Motie mora­torium bomenkap van gezonde bomen


26 mei 2014

-> Een pdf van de motie vindt u hier

MOTIE vreemd aan de agenda

Naar aanleiding van het besluit van 16-12-2013 m.b.t. wijziging APV en besluit deregulering kapvergunningen per 1-1-2014
De raad van de gemeente Arnhem in vergadering bijeen d.d. 26-05-2014

Onderwerp: Moratorium bomenkap van gezonde bomen

De Raad,

Overwegende:

  • Dat door het afschaffen van de vergunningsplicht voor bomenkap op diverse plaatsen in Arnhem bomen verdwijnen, zonder dat er zicht op is hoeveel en waar.
  • Dat er signalen uit de maatschappij en de gemeenteraad komen dat men zich zorgen maakt over het plotseling verdwijnen van bomen en beplanting in de buurt.
  • Dat bomen van groot belang zijn voor het welbevinden van de burgers.
  • Dat bomen een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van de luchtkwaliteit en het behouden van de fauna in en om de stad.
  • Dat bomen een belangrijke bijdrage leveren aan de beleving van veiligheid door burgers
  • Dat bomen een belangrijke bijdrage leveren aan de volksgezondheid.

Verzoekt het college:

  • Per onmiddellijk een moratorium af te kondigen voor het kappen van gezonde bomen, waarbij nadrukkelijk, alleen dan, een uitzondering gemaakt kan worden als de veiligheid in het geding is en voor reeds geplande werkzaamheden, indien er sprake is van grote maatschappelijke of financiële consequenties die niet te voorkomen zijn door anders te plannen of anders te werken.
  • Deze maatregel te handhaven tot er meer duidelijkheid is over de invloed van het nieuwe kapbeleid op de bomenstand in Arnhem (zie artikel44-vragen Groen Links van 01-05-2014) en er opnieuw mogelijkheden zijn om een toekomstgericht en duurzaam bomenbeleid te initiëren.
  • Burgers te informeren over de invloed van kappen en snoeien van bomen en verwijderen van bestruiking op de plaatselijke fauna en het belang van 'groen' in het algemeen.


en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren PvdA Zuid Centraal Verenigd Arnhem Arnhemse Ouderen Partij
L. de Groot E. Greving L. Manders K. Bal T. van Beers


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie beter evalueren

Lees verder

Motie detailhandel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer