Verkeersbord fiets 2

Mobiliteit en bereikbaarheid

Onze gemeente kan zoveel mooier, schoner en gezonder als we ons anders gaan vervoeren. Stilstaande en rijdende auto’s nemen veel plek in, en zorgen voor uitstoot. Daarom is de auto niet langer de baas en zetten we voetgangers, fietsers en openbaar vervoer centraal. Zo realiseren we een groene omgeving en gezonde lucht: basisvoorwaarden voor het welzijn van iedereen.

Minder en schonere auto’s = meer ruimte en gezonde lucht!

Overal waar auto’s staan of rijden, kunnen geen kinderen spelen. Arnhem kiest ervoor om de openbare ruimte terug te winnen op de auto.

● Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken bij op straat Bij nieuwe woningbouw wordt de parkeernorm zo laag mogelijk vastgesteld. Overbodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen, kleine parken of fietsparkeerplekken.

● De binnenstad wordt autovrij. Parkeren kan buiten de stad met goede P+R-voorzienin- gen en hoogwaardig openbaar vervoer. Er komen meer carpoolplekken. Er komen liftershaltes.

● Arnhem streeft naar Zero Emissie voor de logistiek. Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en woonkernen. Aan de rand van de gemeente komen , waarna verder vervoer van goederen fossielvrij plaatsvindt.

● De gemeente hanteert minimale afstanden tussen drukke verkeerswegen en de vestiging van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra.

● Verkeerswegen voor gemotoriseerd verkeer worden door de gemeente niet meer uitgebreid of verbreed.

● Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones. Arnhem heeft de strengste milieuzone.

● De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Deze worden waar mogelijk in het bestaande straatbeeld geïntegreerd, bijvoorbeeld in de grond of in lantaarnpalen.

● Initiatieven voor elektrische deelauto’s en (elektrische) (bak-)fietsen worden actief ondersteund.

● Arnhem richt diverse wijken in met mobiliteitshubs. Op centrale pleinen in de buurten worden elektrische deelauto’s, deel-(bak)-fietsen aangeboden (voordelig met stadspas) aan bewoners van de buurt. Hiermee bestrijdt de gemeente vervoersarmoede en biedt mensen een alternatief voor de eigen auto.

● Voor medewerkers, de raad en het college wordt vervoer per fiets door de gemeente bevorderd. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s.

● Arnhem lobbyt voor betere internationale treinaansluitingen en faciliteert deze. Het spoor richting Duitsland wordt een dubbelspoor.

● Arnhem onderzoekt de mogelijkheden voor elektrisch passagier- en goederenvervoer over water.

● Er komt een milieuzone op het water: in de binnenstad en in natuurgebieden zijn vanaf 2030 alleen nog boten zonder verbrandingsmotor welkom. Schone vaartuigen krijgen voorrang bij ligplaatsvergunningen. Er wordt streng gecontroleerd op gaslozingen op de Rijn.

● Walstroom wordt uitgebreid over de gehele Rijnkade en verplicht voor aangemeerde schepen.

● De milieuzone wordt uitgebreid met fossiele scooters, brom- en snorfietsen.

Goed en duurzaam openbaar vervoer

Momenteel investeert de overheid ruim twee keer zoveel in wegen als in het openbaar vervoer. Als we dat omdraaien wordt Nederland een stuk schoner, veiliger en duurzamer. Laten we in Arnhem beginnen!

● Openbaar vervoer krijgt prioriteit boven autoverkeer.

● De gemeente stimuleert en faciliteert deelfietssystemen zoals de OV-fiets. Niet alleen op treinstations zijn deelfietsen beschikbaar, ook op belangrijke bushaltes en P+R- terreinen zijn deze een waardevolle toevoeging aan het openbaar vervoer.

● De gemeente vergroot de parkeer-en-reismogelijkheden. Voor reizigers die verder gaan met het openbaar vervoer of fiets worden de P&R-faciliteiten gratis.

● Het openbaar vervoer is en blijft veilig, betrouwbaar, frequent, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een functiebeperking. Het openbaar vervoer is gratis voor mensen met een laag inkomen. In alle woonwijken en dorpskernen is regelmatig openbaar vervoer beschikbaar. In het weekend rijden voldoende nachtbussen vanuit het stadscentrum.

● Al het openbaar vervoer en de voertuigen van de gemeente zijn vanaf de eerstvolgende aanbesteding 100% duurzaam aangedreven. Vanaf uiterlijk 2030 zijn alle bussen 100% duurzaam aangedreven en emissievrij. De inzet van trolleys is maximaal. Trolley 2.0, de elektrische bus, die grote delen zonder bovenleiding kan rijden, gaat rijden tussen Arnhem en de omliggende kernen zoals Huissen en Westervoort.

● Er komt gratis openbaar vervoer vanaf het Transferium bij het Gelredome.

● Arnhem gaat experimenteren met gratis deelfietsen.

● Er worden geen onrendabele buslijnen meer opgeheven, waar nodig komen er buslijnen bij.

● Lijn 13 en lijn 8 komen weer als volwaardige buslijnen terug.

Ruim baan voor voetgangers en fietsers

Vervuilend verkeer wordt ontmoedigd, schoon verkeer wordt gestimuleerd. Door ruim baan te geven aan voetgangers en fietsers kunnen we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer sterk terugdringen. Hiermee dragen we fors bij aan de klimaatdoelen, krijgen we een gezonder en aantrekkelijker, winnen we ruimte terug voor groen in onze straten en wordt het voor kinderen en dieren buiten veiliger.

● De gemeente investeert fors in snelle, veilige en groene wandel- en fietspaden. Vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse kruisingen bij drukke wegen hebben de voorkeur, maar niet ten koste van bomen en groen. Fietsers hebben altijd voorrang op rotondes en kruisingen met autowegen.

● Er komen veel meer leefstraten en fietsstraten waar voetgangers en fietsers voorrang hebben. Gemotoriseerde voertuigen zijn te gast en rijden stapvoets. Zo wordt spelen op straat en samenkomen met buren veilig en aangenamer. In een Leefstraat richten inwoners hun straat op een creatieve en leefbare manier in zodat er meer ruimte is voor spelen en ontmoeten. De gemeente helpt inwoners om Leefstraten in te richten.

● Het stadscentrum van Arnhem wordt autovrij.

● De gemeente moedigt bedrijven en organisaties aan om gebruik te maken van fietskoeriers en doet dat zelf ook.

● Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden binnen de bebouwde kom. Scooters/brommers met verbrandingsmotor weren we uit stadscentra en recreatie- en natuurgebieden, bijvoorbeeld middels milieuzones.

● Alternatieve schone vormen van vervoer zoals speed pedelecs/e-bikes vormen een duurzaam alternatief voor middellang woon-werkverkeer en zijn daarom welkom op de fietspaden, met als maximumsnelheid 25 km/u binnen de bebouwde kom.

● In principe geldt er voor gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/h. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast.

● In straten zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u. Straten zonder trottoirs worden omgevormd tot (woon)erven, met een maximumsnelheid van 15 km/u.

● Verkeerslichten worden zo afgesteld dat voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer vaker groen licht krijgen dan auto’s. Verkeerslichten worden voorzien van een timer en een regensensor.

● Er komt een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.

● Op sommige plekken zoals het Johnny van Doornplein, Stationsplein en Willemsplein wordt het zo druk dat zelfs fietsers en voetgangers niet meer op een veilige manier de ruimte kunnen delen. In die gevallen krijgt de voetganger voorrang en is de fiets te gast.

● De gemeente zorgt voor voldoende gratis stallingen voor fietsers op drukbezochte plekken en bij trein- en metrostations en bushaltes. Grote stallingen hebben 24-uurs bewaking, bijvoorbeeld via participatiebanen.

Economie en bedrij­vigheid

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Gezondheid, zorg en veiligheid

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Een groen en leefbaar Arnhem

Wonen en bouwen

Demo­cratie, bestuur en privacy

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur