Beleid voor groene tuinen in Arnhem


Partij voor de Dieren en Groen­Links bieden initi­a­tief­voorstel aan de gemeen­teraad aan

10 maart 2022

De raadsfracties van de PvdD en GroenLinks vinden dat tuinen zo groen mogelijk horen te zijn. Sluipenderwijs worden echter steeds meer tuinen in Arnhem voorzien van tegels en andere verharding en verdwijnen planten, bloemen en bomen. Dit zorgt voor hittestress en verdringt vogels, kleine dieren zoals egels en insecten zoals bijen. Ook neemt de kans op wateroverlast toe als de tuinen het regenwater niet meer in de bodem kunnen opnemen.

De beide fracties hebben daarom een initiatiefvoorstel aan de Gemeenteraad aangeboden. Ze willen dat de gemeente zich nog meer moet inspannen om te zorgen dat groene tuinen groen blijven en verharde tuinen weer groen en natuurlijk worden. Ook willen ze dat er een maximum wordt gesteld aan hoeveel verharding in een tuin mag worden aangelegd.

Het initiatiefvoorstel zal door de nieuwe gemeenteraad, die na de verkiezingen van 16 maart wordt geïnstalleerd, worden behandeld.

In Arnhem is al aandacht voor groen houden en groen maken van tuinen. De raad heeft in 2021 het Klimaatadaptatieplan vastgesteld. Naast allerlei maatregelen in parken, pleinen en straten zijn er ook regelingen voor het vergroenen van tuinen, zo is er geëxperimenteerd met een tegelophaalservice. Ook heeft Arnhem meegedaan aan het “NK Tegelwippen”.

De fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren vinden dat groene tuinen aparte aandacht verdienen. Het gaat niet alleen om klimaatadaptatie maar ook om groene ruimte en biodiversiteit.

Dat kan ten eerste door het stimuleringsbeleid uit te breiden. Dat is het eerste onderdeel van het initiatief. Maar het is ook nodig om een ondergrens te stellen. Het is niet meer van deze tijd om een compleet verharde tuin te hebben. Het tweede deel van het initiatiefvoorstel zorgt ervoor dat eerst voor nieuwe woningbouwlocaties, en in latere jaren voor alle woongebieden in Arnhem, een maximum gesteld wordt aan de hoeveelheid verharding. Daarmee worden de regels gelijk gesteld met het bouwen van schuurtjes, aanbouwen en dergelijke. Voor klimaat, biodiversiteit en groene kwaliteit maakt het niet uit of het om tegels of om een bijgebouw gaat. De regels worden vastgelegd in nieuwe bestemmingsplannen, en later in het Omgevingsplan voor Arnhem, als de nieuwe omgevingswet van kracht wordt.

Het initiatiefvoorstel is hier te lezen.


---

foto Pasja1000 via Pixabay

Gerelateerd nieuws

'Gelijke kansen voor iedereen, hoe dan?'

In opmaat naar de gemeenteverkiezingen organiseerde Rozet op 21 februari een dialoog over: ‘Gelijke kansen voor iedereen, hoe...

Lees verder

PvdD groeit naar 3 zetels!

Wij zijn gegroeid naar 3 zetels! Dat betekent dat we ons werk voor dier, natuur en milieu kunnen voortzetten, en ook nog eens...

Lees verder