Vragen over massale vissterfte Rijkers­woerd


Indiendatum: sep. 2014

-> Een pdf van de vragen en antwoorden vindt u hier

Artikel 44 vragen over massale vissterfte in Rijkerswoerd

In het weekend van 6 en 7 september heeft in de wijk Rijkerswoerd, als gevolg van maaiwerkzaamheden, massale vissterfte plaatsgevonden. Vooral grotere vissen zoals karpers zijn het slachtoffer geworden.

 1. Kent u het bericht 'Tientallen dode vissen uit Arnhemse sloot gehaald' uit de Gelderlander van 8 september 2014?
  http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/tientallen-dode-vissen-uit-arnhemse-sloot-gehaald-1.4522856

 2. Heeft u naar aanleiding van het gebeurde opheldering gevraagd bij de uitvoerende instantie, dan wel de opdrachtgever?

 3. In het bericht wordt het vermoeden gewerkt dat zuurstoftekort door opborrelend slib de oorzaak van de vissensterfte is. Ben u het eens dat door eerder optreden dit dierenleed had kunnen worden voorkomen? (bijvoorbeeld 'doorspoelen' bij zuurstoftekort in watergangen)

 4. Bent u met de Partij voor de Dieren van mening dat door het opstellen van protocollen en beschrijven van verantwoordelijkheden, problemen in eerder stadium kunnen worden aangepakt?

 5. Bent u bereid om in samenspraak met waterschappen, provincie, dierenopvang, politie etc. protocollen op te stellen hoe te handelen bij massale vissterfte, botulisme, en andere waterdierenproblematiek?

 6. Bent u met de PvdD van mening dat dergelijke protocollen bij voorkeur zouden worden opgenomen in een dierenwelzijnsnota, waardoor procedures aangaande dierenwelzijn op overzichtelijke wijze beschikbaar en eenvoudig te achterhalen zijn?

 7. In het Arnhems waterplan staat niets over dieren. Niets over vissen, watervogels of andere dieren. Bent u met de Partij voor de Dieren eens dat in dergelijke gemeentelijke documenten een verwijzing naar dierenwelzijnsthematiek niet zou mogen ontbreken?

 8. Bent u bereid om de in januari 2013 besproken nota inventarisatie dierenwelzijn ter hand te nemen en als basis te gebruiken voor een op te stellen nota dierenwelzijn?

 9. Zo ja, op welke termijn kunnen wij een voorstel verwachten voor het opstellen van de Arnhemse dierenwelzijnsnota?

Leo de Groot, Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2014
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Ter beantwoording van deze vraag delen wij u het volgende mee.

In een brede sloot langs de Kruisstraat in Rijkerswoerd zijn na maaiwerkzaamheden 50 a 80 vissen dood gegaan. Het waterschap Rivierenland, hierna te noemen waterschap, is beheerder van het oppervlaktewater in Arnhem-Zuid. Zij zijn de opdrachtgever van de maaiwerkzaamheden. De aannemer is verantwoordelijk voor eventuele schade aan flora en fauna. In het werkplan van de aannemer is een aparte paragraaf opgenomen hoe zij moeten handelen om schade aan flora en fauna te voorkomen. In de uitvoering kan het echter toch af en toe mis gaan. Voor het beantwoorden van uw vragen is contact opgenomen met het waterschap.

Vraag 1
Kent u het bericht 'Tientallen dode vissen uit Arnhemse sloot gehaald' uit de Gelderlander van 8 september 2014?

Antwoord
Ja het bericht is bekend.

Vraag 2
Heeft u naar aanleiding van het gebeurde opheldering gevraagd bij de uitvoerende instantie, dan wel de opdrachtgever?

Antwoord
Ja, het waterschap heeft de uitvoerende partij (aannemer) aangesproken over de schade en de aannemer is gewezen op zijn verplichten zoals vermeld in het bestek, het werkplan. Uniforme administratieve voorwaarden (U.A.V.) en de Flora- en Faunawet. Tevens heeft het waterschap de aannemer gevraagd welke extra beschermende maatregelen getroffen zijn om herhaling te voorkomen. De aannemer was nieuw en had haar werkplanning niet aan het waterschap doorgegeven zodat zij haar stuwen te laat open heeft gedaan voor vers water. Een volgende keer zal de aannemer op tijd een melding doorgeven. Het water was daarnaast erg opgewarmd vanwege het warme weer. Bij warmwater zal in het vervolg besloten worden om de werkzaamheden in ander en dieper water voort te zetten. Daarnaast zullen de schroeven van de boten minder diep worden gezet zodat ze de bodem tijdens het varen minder zullen opwoeien.

Vraag 3
In het bericht wordt het vermoeden gewerkt dat zuurstoftekort door opborrelend slib de oorzaak van de vissensterfte is. Ben u het eens dat door eerder optreden dit dierenleed had kunnen worden voorkomen? (bijvoorbeeld 'doorspoelen' bij zuurstoftekort in watergangen)

Antwoord
Het waterschap deelt uw mening dat eerder optreden (doorspoelen met vers water) geleid zou kunnen hebben tot minder sterfte. De uitvoerende partij is hier op aangesproken.

Vraag 4
Bent u met de Partij voor de Dieren van mening dat door het opstellen van protocollen en beschrijven van verantwoordelijkheden, problemen in eerder stadium kunnen worden aangepakt?

Antwoord
De bestekverplichtingen alsook het werkplan zijn zeer duidelijk als het gaat over hoe er omgegaan moet worden met flora en fauna. De werkwijze van de opdrachtgever (waterschap) en de aannemer zijn voldoende omschreven. In de uitvoering kunnen echter altijd fouten gemaakt worden.

Vraag 5
Bent u bereid om in samenspraak met waterschappen, provincie, dierenopvang, politie etc. protocollen op te stellen hoe te handelen bij massale vissterfte, botulisme, en andere waterdierenproblematiek?

Antwoord
Het waterschap heeft een eigen gedragscode en werkinstructie waarin staat hoe om te gaan met flora en fauna afgeleid uit de protocollen van de Unie van waterschappen. Deze zijn wettelijke verplicht. Ook wij als gemeente hebben een gedragscode. De aannemer heeft een heel hoofdstuk in zijn werkplan opgenomen over de bescherming van flora en fauna. Er zijn naar onze mening voldoende protocollen. Daarnaast vindt er periodiek overleg plaats tussen het waterschap en de gemeente om dergelijke zaken met elkaar af te stemmen.

Vraag 6
Bent u met de PvdD van mening dat dergelijke protocollen bij voorkeur zouden worden opgenomen in een dierenwelzijnsnota, waardoor procedures aangaande dierenwelzijn op overzichtelijke wijze beschikbaar en eenvoudig te achterhalen zijn?

Antwoord
Er zijn voldoende protocollen die wettelijk zijn vastgelegd. Over de inhoud van de nog op te stellen nota dierenwelzijn wordt zoals afgesproken begin 2015 contact met u opgenomen.

Vraag 7
In het Arnhems waterplan staat niets over dieren. Niets over vissen, watervogels of andere dieren. Bent u met de Partij voor de Dieren eens dat in dergelijke gemeentelijke documenten een verwijzing naar dierenwelzijnsthematiek niet zou mogen ontbreken?

Antwoord
Het klopt dat in het Waterplan niets over dieren is opgenomen. Het waterplan richt zich vooral op het water an-sich in al haar vormen: oppervlaktewater, afvalwater, grondwater. Volgend jaar willen we gaan nadenken over het eventueel verlengen of actualiseren van het Waterplan dat immers een looptijd kent tot eind 2015.

Vraag 8
Bent u bereid om de in januari 2013 besproken nota inventarisatie dierenwelzijn ter hand te nemen en als basis te gebruiken voor een op te stellen nota dierenwelzijn?

Antwoord
De nota inventarisatie dierenwelzijn zal vanzelfsprekend gebruikt gaan worden voor de in 2015 op te stellen nota dierenwelzijn.

Vraag 9
Zo ja, op welke termijn kunnen wij een voorstel verwachten voor het opstellen van de Arnhemse dierenwelzijnsnota?

Antwoord
Zoals eerder aangegeven starten we in januari 2015 met het opstellen van de nota dierenwelzijn, in februari zal een projectplan gereed zijn waarin staat op welke wijze en met wie we de nota dierenwelzijn vorm gaan geven. Zoals afgesproken zullen we u hierbij betrekken.

Hoogachtend
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over zwerfvuil

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer