Jaar­ver­slagen


-> Het jaarverslag van 2015 als pdf vindt je hier
-> Het jaarverslag van 2014 als pdf vindt je hier

JAARVERSLAG 2015
Partij voor de Dieren gemeenteraad Arnhem

WELKOMSTWOORD
De Arnhemse fractie bestaat uit raadslid Leo de Groot, bijgestaan door fractievolger Mieke Hegge, een fractiemedewerker en vrijwilligers. De samenstelling van onze fractie is dit jaar veranderd, een van onze fractievolgers is gestopt vanwege drukte, verder hebben nieuwe geïnteresseerden zich gemeld. De samenstelling van het Arnhemse college is ook veranderd. GroenLinks is uit het college gestapt en hiervoor in de plaats is ChristenUnie gekomen.

VRAGEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN
Dit jaar hebben wij vier keer schriftelijke vragen ingediend en twaalf keer mondelinge vragen gesteld. We hebben vierentwintig moties ingediend, waarvan vier uit eigen initiatief en twintig als mede indiener. Hiervan zijn er dertien aangenomen, zeven verworpen, drie ingetrokken en één overgenomen. We hebben elf amendementen ingediend, waarvan twee uit eigen initiatief en negen als mede indiener. Van de elf ingediende amendementen zijn er vijf aangenomen en zes verworpen. Van al onze ingediende moties en amendementen is ruim de helft aangenomen.

SUCCESSEN

 • Ruim de helft van al onze moties en amendementen zijn aangenomen
 • Prioriteit geregeld voor nieuwe locatie voor dierenasiel
 • Overlast van ganzenjacht verminderd door middel van bijeenkomsten over alternatieven ganzenjacht
 • Plannen voor vissteigers zijn aangepast
 • Bomenkapbeleid kritisch gevolgd en ervoor gezorgd dat de informatievoorziening over beschermende bomen verbeterd is
 • Bij uitbreiding Droompark Hooge Veluwe geregeld dat er MER onderzoek kwam en een paddenpoel werd aangelegd
 • Massaal oplaten van ballonnen tijdens evenementen is nu verboden in Arnhem dankzij onze motie
 • Dierenwelzijn wordt voortaan meegenomen bij beoordeling van een vergunningaanvraag voor een evenement.
 • Meer budget geregeld voor duurzame energie in Arnhem
 • Duidelijker overzicht van fractiekosten van alle politieke partijen gevraagd

Hieronder een uitgebreide beschrijving van wat wij dit jaar hebben gedaan. Wil je meer weten over wat de Arnhemse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in 2015 heeft gedaan, kijk dan verder op onze website. Ons raadslid Leo de Groot kun je volgen via Twitter

DIEREN EN DIERENWELZIJN

Dierenwelzijnsnota
In 2016 komt de dierenwelzijnsnota uit. Raadslid Leo de Groot heeft geregeld hierover gesproken met de wethouder en ambtenaar verantwoordelijk voor Dierenwelzijn. Er is dit jaar een panelonderzoek uitgevoerd naar dierenwelzijn in Arnhem. In oktober is dit onderzoek gepubliceerd en konden Arnhemmers hierover via een online forum discussiëren. Ook hebben wij een amendement ingediend waarin wij aandacht vragen voor dierenwelzijn in het Meerjarenprogrammabegroting, deze is aangenomen.

Verhuizing dierenasiel
Net zoals vorig jaar hebben wij gewerkt aan de geplande verhuizing van het dierenasiel in Velp. Het asiel komt ruimte tekort en moet moderniseren. Ze willen graag verhuizen naar Arnhem. Wij hebben hierover geregeld gesproken met de Arnhemse wethouder Dierenwelzijn. Het vinden van een nieuwe locatie heeft prioriteit gekregen. Enkele geschikte plekken zijn gevonden. Jammer genoeg wil afdeling vastgoed alleen locaties aanbieden voor de commerciële vastgoedprijs. Dit kan het dierenasiel niet opbrengen. Daarom zijn we nu aan het kijken of er budget voor de verhuizing geregeld kan worden en er samenwerkingsverbanden gecreëerd kunnen worden.

