1 Gabor Vereb 422890 Unsplash

Dierenrechten en dierenwelzijn

In Arnhem wonen meer dieren dan mensen, maar toch worden zij vaak vergeten in gemeentelijke plannen of beleid of komen ze er bekaaid van af. De Partij voor de Dieren wil dat ook dieren hier een fijne plek hebben om te leven, of dat nu in het wild is of bij mensen thuis. Want de mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren.

Geen vermaak ten koste van dieren

Arnhem is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen zijn gemeentegrenzen: huisdieren, landbouwdieren, en in het wild levende dieren. De opvang van zwerfdieren is bovendien een wettelijke taak van de gemeente. Arnhem betaalt bovenop de wettelijke vergoeding een extra bijdrage voor de opvang en verzorging van zwerfdieren. Nog te vaak worden belangen van dieren niet goed meegewogen in beslissingen van de gemeente. Arnhem moet juist een voortrekkersrol spelen bij de bewustwording over en gedragsverandering in de omgang met dieren.

 • Er komt een wethouder voor Dierenrechten & Dierenwelzijn.
 • Arnhem zorgt voor een vooruitstrevend beleid gericht op dierenrechten en dierenwelzijn dat wordt vastgelegd in een dierenwelzijnsnota waarbij jaarlijks over de voortgang wordt gerapporteerd. Dierenrechten en dierenwelzijn worden standaardonderdelen bij alle beleidsterreinen: van bouwplannen tot zorg en van financiën tot onderwijs.
 • Arnhem zorgt voor een passend budget voor de opvang van zwerfdieren, voor het vervoer en de opvang van in het wild levende dieren die ziek of gewond zijn, en voor
  de uitvoering van het eigen dierenwelzijnsbeleid. Op plekken waarvan bekend is dat er vaak dieren zoals kippen en konijnen worden gedumpt, plaatst de gemeente borden die dit ontmoedigen en diervriendelijke oplossingen aandragen.
 • De handhaving op dierenwelzijn en de signalering van dierenmishandeling en -verwaarlozing worden verbeterd. Dat doen we onder andere door het stimuleren van een goede samenwerking tussen gemeentelijke toezichthouders, hulpverleners, dierenartsen, de dierenambulance, de politie, de omgevingsdienst en de brandweer.
 • Arnhem wil af van de inzet van politiepaarden en -honden en werkt samen met de politie om hiervoor alternatieven te vinden.
 • Toezicht, handhaving en vervolging bij dierenrechten-, natuur- en milieuzaken staat standaard op de agenda in het driehoeksoverleg tussen de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie.
 • De gemeente consulteert bij vragen of problemen rond dierenrechten altijd een dierenrechtenorganisatie of dierenwelzijnsorganisatie.
 • Arnhem geeft geen vergunningen af voor de vestiging of uitbreiding van organisaties die gebruik maken van proefdieren. Bestaande organisaties die proefdieren gebruiken worden gestimuleerd om over te schakelen naar proefdiervrije alternatieven.
 • Arnhem geeft het goede voorbeeld door in de eigen organisatie te kiezen voor plantaardige catering en dierproefvrije producten.
 • Vuurwerk is slecht voor het milieu, voor de natuur, gevaarlijk (voor de gezondheid) voor mens en dier. Zolang er nog geen landelijk verbod is op het afsteken van consumentenvuurwerk stelt Arnhem een eigen verbod in. Ook carbidschieten wordt verboden.
 • Gemeente Arnhem biedt alle nodige ondersteuning om de nieuwbouwplannen van Dierentehuis Arnhem e.o. nog dit jaar te kunnen uitvoeren.
 • Arnhem gaat de faunaopvang Avolare in Doorwerth structureel ondersteunen.
 • De voedselbank voor dieren wordt nieuw leven ingeblazen, Arnhem faciliteert een locatie.

Educatie en voorlichting

Goede zorg voor dieren begint met de juiste kennis over verzorging, aanschaf, huisvesting en het natuurlijke gedrag van dieren. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat Arnhem zijn inwoners actief informeert.

 • Arnhem geeft duidelijke informatie over de aanschaf, omgang, verzorging en huisvesting van huisdieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de gemeentelijke website, in buurthuizen en via voorlichtingsprogramma’s op scholen.
 • Arnhem geeft voorlichting over de waarde van in het wild levende dieren en over hun natuurlijke gedrag.
 • De gemeente informeert inwoners actief over de rol van de veehouderij in de klimaat- en biodiversiteitscrisis.
 • Er komt een hitteplan voor gehouden dieren met maatregelen om hittestress te voorkomen. Ook worden het vervoer en de opvang van dieren opgenomen in de rampenplannen van de gemeente.
 • Het welzijn van dieren in kinderboerderijen is vaak slecht. Er wordt veel gefokt om in het voorjaar jonge dieren te hebben, waar publiek op af komt. Arnhem stelt hoge eisen aan het welzijn van dieren op kinderboerderijen, die moeten voldoen aan het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen. Dit keurmerk bepaalt onder andere dat dieren hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen, dat er niet gefokt mag worden en dat de dieren niet naar de slacht mogen worden afgevoerd.
 • Er komt een door gemeente Arnhem verzorgd natuurprogramma voor primair onderwijs, in samenwerking met IVN, Vogelwerkgroep, Ravon of andere organisaties.
 • Er worden nieuwe locaties voor schooltuintjes gezocht of opnieuw ingericht, zoals bij Angerenstein, Mariëndaal en de Mooieweg.

Zorg voor huisdieren

In bijna de helft van de huishoudens is een huisdier een belangrijk onderdeel van het gezin. De meeste huisdieren worden prima verzorgd, maar soms ontbreekt het mensen aan kennis over goede huisvesting of het natuurlijke gedrag van hun huisdieren, of raken mensen in financiële problemen waardoor zij minder goed in staat zijn om voor hun huisdier te zorgen. Ook worden nog te vaak huisdieren aangeschaft zonder er goed over na te denken. Alleen al in Arnhem belanden elk jaar honderden huisdieren in het asiel. De Partij voor de Dieren vindt dat Arnhem een gedegen huisdierenbeleid moet voeren.

 • Arnhem moedigt dierenwinkels en andere tuincentra aan om te stoppen met de verkoop van dieren. Klanten worden eventueel doorverwezen naar een opvangcentrum in de buurt om een dier te adopteren.
 • Arnhem zorgt voor gedumpte dieren en werkt samen met dierenopvangcentra aan herplaatsing.
 • Arnhem ondersteunt mensen met een krappe beurs met een tegemoetkoming bij noodzakelijke dierenartskosten, waaronder castratie en chippen. Ook steunt de gemeente initiatieven als een dierenvoedselbank en een huisdierenopvang voor mensen die tijdelijk niet voor hun huisdier kunnen zorgen door opname in een zorginstelling of gevangenis.
 • Er komen binnen de bebouwde kom voldoende veilige uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden. Bij het aanwijzen van locaties wordt rekening gehouden met natuurwaarden van het gebied. Waar honden een gevaar vormen voor het welzijn van in het wild levende dieren worden geen losloopplekken toegestaan.
 • Arnhem heft geen hondenbelasting.
 • Er komt een chipplicht voor katten, zodra dit wettelijk mogelijk is. Zwerfdieren kunnen dan makkelijker worden geïdentificeerd. Arnhem ondersteunt projecten waarbij verwilderde katten worden gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en teruggeplaatst.
 • Arnhem is uiterst alert op signalen van mogelijke malafide puppyhandelaren of broodfokkers en komt onmiddellijk tegen dit soort praktijken in actie.

Respect en zorg voor in het wild levende dieren

Arnhem is niet alleen verantwoordelijk voor zijn inwoners, maar ook voor de in het wild levende dieren. Toch wordt hun leefgebied ingeperkt en worden ze verjaagd of bejaagd. Jagers en vissers verstoren het evenwicht in de natuur en veroorzaken dierenleed. De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren met rust gelaten worden en de mogelijkheid hebben om in vrijheid te leven.

 • Arnhem verbiedt de jacht op zijn gronden en ontmoedigt het op plaatsen waar het geen eigenaar van is. Om illegale jacht en stroperij aan te pakken worden de regels streng gehandhaafd.
 • Hengelen wordt niet langer toegestaan.
 • De gemeente zorgt voor het verbinden en uitbreiden van leefgebieden van in het wild levende dieren. Bij drukke wegen zorgt de gemeente voor de aanleg van groenstroken, veilige oversteekplaatsen voor dieren en gaat maximumsnelheid omlaag.
 • Arnhem richt de openbare ruimte natuurinclusief in, bijvoorbeeld door aangepast maaibeleid, lokale watertappunten, het plaatsen van vleermuiskasten en vleermuisvriendelijke verlichting, nestgelegenheden voor vogels, insectenhotels, amfibievriendelijk ingerichte straten en putten, en de aanplant van voldoende voedsel- en waardplanten. Bij elke ingreep of herinrichting van de ruimte wordt rekening gehouden met de klimaatopgave en het versterken van de biodiversiteit.
 • Arnhem informeert en stimuleert burgers om zelf egelsnelwegen te realiseren door een gat in hun erfafscheiding te maken waardoor egels vrij in en uit de tuinen kunnen lopen.
 • Oevers worden natuurlijk aangelegd. Als dat niet mogelijk is worden bij kades en oevers voorzieningen getroffen zodat te water geraakte dieren een kans hebben om aan de kant te komen, zoals trapjes, vlonders of touwen.
 • Kunstmatige verlichting en geluidsoverlast verstoren het bioritme van mens en dier. Daarom is Arnhem uiterst terughoudend bij het verlichten van parken en natuurgebieden en bij het aanhouden van verlichting in gebouwen. Indien verlichting echt noodzakelijk is, kiest Arnhem voor de meest diervriendelijke optie en het beschermen van de rust in natuurgebieden. Groen en water worden niet direct aangelicht en armaturen stralen geen licht naar boven uit.
 • Arnhem zet in op het voorkómen van overlast door in het wild levende dieren. Daarom worden bijvoorbeeld nestkasten geplaatst om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken, zorgt de gemeente voor gevarieerde aanplant van groen, komt er een voederverbod in de openbare ruimte en worden er, waar nodig, rasters geplaatst om dieren te weren bij wegen en in de bebouwde kom. Klemmen, vallen en andere vang- of dodingsmethoden worden niet langer gebruikt.
 • Arnhem heeft een aanpak voor de preventie van dierziekten en werkt samen met andere overheden en deskundigen om de verspreiding van dierziekten te voorkomen en past het voorzorgsbeginsel toe.
 • Arnhem ontmoedigt het gebruik van gif en bestrijdingsmiddelen door bedrijven en inwoners, omdat het gebruik ervan een zeer negatieve impact heeft op de natuur, de biodiversiteit en het welzijn van dieren. Ook het gebruik van nematoden of bacteriepreparaten wordt ontmoedigd, aangezien ook nematoden en bacteriepreparaten een negatieve impact hebben op vlinders en andere insecten.
 • De wolf is welkom in de bossen rondom Arnhem.

Stop de vee-industrie!

De vee-industrie is onethisch en onhoudbaar. Veel dieren zien nooit het daglicht. Er worden zo ontzettend veel dieren gehouden voor vlees, zuivel en eieren dat geen milieu-, natuur- of dierenwelzijnsmaatregel is opgewassen tegen alle problemen die dit met zich meebrengt. Het aantal dieren dat voor consumptie wordt gefokt en gedood moet drastisch omlaag. Kortom: er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de bio-industrie.

 • Arnhem ondersteunt initiatieven voor biologische akker- en tuinbouw.
 • Arnhem staat vestiging en uitbreiding van bestaande veehouderijen en slachterijen niet toe. Het faciliteert op geen enkele wijze de instandhouding van deze industrie.
 • Arnhem stelt strengere eisen op het gebied van brandveiligheid, stank- en geluidsoverlast van stallen en andere bedrijven waar dieren bedrijfsmatig worden gehouden. Hierop wordt strikt gehandhaafd. Maatregelen mogen niet ten koste gaan van het welzijn van de gehouden dieren.
 • Arnhem stimuleert veehouders om te stoppen of de bedrijfsvoering drastisch aan te passen, bijvoorbeeld door over te schakelen naar biologische landbouw.
 • Mestverwerkingsinstallaties zijn niet langer toegestaan.
 • De gemeente bevordert weidegang, verplicht beschutting in weilanden en ziet erop toe dat gehouden dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.
 • Arnhem stelt strikte dierenwelzijnseisen aan organisaties die schapen, geiten of runderen inzetten voor begrazing. Arnhem werkt niet samen met organisaties waarbij het slachten van dieren onderdeel is van deze vorm van bedrijfsvoering.
 • Runderen en paarden in Arnhems natuur- en parkgebied, zoals Meinerswijk, worden beschermd tegen vervuiling en overlast door recreanten.

Bescherming voor alle dieren

Arnhem is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen zijn gemeentegrenzen: huisdieren, landbouwdieren, en in het wild levende dieren. De opvang van zwerfdieren is bovendien een wettelijke taak van de gemeente. Arnhem betaalt bovenop de wettelijke vergoeding een extra bijdrage voor de opvang en verzorging van zwerfdieren. Nog te vaak worden belangen van dieren niet goed meegewogen in beslissingen van de gemeente. Arnhem moet juist een voortrekkersrol spelen bij de bewustwording over en gedragsverandering in de omgang met dieren.

 • Er komt een wethouder voor Dierenrechten & Dierenwelzijn.
 • Arnhem zorgt voor een vooruitstrevend beleid gericht op dierenrechten en dierenwelzijn dat wordt vastgelegd in een dierenwelzijnsnota waarbij jaarlijks over de voortgang wordt gerapporteerd. Dierenrechten en dierenwelzijn worden standaardonderdelen bij alle beleidsterreinen: van bouwplannen tot zorg en van financiën tot onderwijs.
 • Arnhem zorgt voor een passend budget voor de opvang van zwerfdieren, voor het vervoer en de opvang van in het wild levende dieren die ziek of gewond zijn, en voor
  de uitvoering van het eigen dierenwelzijnsbeleid. Op plekken waarvan bekend is dat er vaak dieren zoals kippen en konijnen worden gedumpt, plaatst de gemeente borden die dit ontmoedigen en diervriendelijke oplossingen aandragen.
 • De handhaving op dierenwelzijn en de signalering van dierenmishandeling en -verwaarlozing worden verbeterd. Dat doen we onder andere door het stimuleren van een goede samenwerking tussen gemeentelijke toezichthouders, hulpverleners, dierenartsen, de dierenambulance, de politie, de omgevingsdienst en de brandweer.
 • Arnhem wil af van de inzet van politiepaarden en -honden en werkt samen met de politie om hiervoor alternatieven te vinden.
 • Toezicht, handhaving en vervolging bij dierenrechten-, natuur- en milieuzaken staat standaard op de agenda in het driehoeksoverleg tussen de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie.
 • De gemeente consulteert bij vragen of problemen rond dierenrechten altijd een dierenrechtenorganisatie of dierenwelzijnsorganisatie.
 • Arnhem geeft geen vergunningen af voor de vestiging of uitbreiding van organisaties die gebruik maken van proefdieren. Bestaande organisaties die proefdieren gebruiken worden gestimuleerd om over te schakelen naar proefdiervrije alternatieven.
 • Arnhem geeft het goede voorbeeld door in de eigen organisatie te kiezen voor plantaardige catering en dierproefvrije producten.
 • Vuurwerk is slecht voor het milieu, voor de natuur, gevaarlijk (voor de gezondheid) voor mens en dier. Zolang er nog geen landelijk verbod is op het afsteken van consumentenvuurwerk stelt Arnhem een eigen verbod in. Ook carbidschieten wordt verboden.
 • Gemeente Arnhem biedt alle nodige ondersteuning om de nieuwbouwplannen van Dierentehuis Arnhem e.o. nog dit jaar te kunnen uitvoeren.
 • Arnhem gaat de faunaopvang Avolare in Doorwerth structureel ondersteunen.
 • De voedselbank voor dieren wordt nieuw leven ingeblazen, Arnhem faciliteert een locatie.

Economie en bedrij­vigheid

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Gezondheid, zorg en veiligheid

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Een groen en leefbaar Arnhem

Wonen en bouwen

Demo­cratie, bestuur en privacy

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur