Amen­dement Beoor­de­lings­kader Nota Reik­wijdte en Detail­niveau


24 november 2021

De ondergetekende(n) stel(t)(len) het volgende amendement voor:

Op pagina 15 e.v. van de Nota Reikwijdte en Detailniveau, aan de tabel Beoordelingskader deze onderdelen toe te voegen:
1. Bij het thema “Een groene gezonde, aantrekkelijke en leefbare stad”, in de kolom “indicator”: de hoeveelheid onverharde, groene ruimte binnen de bebouwde kom2. Bij het thema “Aantrekkelijk Arnhem”, in de kolom “indicator”: “areaal stedelijke versus areaal groene woonmilieus”

Toelichting

1. De gemeentelijke ambitie is om de hoeveelheid verharding te reduceren met 10%. Het is wenselijk deze mogelijke omvang van deze ambitie nader te verkennen, met een inschatting van de noodzaak voor aanvullend beleid op het gebied van parkeernormen of brede mobiliteit. De impact op biodiversiteit en waterhuishouding wordt groter en het aantal plekken met hittestress wordt kleiner naarmate er meer onverharde ruimte in de stad is. Ook de leefomgevingskwaliteit neemt evenredig toe.

2. Onze raad bespreekt regelmatig nut en noodzaak van hoogbouw versus andere invullingen om de gepercipieerde of feitelijke woningbouwopgave het hoofd te bieden. Het MER kan deze discussie inhoudelijk ondersteunen en verrijken. Met verschillende bouwwijze kan dezelfde woningdichtheid bereikt worden (zie noot 1), terwijl de effecten op het stedelijk leven, de openbare ruimte, voorzieningen, openbaar vervoer, de mogelijkheden voor natuurinclusiviteit enzovoorts sterk uiteen kunnen lopen. Met een goed inzicht in die verschillen kan de raad betere richtinggevende keuzen maken, in de omgevingsvisie of latere concrete uitwerkingen daarvan.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

AC, Denk, CU, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP

Tegen

AC, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Raadsbesluit: puntjes op de i

Lees verder

Motie Geen coronacheck voor werknemers en bezoekers bij gemeente Arnhem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer