Motie geluidsoverlast

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 26-09-2016, bij vaststellen van de Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening.

Constaterende dat:

  • In de APV in artikel 4.1.5. lid 3 ruimte wordt gegeven aan het college om ontheffing te verlenen voor wat betreft de normering geluidshinder.
  • Meerdere evenementen en dagen aangewezen kunnen worden waarop de normering geluidshinder overschreden mag worden.

Overwegende dat:

  • De huidige meetmethodes de overschrijdingen bij grootschalige evenementen op meerdere locaties beter in kaart kunnen brengen.
  • Geluidsoverlast en gehoorschade nog steeds toenemende problemen zijn.
  • Geluidsnormen door de brancheorganisaties afgesproken zijn, maar deze niet als wettelijke beperking gelden.

Verzoekt het college:

  • Te onderzoeken welke maximering van geluidsnormen toegepast kan worden op de dagen waarop nu nog ontheffingen van de gangbare normering plaatsvinden.
  • Bij de volgende behandeling van de APV met een aanpassing te komen om de enorme overschrijdingen aan banden te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leo de Groot
Partij voor de Dieren

Status: Aangenomen
Voor: Partij voor de Dieren,SP, PvdA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, Arnhem Centraal, Arnhemse Ouderen Partij, Verenigd Arnhem
Tegen: D66, CDA