Motie beter evalueren


26 mei 2014

DE RAAD VAN GEMEENTE ARNHEM in vergadering bijeen op maandag 26 mei 2014 ter bespreking van het raadsvoorstel “Ambtelijk horen in bezwaarprocedures/ Wijziging Regeling voor de bezwaarschriftencommissies.

Overwegende dat:

  • De conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie reden zijn om eerst meer ervaring op te doen met het ambtelijk horen in de beperkte hoeveelheid regelingen die daarvoor aangewezen zijn, alvorens het aantal regelingen waarvoor ambtelijk horen mogelijk wordt gemaakt, wordt uitgebreid;
  • Het in de nieuwe opzet niet alleen om simpele zaken gaat, maar ook meer complexe zaken afgedaan mogen worden door ambtelijk horen;
  • Er tot dusver geëxperimenteerd is met een en-en procedure (na ambtelijk horen gang naar de bezwaarschriftcommissie nog mogelijk) en niet met de thans voorgestelde of-of procedure (na besluit op bewaar door hetzij ambtelijk horen hetzij bezwaarschriftencommissie staat alleen de kostbare gang naar de rechter nog open);
  • De evaluatie van de pilot ambtelijk horen gebaseerd is op een reactie van slechts 11 van de 117 bewaarmakers;
  • De mening van de overige bezwaarmakers niet bekend is;
  • De twee advocaten die in het kader van de evaluatie zijn geïnterviewd op meerdere punten positieve en negatieve feedback gegeven hebben en met een lijst van concrete aanbevelingen zijn gekomen.

Draagt het college op:
Het samenvoegen van de bestaande twee onafhankelijke bezwaarschriftencommissies uit te stellen tot een uitgebreidere evaluatie heeft plaatsgevonden en de aanbevelingen van de 'procesjuristen' en advocaten zijn opgenomen in de procedure.

En gaat over tot de orde van de dag.

Arnhem, 26 mei 2014

VVD PvdA Partij voor de Dieren Arnhemse Ouderen Partij
Karin Kalthoff Karin Lasthuizen Leo de Groot Ton van Beers


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie moratorium bomenkap van gezonde bomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer