Motie leeftijdsbestendige wijken

De gemeenteraad bijeen op 30 januari 2017 bij punt 5 Moties vreemd aan de agenda.

Overwegende dat:

  • Ouderen en andere kwetsbare groepen steeds meer zelfstandig blijven wonen;
  • Om zelfstandig te wonen en zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn het belangrijk is dat er wijkvoorzieningen zijn, zoals een supermarkt in de buurt;
  • Deze voorzieningen steeds meer verdwijnen of dreigen te verdwijnen;
  • Het daarnaast ook gaat om (openbare) ontmoetingsplekken, rollatervriendelijke voetpaden, veilige oversteekplaatsen (enz.)
  • Het belangrijk is dat er op tijd geïnvesteerd wordt in voorzieningen die nodig zijn om de Arnhemse wijken ouderen-proof te houden of te maken;
  • Dit onderwerp de komende periode op het netvlies dient te staan van wijkteams en gemeentebestuur;

Draagt het college op:

In de komende Perspectiefnota de noodzaak en de daaruit voortvloeiende aanpak van het tijdig investeren in levensloopbestendige wijken te verwerken,

en gaat over tot de orde van de dag,

Namens de fracties van

Arnhem Centraal      Partij voor de Dieren     ChristenUnie       Partij van de Arbeid
Lea Manders             Leo de Groot                  Addy Plieger        Marilyn A-Kum

Status: Aangenomen
Voor: Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, PvdA, SP, VVD, GroenLinks, Verenigd Arnhem, Arnhemse Ouderen Partij
Tegen: D66, CDA