Ganzenjachtoverlast
In 2014 hebben bewoners van Rijkerswoerd geklaagd over overlast veroorzaakt door jacht op ganzen. Raadslid Leo de Groot heeft samen met bewoners en belanghebbenden bijeenkomsten georganiseerd, waarvan twee dit jaar. Er zijn afspraken gemaakt over wanneer er gejaagd mag worden. Bewoners hebben met subsidie van de gemeente lasers (agrilaser) gekocht waarmee ze ganzen kunnen verjagen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een automatische laser te bestellen. Er wordt nu minder gejaagd en hierdoor is de overlast is afgenomen.

Vissteigers
Er waren plannen om drie vissteigers te bouwen in Meinerswijk. Toen de vergunning voor de vissteigers ter inzage lag hebben wij de vissenbescherming hierover getipt en zij hebben een zienswijze ingediend. Ook hebben wij gebeld met de betreffende ambtenaar over de vissteigers en vergunningprocedure. Er bleken fouten te zijn gemaakt tijdens de vergunningprocedure en deze zijn rechtgezet. Door onder andere onze vragen en de zienswijze is het plan gewijzigd. De vissteigers zijn nu uitzichtpunten geworden. Er mag alleen op gevist worden door vispashouders die slecht ter been zijn. Ook worden er nu twee uitzichtpunten gebouwd in plaats van drie.

NATUUR EN MILIEU

Bomenkapbeleid
In Arnhem mogen bomen gekapt worden zonder vergunning. Alleen voor beschermde bomen is een vergunning nodig. Wij vinden dat alle bomen in Arnhem beschermd moeten worden en zijn daarom voor terugkeer van de kapvergunning. In februari hebben wij vragen gesteld over diverse misstanden rondom bomenkap. Bij het Spijkerkwartier is een beschermde boom zonder vergunning gekapt. Ook bleek de informatievoorziening omtrent de beschermde bomen onduidelijk en onvolledig te zijn. De gedeputeerde heeft daarop de informatievoorziening op de website verbeterd en was er tijdelijk extra controle. GroenLinks heeft een agenderingsverzoek over het kapbeleid ingediend. Tijdens het debat hebben wij kritische vragen omtrent het kapbeleid gesteld. Wij wilden dat de evaluatie van het bomenkapbeleid zou plaatsvinden voor het goedkeuren van het groenplan, maar dit is niet gelukt. In oktober hebben wij mondelinge vragen gesteld over de geplande kap van bomen bij talud Lindenheuvel. In november hebben wij via een amendement meer budget gevraagd voor onderhoud bomen, maar deze is verworpen. Ook zijn wij diverse keren in de media gekomen over onze kritische kijk op het bomenkapbeleid. In 2016 gaan wij een motie indienen waarin wij vragen dat te kappen beschermde bomen door een onafhankelijke instantie worden onderzocht. Nu worden de bomen gecontroleerd door het bedrijf dat de bomen kapt.

Vuurwerkbeleid
In 2014 hebben wij samen met GroenLinks gevraagd wat Arnhem gaat doen om vuurwerkoverlast te voorkomen. Door onze vragen is er strenger gecontroleerd en gehandhaafd, waardoor de overlast verminderd was. In 2015 zou de gemeente onderzoeken welke maatregelen genomen konden worden om vuurwerkoverlast verder te beperken, maar de gemeente heeft geen verdere maatregelen genomen. We hebben een motie ingediend voor een centrale vuurwerkshow maar deze is ingetrokken omdat dit op een later moment besproken zou worden. Ook hebben wij in november samen met GroenLinks vragen gesteld over het vuurwerkbeleid en de mogelijkheden voor een centrale vuurwerkshow. De wethouder heeft daarop geantwoord dat hij het landelijke beleid al streng genoeg vindt en dat een vuurwerkshow extra kosten met zich meebrengt. In 2016 zullen wij ons weer inzetten om vuurwerkoverlast te verminderen.

Dooikorrels
In februari hebben wij schriftelijke vragen gesteld over dooikorrels als alternatief voor strooizout. Overmatig gebruik van strooizout is schadelijk voor flora en fauna. Het tast de wortels van bomen en struiken aan en leidt tot verzilting. Bij honden en katten kan het voor ontstoken zoolkussens zorgen, vogels eten strooizout en lopen daardoor een zoutvergiftiging op. Strooizout is ook nog eens schadelijk voor allerlei materialen, waardoor de kosten voor onderhoud toenemen. Dooikorrels op basis van ureum zijn een milieuvriendelijk alternatief. Het is minder belastend voor de omgeving, het milieu en de flora en fauna. Ook werken dooikorrels sneller en langer dan conventioneel strooizout. Het college van gemeente Arnhem heeft op onze vragen geantwoord dat ze niet van plan zijn dooikorrels te gebruiken. Dit omdat dooikorrels duurder zijn in aanschaf. Dit onderwerp heeft veel aandacht in de pers gekregen.

Droompark Hooge Veluwe
De camping Droompark Hooge Veluwe wilde uitbreiden waardoor er natuur zou verdwijnen. Hiervoor moet een milieueffectrapportage (MER) uitgevoerd worden, maar ze vonden dit niet nodig. Mede dankzij onze kritiek en een aangenomen amendement, waarvan wij mede indiener zijn, wordt nu wel het MER onderzoek uitgevoerd en is er een paddenpoel in de plannen toegevoegd.

Zwerfafval
In juli hebben we vragen gesteld over zwerfafval in natuurgebieden. We hebben gevraagd of er in de uiterwaarden en Meinerswijk een afvalbeleid is. Hierop heeft de wethouder geantwoord dat het afvalbeleid in natuurgebieden hetzelfde is als in de stad als het gaat om gemeentelijk terrein. In Meinerswijk is er toezicht maar er worden geen bekeuringen uitgedeeld tenzij de vervuiler op heterdaad wordt betrapt. Wij vinden dit niet goed genoeg. Er is nog te veel zwerfafval in Arnhem.

Verbod plastic tassen
Op 1 januari 2016 is het verbod op gratis plastic tassen ingegaan. Voorafgaand aan dit verbod hebben wij gevraagd hoe de gemeente omgaat met de communicatie hierover aan ondernemers en inwoners. De gemeente heeft aangegeven dat er landelijk uitgebreid gecommuniceerd zal worden met de horeca en detailhandel. Ook hebben wij gevraagd of de gemeente de Arnhemse inwoners een eerlijke, duurzame tas gaat geven, maar de gemeente gaf aan dat de detailhandel duurzame tassen kan verstrekken. Onze vragen over het verbod op plastic tassen is in diverse media gekomen.

Wateroverlast
In 2015 is het waterplan opgesteld voor Arnhem, hierin wordt beschreven wat er gedaan wordt om wateroverlast te voorkomen. Wij hebben samen met andere partijen twee moties ingediend waarin wij verzoeken meer openbaar groen te realiseren om wateroverlast te verminderen en om een overzicht te maken van knelpunten. Beide moties zijn verworpen.

Meinerswijk
Al tien jaar zijn er plannen voor een woonwijk in natuurgebied Meinerswijk. Wij zijn tegen bebouwing in Meinerswijk. De oorspronkelijke projectontwikkelaar Pharos is failliet gegaan en een andere projectontwikkelaar heeft dit jaar het project overgenomen. Wij hebben informatiebijeenkomsten bijgewoond en contact onderhouden met omwonenden, belanghebbenden en organisaties zoals 'Milieudefensie' en 'Bloei! In Arnhem'.

OVERIGE

Wonen
De Partij voor de Dieren vindt dat Arnhem een prettige stad moet zijn om in te wonen. Wij vinden dat woningen betaalbaar en energiezuinig zouden moeten zijn. Ook willen wij wijken met veel natuur en groen. Om dit te bewerkstelligen hebben wij verschillende moties en amendementen ingediend. Deze zijn allemaal afgewezen behalve de motie waarin de gemeente wordt opgeroepen om in gesprek met woningcoöperaties voldoende sociale huurwoningen te realiseren.

Arnhemse binnenstad
In maart en april is de visie op de Arnhemse binnenstad en de perspectiefnota besproken. Wij hebben een motie mede ingediend waarin wij vragen om aandacht voor studentenhuisvesting, bereikbaarheid van hogescholen en voldoende stageplaatsen. Verder hebben wij een motie mede ingediend om de maakindustrie te stimuleren. Beide moties zijn aangenomen.

Evenementenvisie
In mei kwam de evenementenvisie aan bod. Hierbij hebben wij twee moties en één amendement ingediend die allemaal zijn aangenomen. In de eerste motie vragen wij om een verbod voor het oplaten van ballonnen tijdens evenementen. Dit is ook in de aandacht geweest bij diverse media. In de tweede aangenomen motie wilden wij dat er rekening gehouden wordt met dierenwelzijn in het evenementenbeleid, hierdoor wordt er bij vergunning verstrekking kritisch gekeken naar het gebruik van dieren tijdens evenementen. Verder hebben wij via een amendement geregeld dat naast fair trade en lokaal voedsel ook biologisch voedsel wordt gestimuleerd bij evenementen.

Sociaal
De drie decentralisaties: nieuwe Jeugdwet, WMO, Participatiewet zijn in 2015 gestart. De zorg is overgedragen van het rijk naar de gemeente waardoor Arnhem vanaf 2015 verantwoordelijk is voor de zorg. Gemeente Arnhem wil een sociale koers varen waarbij iedereen toegang krijgt tot zorg, niemand wordt buitengesloten, lokale wijkinitiatieven worden gestimuleerd en maatwerk mogelijk blijft. Dit hebben wij gesteund. De Participatiewet brengt de voormalige Bijstandswet, de WAJONG en de mensen met een arbeidshandicap (voormalige sociale werkplaats) samen in een wet. De gemeente is nu ook verantwoordelijk voor mensen die dagbesteding dan wel werk al dan niet met een arbeidshandicap zoeken, te helpen. Participatie in die zin dat elke inwoner naar vermogen mee kan doen in de samenleving. Wij zijn van mening dat er een proef gedaan zou moeten worden met basis inkomen, in 2016 komt hierover een gezamenlijk voorstel. Verder is de bezuiniging op Presikaaf, die banen regelt voor mensen met afstand tot werk, besproken. Ook hebben wij een amendementen mede ingediend om subsidie te verstrekken voor 2GetThere, maar deze is verworpen. 2GetThere is een project waarin ervaringsdeskundige coaches schooluitvallers weer naar school terugbrengen.

Cultuur
In Arnhem is er gepraat over verschillende cultuurinstellingen. De transitie van het Kunstbedrijf is besproken. Wij zijn kritisch omdat vaste krachten ontslagen worden en heraangenomen worden als zzp-ers, ook hebben wij vragen gesteld over bijkomende kosten door geheven belasting. Verder is de verbouwing van Museum Arnhem besproken. Wij zijn voor omdat wij verbouwing boven nieuwbouw stellen, wel houden wij de kosten in de gaten en willen wij niet dat de groenstrook verdwijnt. Wij hebben gediscussieerd over de verbouwing en verzelfstandiging van Musis Sacrum. Ook hebben wij een motie mede ingediend waarin wij vragen voor het behoud van popcentrum de Jacobiberg, deze is ingetrokken na toezeggingen.

Focus filmtheater
Het Focus filmtheater gaat verhuizen. Er zijn plannen om hiervoor een nieuw groot filmtheater te bouwen op het Kerkplein. De Arnhemse Partij voor de Dieren is hier tegen. Wij vinden dat er genoeg gebouwen beschikbaar zijn waarnaar het filmtheater kan verhuizen. Ook zal een groot nieuw gebouw extra kosten met zich meebrengen. Daarnaast zijn wij van mening dat pleinen van groot belang zijn voor een leefbare en groene stad. In september hebben wij samen met PvdA, VVD, Zuid Centraal en ChristenUnie een agendaverzoek ingediend. Daarin vroegen wij om opnieuw te kijken naar bestaande gebouwen als locatie voor Focus. Ook hebben wij twee moties ingediend. Daarin vroegen wij de plannen voor de nieuwbouw te bevriezen en herzien, beide zijn verworpen.

Coffeeshopbeleid
In Arnhem is er een uitstervingsbeleid ten aanzien van coffeeshops. Van de elf coffeeshops mogen er maar acht overblijven. Een gevolg hiervan is dat coffeeshops niet verhuizen en het aanbod en overlast geclusterd is. Ook is met het huidige gedoogbeleid toegestaan om wiet te verkopen, maar niet om te telen. In mei hebben wij samen met D66, GL, SP en PvdA een motie ingediend over het cannabisbeleid, om de wietteelt beter te reguleren. Deze motie is aangenomen. Ook hebben wij mondelinge vragen gesteld over uitspraken burgemeester Herman Kaiser inzake harde aanpak illegale wietteelt die niet in lijn zijn met het Arnhemse beleid. Verder gaat wij samen met andere partijen in januari 2016 het huidige coffeeshopbeleid aankaarten.

Overige onderwerpen
Wij hebben ons bezig gehouden met een brede range aan onderwerpen. Hieronder een overzicht van wat we verder hebben gedaan:

 • Mede indiener motie 'Fundamentele rechten zonder voorwaarden; bed, bad en brood voor iedereen', deze motie is aangenomen
 • Gepraat over mogelijkheden van glow in the dark strepen op fietspaden in plaats van verlichting
 • Gevraagd om meer duidelijkheid in de fractiekosten overzichten van de politieke partijen. Naar aanleiding van onze vragen zal er in 2016 gedetailleerdere en duidelijkere overzicht van de fractiekosten komen.
 • Skatehal Arnhem gaat waarschijnlijk verhuizen naar een nieuwe locatie omdat ze niet meer in de St. Jozef kerk kunnen blijven, wij hebben aan de wethouder gevraagd ze hierbij te ondersteunen en hij heeft toegezegd.
 • Motie 'Park Klarenbeek, met de stad' ingediend, waarin we vragen de omwonenden en belanghebbenden mee te laten denken over de inrichting van park Klarenbeek, deze motie heeft het college overgenomen.
 • Mede indiener van motie 'Arnhem TIPP vrij', waarmee we oproepen als stad uit te spreken tegen het TIPP verdrag, deze is aangenomen
 • In de media geweest over verbod op circusdieren.
 • Mede indiener amendement 'Ambitie made in [Arnhem]', waarin we vragen om meer budget voor duurzame energie, deze is aangenomen.
 • Mede indiener motie ‘Vluchtelingenproblematiek’ waarmee we oproepen rekening te houden met de belangen van alle betrokkenen bij het opvangen en huisvesten van vluchtelingen, en de raad hierover te informeren, deze is aangenomen.
 • Mondelinge vragen gesteld over kosten licenties ICT en de mogelijkheden voor een gezamenlijke gemeentelijk ICT beheer.
 • Motie ‘Het nieuwe plandenken’ samen met andere partijen ingediend, wij geven in de motie aan dat er flexibeler moet worden omgegaan met ontwikkelen van bedrijventerreinen, deze is aangenomen.


JAARVERSLAG 2014
Partij voor de Dieren gemeenteraad Arnhem

WELKOMSTWOORD

De Partij voor de Dieren is op 19 maart 2014 met één zetel verkozen in de Arnhemse gemeenteraad. We worden in de raad vertegenwoordigd door gemeenteraadslid en fractievoorzitter Leo de Groot. Hij wordt bijgestaan door twee fractievolgers, een vrijwilliger en een fractieassistente. Samen hebben we verschillende onderwerpen behandeld en enkele successen behaald.

In 2014 hebben we ons ingezet op verschillende dossiers, onder andere huisvesting dierentehuis, groen in de stad, bomenkap en overlast vuurwerk. Ook hebben we de overgang van de zorg en bijstand goed in de gaten gehouden. De website van PvdD gemeente Arnhem is nu online. We hebben tien moties ingediend samen met andere partijen waarvan twee vanuit eigen initiatief. Daarvan zijn er vijf aangenomen en vijf verworpen. We hebben vier keer raadsvragen en mondelinge vragen gesteld.

We hebben verschillende successen behaald waaronder:

 • Bij gemeentelijke verkiezingen één zetel behaald
 • Aanstelling wethouder dierenwelzijn
 • Toezegging ontwikkeling dierenwelzijnsnota
 • Motie uitbreiding vislocaties hengelsport tegengehouden
 • Alternatieven voor jacht getoond tijden bijeenkomst over ganzenjachtoverlast
 • Motie groencompensatie door college overgenomen
 • Strengere controle vuurwerkoverlast

Wil je meer weten over wat de Arnhemse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in 2014 heeft gedaan, kijk dan verder op onze website.

Ons raadslid Leo de Groot kun je volgen via Twitter

DIERENWELZIJN, GEZELSCHAPSDIEREN EN DIERENOPVANG

Wethouder Dierenwelzijn en dierenwelzijnsnota
Als reactie op de verkiezing van onze partij heeft de coalitie besloten een wethouder Dierenwelzijn aan te stellen. Overleg met de wethouder Dierenwelzijn heeft ervoor gezorgd dat er in 2015 een dierenwelzijnsnota zal komen. Een jaar eerder werd in de raadsvergadering nog besloten dat de inventarisatie dierenwelzijnsbeleid geen aanleiding gaf tot uitwerking van een nota dierenwelzijn.

Dierenmishandeling
Tijdens de discussie over en vaststelling in de raad van de nota aanpak huiselijk geweld hebben we aandacht gevraagd voor dierenmishandeling. We hebben wethouder Henk Kok rapporten aangeboden over de correlatie tussen dierenmishandeling en andere vormen van huiselijk geweld, waaronder het rapport 'Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland', van dr. Marie-José Enders-Slegers.

Verhuizing dierentehuis
In Velp is dierentehuis Arnhem en omstreken gevestigd. Het asiel moet worden gemoderniseerd en uitgebreid. Dit is niet mogelijk op de huidige locatie dus zijn er plannen om naar Arnhem te verhuizen. De Partij voor de Dieren heeft met het dierentehuis gepraat over wat ze willen en nodig hebben. Ook hebben we overlegd met Groen Links van Rheden (hier valt Velp onder),ambtenaren en de Arnhemse wethouder dierenwelzijn over de mogelijkheden. We hebben onderzocht of er budget- en subsidiemogelijkheden zijn. Ook hebben naar meerdere locaties gekeken, maar er is nog geen geschikte beschikbare locatie gevonden. In 2015 gaan we hier weer mee verder zodat het dierentehuis kan verhuizen naar Arnhem.

DIEREN IN HET WILD

Overlast ganzenjacht Rijkerswoerd
In de Arnhemse wijk Rijkerswoerd hebben bewoners veel overlast van ganzenjacht. Naar aanleiding hiervan is er in september een bijeenkomst georganiseerd. De Partij voor de Dieren was hierbij aanwezig om alternatieven zoals robobird en agrilaser te tonen. De avond was een succes. De volgende bijeenkomst staat begin 2015 gepland, waarbij we weer aanwezig zullen zijn. Daar zullen we opnieuw de aandacht vestigen op diervriendelijke alternatieven.

VISSERIJ EN VIS

Motie hengelsport tegen gehouden
De VVD diende een motie in om de hengelsport meer vislocaties te geven in Arnhem. Behalve de PvdD vond geen enkele partij het nodig hierover in te spreken. Dankzij onze inbreng is de motie van VVD afgewezen, alle partijen behalve VVD en medeindiener AOP stemden tegen deze motie.

Opheldering over massale vissterfte
In september zijn bij maaiwerkzaamheden in de wateren van de Arnhemse wijk Rijkerwoerd massaal vissen gestorven. Tijdens de werkzaamheden werd de bodem van de sloten omgewoeld waardoor vissen te weinig zuurstof kregen. Hierdoor zijn er veel vissen gestorven, vooral karpers. Dit had voorkomen kunnen worden als stuwen tijdig waren opengezet zodat er vers water binnenkwam. Als reactie hierop heeft raadslid Leo de Groot schriftelijke vragen gesteld aan het College. In oktober heeft het College antwoord gegeven. Ze gaven aan dat ze het Waterschap met de aannemer gesproken heeft en dat dit niet meer zal voorkomen. Het Waterschap heeft een gedragscode en werkinstructie over hoe er met flora en fauna moet worden omgegaan en daar zullen ze zich aan houden. Dergelijke protocollen zullen worden vastgelegd in de nog te ontwikkelen dierenwelzijnsnota.

NATUUR EN GROEN

Groencompensatie
Er verdwijnt veel groen en natuur in Arnhem, terwijl wij juist meer natuur in Arnhem willen. We hebben een motie ingediend om natuur en groen altijd voor 100% te compenseren. Deze motie is door het college overgenomen. Verdwijnt er groen door bouwwerkzaamheden of bestemmingswijziging, dan moet er geld gestort worden in een groenfonds waarmee natuur ontwikkeld kan worden. Hierdoor blijft Arnhem een groene stad.

Bomenkap en kapvergunningen
In Arnhem is de vergunningplicht voor bomenkap afgeschaft. Alleen bij kap van waardevolle bomen en bomen in een beschermd gebied is een vergunning nodig. We hebben in 2014 meerdere mails van bezorgde burgers gekregen omdat bomen in hun buurt gekapt worden. In mei hebben we een motie ingediend om een moratorium voor het kappen van gezonde bomen in te voeren. Deze is verworpen. In oktober hebben we samen met andere partijen een interpellatieverzoek ingediend over bomenkap in het Spijkerkwartier. In november hebben we mondelinge vragen gesteld over bomenkap op Bakenbergseweg. Ook hebben we overlegd met een bomenexpert om te controleren of de bomen die genomineerd zijn voor kap werkelijk met een geldige reden worden gekapt. Dit onderwerp blijven we kritisch volgen in 2015.

OVERIG

Visie Arnhem duurzame winkelstad
In oktober was er in de krant een stukje over Arnhem als duurzame winkelstad. We vinden het erg goed dat Arnhem als duurzame winkelstad wordt herkend. Arnhem profileert zicht als Fair Trade Gemeente en dit willen we graag verder ontwikkelen. Er is nog geen eenduidige visie op de binnenstad en op dit moment is er ook veel leegstand en verschraling. Daarom hebben we schriftelijke vragen aan het college gevraagd over Arnhem als duurzame binnenstad. We hebben de gemeente gevraagd of ze een visie heeft of wil ontwikkelen voor Arnhem als duurzame winkelstad. De gemeente heeft aangegeven bestaande initiatieven te ondersteunend en dat ze voornemens hebben om op korte termijn samen met haar partners een visie op de binnenstad te ontwikkelen.

Vuurwerkoverlast
Iedere nieuwjaar wordt ingeluid met massaal afsteken van vuurwerk. Vuurwerk brengt vreugde maar geeft ook veel overlast voor mens en dier. De Partij voor de Dieren heeft samen met GroenLinks gevraagd wat Arnhem gaat doen om vuurwerkoverlast te voorkomen. Naar aanleiding van onze vragen heeft gemeente Arnhem besloten om de politiecapaciteit voor handhaving te vergroten. Ook werd er extra opgelet bij kwetsbare gebieden zoals kinderboerderijen, dierenpensions en verzorgingshuizen. Na de jaarwisseling is gebleken dat de overlast aanmerkelijk verminderd was ten opzichte van eerdere jaren. In 2015 gaat de gemeente onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om vuurwerkoverlast verder te beperken. Wij zullen de ontwikkelingen van maatregelen in 2015 in de gaten houden.

IN DE MEDIA

We zijn op verschillende momenten in de media geweest. Hieronder een overzicht van onze persmomenten.

April
Gelderlander: Overlast ganzenjacht

Juni
Gelderlander: Motie moratorium bomenkap PvdD afgewezen

September
Krantenbericht: schriftelijke vragen van de PvdD over vissterfte in Rijkerswoerd

Oktober
Gelderlander: PvdD pleit voor duurzaam winkelhart Arnhem
Krantenartikel: Verduurzaam stadshart
de Weekkrant Arnhemse Koerier: vuurwerkoverlast
Arnhem nieuws: Feestelijk het nieuwe jaar in is leuk, maar niet ten koste van anderen
Gelderlander: Arnhem moet overlast van vuurwerk aanpakken
Omroep Gelderland: Vragen over omstreden bomenkap Spijkerkwartier
Gelderlander: Kappen bomen Spijkerkwartier krijgt politiek staartje

November
Gelderlander: motie van afkeuring tegen Elfrink verworpen
Gelderlander: Protest tegen bomenkap in Arnhemse wijk Menthenberg

December
TV13: Interview met PvdD raadslid Leo de Groot over het aankomende verbod op circusdieren