Motie supermarkt in de buurt

De gemeenteraad bijeen op 30 januari 2017 bij punt 3.2 detailhandelvisie 2016-2021.

Overwegende dat:

  • De nota stelt dat het aanbod van detailhandel samenhangt met de vraag;
  • De nota echter wel een sturend beleid aangeeft, bijvoorbeeld als het gaat om het niet meer toestaan van solitaire supermarkten;
  • Deze in bepaalde buurten/wijken met veel kwetsbaren een belangrijke sociale en praktisch noodzakelijke voorziening zijn;
  • Het mogelijk zou moeten kunnen zijn in bepaalde gevallen een solitaire supermarkt toe te staan binnen maximale uitganspunten qua grootte;
  • De aanwezigheid van voorzieningen voor het dagelijkse boodschappen doen niet los gezien kan worden van het beleid rond het afschaffen van de dienst 'boodschappen doen' in 2015 - als onderdeel van hulp bij huishouden -; de beperking van het kilometerbudget voor de regiotaxi; en het langer zelfstandig moeten wonen;
  • Veel mensen graag zolang mogelijk zelf boodschappen willen doen, ook om anderen te ontmoeten (sociale contacten buitenshuis).
  • Het bestellen van boodschappen via internet duur is, evenals via HHT hulp bij het boodschappen doen, maar dat kost 20 euro extra per 4 weken;
  • De gemeente geen supermarkten in stand kan houden, maar wel kleine winkelvoorzieningen in de wijken wenselijk acht en toestaat.

Verzoekt het college:

  1. Het beleid zodanig aan te vullen dat kleine solitaire supermarkten in wijken en buurten - volgens nog vast te stellen normen - mogelijk zijn en blijven.

Namens de fracties van

Arnhem Centraal          Partij voor de Dieren
Lea Manders                 Leo de Groot

Status: Verworpen
Voor: Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren, PvdA, Verenigd Arnhem, Arnhemse Ouderen Partij
Tegen: D66, SP (één raadslid stemde voor), VVD, GroenLinks, CDA, ChristenUnie