Amen­dement preventie voor bestrijding


26 september 2016

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 26-09-2016, bij vaststellen van de uitvoeringsagenda Dierenwelzijn 2016-2020.

Constaterende dat:

  • Muizen, ratten, duiven, ganzen en insecten hebben allereerst wel degelijk natuurlijke vijanden in de stad bijvoorbeeld in de vorm van onder andere katten, (roof)vogels en vossen.

Overwegende dat:

  • De essentie is dat dierpopulaties vrijwel nooit worden gereguleerd 'van bovenaf' door predatie, maar vrijwel altijd van 'onderop' door voedselaanbod, ruimte, mogelijkheden om zich voort te planten, ziekten, parasieten etc.
  • De indruk kan worden gewekt dat ingrijpen in populaties nodig is vanwege het ontbreken van natuurlijke vijanden.
  • Daardoor de aandacht wordt afgeleid van de daadwerkelijke oplossingen voor overlast door dieren, namelijk preventie en verminderen voedselaanbod.

Besluit:

In paragraaf 3.4 van de uitvoeringsagenda de tekst:

"Het ontbreken van natuurlijke vijanden draagt hiertoe bij."

te schrappen

En na de zin

"Het beleid van de gemeente is in beginsel dat niet wordt opgetreden bij dierenoverlast tenzij er sprake is van een ontoelaatbare schade aan essentie?le maatschappelijke belangen (veiligheid, volksgezondheid) of kwetsbare natuurwaarden."

Toe te voegen:

"In de communicatie naar burgers en in eigen werkwijze i.v.m. overlast door dieren is preventie altijd de eerste actie die onderzocht of voorgesteld wordt.”

Leo de Groot
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement vissen is geen sport

Lees verder

Amendement geen meerdaagse diertentoonstellingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer