Woon­wagens, wheme­dreef, werken in Arnhem


En van bomen kappen wordt de stad armer. De oogst van Politieke Avond 16 juni 2021

18 juni 2021

Arnhem gaat dankzij ons amendement zorgen dat dunnen en kappen van bomen in de gemeentelijke portemonnee gevoeld wordt.

We willen dat er op het Merwedeterrein meer ruimte komt voor woonwagens - en dat gaat ook gebeuren dankzij een motie en een amendement.

De Regio Arnhem-Nijmegen heeft ambitieuze duurzaamheidsplannen, maar blijft hardnekkig "economische groei" een doel op zich noemen. Daar moeten we van af, we moeten niet groeien maar gedijen. Maar de raad was het niet met ons eens. Wel worden twee andere moties van ons uitgevoerd: de Monitor Brede Welvaart wordt toegepast en het college moet actief aan intensiever ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen gaan werken.

Dan het plan Whemedreef, een plan dat door de omwonenden gesteund wordt maar waar niemand écht op zit te wachten. De bewoners hebben gekozen uit twee kwaden, stelde Leo de Groot. En de raad wordt voor het blok gezet. Wat doen we hier als we alleen maar bij het kruisje mogen tekenen?

In elk geval zorgen dat groen gespaard wordt bij aanleg van nieuwe energie-infrastructuur. Dat dan weer wel.

Als er bomen gekapt worden, worden we armer

Bomen zijn onze belangrijkste bondgenoot tegen hitte en klimaatverandering, ze zijn een steunpilaar voor biodiversiteit, ze geven sfeer aan onze straten en pleinen. Maar al te vaak wordt de waarde van een boom alleen uitgedrukt als de opbrengst van het hout na kap. De gemeente gaat voortaan de staande, levende bomen in Arnhem op de balans zetten. De waarde van levende bomen wordt hiermee recht gedaan. Logisch gevolg is dat kappen en dunnen dan ook moet worden verrekend. Door een amendement van PvdD en D66 gaat dat nu ook gebeuren. Als er gekapt wordt worden we steeds een beetje armer. Zou het kwartje gaan vallen?

Regio blijft economische groei najagen. Stop daarmee!

Dat is de strekking van de motie die onze fractie indiende bij de bespreking van de Arnhemse zienswijze op de begroting en plannen van de Regio Arnhem-Nijmegen. Een ambitieus bestuursakkoord en een agenda die overloopt van de plannen voor duurzaamheid, circulariteit, klimaatmaatregelen enzovoort. Maar die ondanks onze pleidooien blijft hangen in het oude mantra van economische groei als doel op zich. Onze motie "niet groeien maar gedijen" die daar een eind aan moet maken, kreeg niet genoeg steun in de raad. Het roer gaat dus nog niet om. Gelukkig werd de motie over de Monitor Brede Welvaart die we samen met GL indienden wel aangenomen. Daarmee wordt in elk geval naar belangrijkere effecten gekeken dan die armoedige economische groei.

Ruimte voor meer woonwagens op het Merwedeterrein

De gebiedsvisie Merwedeterrein is weliswaar aangenomen maar eigenlijk is alles nog een beetje vaag. In deze krappe taartpunt tussen de spoorlijnen naar Zevenaar en Oberhausen wil Prorail ruimte houden voor een ongelijkvloerse spoorkruising. Maar wanneer en in welke vorm die er komt is nog zeer onzeker. Daarover kon het plan dus nog niets vastleggen, en dat houdt het aanwijzen van ruimte voor andere gebruikers zoals de woonwagenbewoners tegen. De raad vindt echter dat er hoe dan ook eindelijk meer ruimte moet komen voor de woonwagenbewoners. Daarover werden een motie en een amendement, mede door ons ingediend, unaniem aangenomen.

College moet actief aan de slag met intensief ruimtegebruik in werkgebieden

Wil je op bedrijventerreinen iets veranderen dan moet dat met de ondernemers: zij zijn immers eigenaar van de panden en van de grond. Als de gemeente niet actief betrokken is ontstaat een cyclus waarbij terreinen opkomen en verouderen en verrommelen tot er met veel geld een grootscheepse herstructurering op touw wordt gezet. De dynamiek die er vanzelf is - ondernemers willen ondernemen - moet worden benut om stukje bij beetje zuinig ruimtegebruik te realiseren. Want we willen natuur én voedselproductie én wonen én recreëren én werkgelegenheid én energie-opwekking. Dat is niet op te lossen door alleen hectares te claimen. Het moet ook op bedrijventerreinen intensiever, slimmer en met meer oog voor onverwachte combinaties. Onze motie daarover is aangenomen.

Whemedreef, of hoe een plan met draagvlak tóch niemand meer vrolijk maakt.

De raad heeft met tegenzin ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor de Whemedreef. Waarom? Er lag al tien jaar een bestemmingsplan dat de raad had vastgesteld. Vijf jaar geleden bleek dat financiëel niet haalbaar. Ondertussen was er wel al land aangelegd in de Immerlooplas om het plan te realiseren. Wat deed het college? Het ging met de omwonenden in gesprek om een nieuw plan te maken dat wel betaalbaar was én dat op draagvlak kon rekenen. Echter de raad werd hier niet in gekend en niet bij betrokken. Ruim vier jaar later lag er op 16 juni een nieuw bestemmingsplan voor de Raad die daarmee voor het blok gezet werd: het voldeed niet aan de randvoorwaarden die eerder werden gesteld, zo komen er minder woningen. Maar het langdurige proces met de omwonenden was voor een meerderheid van de raad voldoende reden om toch akkoord te gaan met dit nieuwe plan. Onze fractie stemde tegen. Wij vonden dat er pas op de plaats moest worden gemaakt voor een nieuw plan, dat niet alleen ook op steun van de omwonende Arnhemmers kon rekenen maar ook bijdraagt aan de doelen en noden van de hele stad. Een gezamenlijke motie daarover haalde het niet.

Spaar de natuur, ook als het om duurzame energie gaat

De transitie naar duurzame energie gaat niet alleen meer windturbines en zonnevelden opleveren, maar ook een heleboel extra kabels, transformatorhuisjes en dergelijke. We willen ervoor zorgen dat ondergronds en bovengronds die "energie-infrastructuur" niet gaat leiden tot aantasting van groen en natuur. Onze gezamenlijke motie daarover werd aangenomen.

Gerelateerd nieuws

Ondersteuning dierenvoedselbank

Hans Eliëns kreeg de toezegging van wethouder Paping dat de dierenvoedselbank de kans wordt geboden om zich aan te sluiten bi...

Lees verder

Partij voor de Dieren presenteert kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen Arnhem

De Partij voor de Dieren doet op 16 maart 2022 opnieuw mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem. Op 21 november hebben...

Lees verder