Amen­dement Ecolo­gische kwaliteit in de kadernota bomen


19 februari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Besluit:

- Op pag. 6 aan de zin: Gemeentelijke bomen worden duurzaam onderhouden en beter beschermd bij evenementen en werkzaamheden. Na duurzaam, toe te voegen: “en ecologisch verantwoord"

- Op pag. 9 aan de zin: Bomen dragen bij aan de identiteit en beleving van het landschap en de cultuurhistorie, aan ecologie en biodiversiteit. De zin toe te voegen: “Daarnaast hebben bomen een eigen intrinsieke waarde”.

- Op pag. 10 aan de zin: Een van de speerpunten van dit plan is te zorgen voor meer bomen in de stad zodat we werken aan een beter stadsklimaat en mensen nog meer kunnen genieten van de vele voordelen die bomen hebben. Toe te voegen: “en dieren er hun leefgebied in kunnen vinden."

- Op pagina 14 aan de zin: Bij de boomsoortkeuze wordt in de hoofdstructuur in principe gekozen voor inheemse boomsoorten van autochtone herkomst om de biodiversiteit te bevorderen. Toe te voegen, na autochtone herkomst: “en biologische geteeld,”

- Op pag. 16 de zin: Ook dunning kan deel uitmaken van normaal beheer en onderhoud te veranderen in de zin: “Ook dunning kan deel uit maken van beheer en onderhoud als dat ecologisch verantwoord is.”


Toelichting:

O Biologische teelt houdt rekening met de milieueffecten en maakt geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

O Ecologisch verantwoord onderhoud en beheer betekent dat rekening wordt gehouden met alle organisme in het hele ecosysteem. Het besef en de bereidheid rekening te houden met het feit dat een boom van groot belang is binnen het ecosysteem.

Mieke Hegge - Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

AOP, AC, Denk, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP

Tegen

CU, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Stop regionale samenwerking met biomassacentrales

Lees verder

Amendement Behoud gezonde bomen gaat voor zichtlijnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer