Regenboogvlag

Gelijke kansen, werk en inkomen

In een gezonde en bloeiende samenleving samenleving is iedereen gelijkwaardig. Maar in Nederland is van echte gelijkwaardigheid helaas nog geen sprake, ook niet in Arnhem. Waar je wieg staat, bepaalt nog altijd voor een groot deel je kansen. Gemiddeld worden mensen uit armere gezinnen en buurten minder oud en hebben ze een slechtere gezondheid. Mensen die om wat voor reden dan ook niet tot de norm behoren worden bewust en onbewust gediscrimineerd en achtergesteld. Voor racisme, discriminatie en ongelijke kansen mag geen ruimte zijn in Arnhem. Met andere woorden: er is werk aan de winkel voor de (lokale) overheid.

Een armoedevrij Arnhem

Ieder mens heeft recht op bestaanszekerheid en bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting. Helaas is er nog veel armoede en ongelijkheid, wereldwijd en ook in Nederland. Bij veel mensen is de portemonnee al voor het einde van de maand leeg. Steeds stijgende vaste lasten en zorg dragen voor anderen maken het leven duur. Onverwachte rekeningen, zoals een reparatie, zijn dan net te veel. Arnhem kan en moet meer inzetten op het verlichten en voorkomen van armoede.

● De invoering van een basisinkomen heeft veel voordelen. De gemeente geeft aan bij het Rijk, dat hierover gaat, dat Arnhem een pilot wil met een basisinkomen.

● De gemeente komt met een plan om te voorkomen dat armoede wordt doorgegeven van generatie op generatie.

● Er komt extra aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede of een taalachterstand hebben. Ieder kind heeft recht op goede kleding, gezonde maaltijden, een fiets en een laptop voor school.

● Voor veel jongeren is het een moeilijke overgang als zij op hun 18e wettelijk volwassen worden om verantwoordelijk te worden voor hun eigen financiën. Arnhem zet extra in op het voorkomen van schulden bij jongeren.

● Armoede wordt onder andere bestreden door goede, mede op preventie gerichte schuldhulpverlening. Arnhem ondersteunt de voedselbank en weggeefwinkels om de gevolgen van armoede te verlichten.

● Schuldhulpverlening wordt door Arnhem niet uitbesteed aan commerciële bedrijven. Het is moreel verwerpelijk om winst te maken op de schulden van een ander.

● Huisdieren zijn geen onderpand. Bij eventuele schuldsanering of huisuitzetting worden huisdieren en hun toebehoren niet onder dwang verkocht.

● De gemeente maakt het mogelijk om saneringskredieten te verstrekken aan inwoners met problematische schulden.

● Het natraject van schuldhulpverlening wordt verbeterd om te voorkomen dat mensen opnieuw in de schulden belanden.

● De gemeentelijke voorzieningen voor mensen met een laag inkomen breiden we uit. Hiermee maken we onder andere sport, kleding en cultuurbezoek toegankelijk voor mensen met een kleine portemonnee, bijvoorbeeld door inzet van de Gelrepas.

● Gemeentelijke belastingen worden eerder kwijtgescholden, onder andere om de armoedeval te voorkomen. De normbedragen voor vermogen die gelden voor kwijtschelding van de gemeentelijke worden gelijkgesteld aan die voor de Participatiewet. Dit maakt het voor mensen met een laag inkomen lonend om een gezonde financiële buffer aan te houden.

● Mensen met een bijstandsuitkering mogen giften tot 20% van hun uitkering behouden zonder hierdoor gekort te worden op hun uitkering.

● Mensen die jaar in armoede leven komen eerder in aanmerking voor de bijzondere bijstand en/of witgoedregeling.

● Niemand hoeft op straat te slapen. Arnhem regelt voldoende gratis en passende slaapplaatsen voor dak- en thuislozen. Ook hun huisdieren zijn hier welkom. Er is extra aandacht voor dak- en thuisloze LHBTQIA+-jongeren en andere kwetsbare groepen.

● Arnhem stopt met toepassen van de kostendelersnorm.

Werk in groene banen

De gemeente speelt een grote rol in het zorgen voor passend werk voor iedereen die dat wil. Dit kan ook door vrijwilligerswerk te doen of door stage te lopen wanneer betaalde arbeid (nog) niet mogelijk is.

● Arnhem stimuleert groene en schone werkgelegenheid, opleidingen en stages. Bij inkoop en aanbestedingen wordt goed werkgeverschap een criterium.

● De gemeente start een pilot op basis van het principe van “Open Hiring”, waarbij iedereen voor bepaalde functies welkom is, ongeacht verleden, opleiding of ervaring.

● De gemeente stimuleert goed werkgeverschap en spreekt bedrijven hierop aan.

● De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Waar mogelijk neemt de gemeente het personeel in eigen dienst en zorgt ze voor goede arbeidsvoorwaarden. De gemeente breidt de duur en de vergoeding voor het ouderschapsverlof uit voor alle ouders. Ook wordt transitieverlof voor transgender medewerkers vastgelegd. De gemeente voert proactief beleid om ook mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

● De gemeente faciliteert bij- en herscholing door het aanbieden van stage- en opleidingsplaatsen. Gezien de hoge jeugdwerkloosheid zet de gemeente in op het begeleiden van starters op de arbeidsmarkt.

● Het wordt voor lokale ondernemers en instellingen financieel aantrekkelijk gemaakt om iemand met een bijstandsuitkering in dienst te nemen.

● De gemeente ondersteunt uitkeringsgerechtigden om vrijwilligerswerk, mantelzorg en stages te doen. Ook als deze activiteiten niet direct gericht zijn op terugkeer naar de arbeidsmarkt, maar zonder dat het verplicht vrijwilligerswerk wordt. De persoon met een uitkering staat centraal, niet de organisatie die (goedkoop) extra menskracht in wil zetten.

● Sociale werkplaatsen blijven behouden, zodat mensen dicht bij huis betekenisvol werk kunnen doen met goede begeleiding. Mensen die bij hun dagbesteding een maatschappelijke meerwaarde toevoegen, hoeven geen eigen bijdrage voor die dagbesteding te betalen.

● Arbeidsmigranten werken vaak onder en leven vaak in ondermaatse omstandigheden. De manier waarop arbeidsmigranten worden gehuisvest wordt strenger en frequenter geïnspecteerd en wordt verbeterd.

Volwaardig meedoen voor iedereen

Mensen zijn gelukkiger wanneer zij iets kunnen betekenen in de samenleving. Mensen moeten ongeacht hun achtergrond, functiebeperking, financiële situatie of leeftijd hun talenten kunnen ontplooien. Kern van het sociale beleid hoort te zijn: “Niets over ons, zonder ons”.

● Het marginaliseren en stigmatiseren van mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke en/of verstandelijke gesteldheid, ook wel validisme genoemd, wordt serieus genomen als vorm van discriminatie.

● Arnhem bevordert de gelijke rechten van mensen met een beperking en zorgt ervoor dat het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap strikt wordt nageleefd. Toegang tot overheidsgebouwen en publieke voorzieningen zoals onderwijs, openbare instellingen, toiletten en openbaar vervoer wordt vanzelfsprekend voor iedereen. Zaken als ondertiteling van de raadsuitzending, gebarentolken bij belangrijke gemeentelijke evenementen en rolstoelvriendelijke stoepen worden de norm.

● Openbare en publieke ruimtes worden optimaal toegankelijk voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking, voor mensen die snel overprikkeld raken en voor analfabeten en laaggeletterden.

● De gemeente investeert in laagdrempelige en goed bereikbare buurt- en dorpshuizen.

● Op verschillende plekken, zoals MFC’s en cultureelcentrum Rozet, worden leenrollators en/of leenrolstoelen aangeboden.

● Iedereen moet op een goed toegankelijke plek in de buurt zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen bij verkiezingen.

● Arnhem investeert in signaleringsnetwerken per buurt of dorp om eenzaamheid, verwaarlozing, mishandeling en uitbuiting op te sporen.

● De gemeente is ruimhartig in het toekennen van hulpmiddelen. Het gebruik en de toewijzing van parkeerplaatsen voor mensen met een beperking blijft gratis.

● Arnhem houdt bij beleidsontwikkeling rekening met burgers met een lichamelijke, psychische, visuele of auditieve aandoening. Daarbij maakt de gemeente structureel gebruik van checklists die helpen bij het vergroten van de bewustwording over en opnemen van deze inclusiviteit.

● Speeltuinen worden natuurinclusief en zijn toegankelijk voor zowel kinderen met als zonder een beperking.

Humaan asielbeleid

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het gebrek aan bestaanszekerheid en toekomstperspectief in grote delen van de wereld. De klimaat- en natuurcrisis zullen dit in de toekomst alleen maar verergeren. De gemeente heeft een humaan opvangbeleid voor mensen die een veilig onderkomen zoeken.

● Arnhem biedt kleinschalige opvang aan asielzoekers verspreid over de gemeente. Asielzoekers worden opgevangen op een wijze die hen in staat stelt zich te ontplooien door middel van taalcursussen, onderwijs, werk en goede zorg.

● Arnhem helpt statushouders bij het vinden van huisvesting, integreren en het vinden van een gepaste baan en/of opleiding. Hierbij werkt de gemeente nauw samen met de arbeidscoaches van Vluchtelingenwerk. De arbeidscoaches steken tijd en aandacht in het leren kennen van de vluchteling. Samen kijken ze naar de wensen en ervaring van de vluchteling.

● De gemeente werkt niet mee aan het uitzetten van kinderen die hier geworteld zijn.

● Niemand zou op straat moeten slapen, dus ook uitgeprocedeerde asielzoekers niet. Arnhem draagt er zorg voor dat deze mensen een veilige slaapplek en te eten hebben.

● De huidige asielzoekerscentra worden open gehouden zolang als ze nodig zijn.

Gelijke kansen voor iedereen

Racisme en andere vormen van discriminatie komen helaas nog steeds veel voor: zichtbaar en ook onzichtbaar verweven in de structuren van onze samenleving. Het is tijd voor zelfreflectie en een daadkrachtige aanpak vanuit de overheid, die zich niet afzijdig mag houden. Erkenning van het verleden is een belangrijk onderdeel van de bestrijding van hedendaagse discriminatie en racisme.

● Arnhem treedt met kracht op tegen discriminatie en komt met een plan om institutioneel racisme uit te bannen.

● De gemeente investeert in de emancipatie van minderheden op scholen, bij sportverenigingen, in zorginstellingen, in religieuze kringen en binnen de eigen organisatie.

● Arnhem pakt discriminatie op de arbeidsmarkt aan, bijvoorbeeld door het mogelijk maken van anoniem solliciteren.

● Het ambtenarenapparaat wordt een evenwichtige afspiegeling van de samenleving. Arnhem onderzoekt op welke wijze de eigen organisatie, inclusief het college, inclusiever en meer divers kan worden.

● Informatie die vanuit de gemeente wordt verstrekt is zoveel mogelijk geschreven op taalniveau B1, wat door de meeste inwoners wordt begrepen. Waar nodig wordt belangrijke informatie ook in andere talen verstrekt.

● Arnhem zorgt dat aangifte doen bij discriminatie laagdrempeliger wordt om zo de aangiftebereidheid van slachtoffers te vergroten. Dit doen we onder andere door sensitiviteitstraining over bijvoorbeeld racisme en LHBTQIA+-onderwerpen bij de politie.

● Etnisch profileren is discriminatie. Etniciteit en nationaliteit mogen geen factor zijn bij selectiebeslissingen en risicoprofielen van Arnhem.

● Preventief fouilleren werkt etnisch profileren en stigmatisering in de hand en Arnhem staat dit niet toe .

● De gemeente doet geen zaken met (en verleent geen subsidies aan) organisaties die discrimineren en uitsluiten.

● Arnhem maakt excuses voor het slavernijverleden.

● Burgers moeten kosteloos en zonder psychisch onderzoek hun achternaam kunnen veranderen als die uit het koloniale verleden stamt.

● Betwist erfgoed wordt in kaart gebracht. Arnhem zoekt op democratische wijze een zelfkritische omgang met dit erfgoed.

● Arnhem ondersteunt en faciliteert feestdagen van verschillende culturen, zoals het Suikerfeest en Keti Koti.

● De gemeente werkt op geen enkele wijze mee aan vieringen waarbij Zwarte Pieten aanwezig zijn. Sinterklaas wordt een leuk feest voor álle kinderen.

● Er wordt op meerdere plekken in de gemeente zichtbaarheid gegeven aan LHBTQIA+’ers. Rondom bepaalde dagen, zoals de internationale dag tegen transfobie en de Coming Out Day, worden publiekscampagnes en lezingen georganiseerd. De gemeente hijst minstens één keer per jaar de regenboogvlag en de transgendervlag en er wordt een regenboogzebrapad aangelegd.

● Arnhem zorgt voor een genderneutraal toilet op het gemeentehuis en stimuleert instellingen zoals de bibliotheek en buurthuizen om hetzelfde te doen.

● Arnhem kiest in de communicatie naar burgers een gender neutrale aanspreekvorm.

● Arnhem wijst scholen op de mogelijkheid ervaringsdeskundigen in te schakelen voor voorlichting over (LHBTQIA+-)discriminatie en racisme.

● Arnhem draagt er zorg voor dat sekswerkers hun werk op een veilige manier kunnen uitvoeren.

● De gemeente zorgt dat straatnamen in Arnhem recht doen aan de geschiedenis van alle inwoners. Bij nieuwe straatnamen die naar personen verwijzen wordt diversiteit het uitgangspunt. De gemeente faciliteert het maatschappelijk debat over hoe om te gaan met bestaande straatnamen die verwijzen naar het koloniale verleden.

Economie en bedrij­vigheid

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Gezondheid, zorg en veiligheid

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Een groen en leefbaar Arnhem

Wonen en bouwen

Demo­cratie, bestuur en privacy

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur