Amen­dement Diftar nog niet helemaal af


27 maart 2017

De gemeenteraad van de gemeente Arnhem, bijeen op 27 maart 2017, ter besluitvorming over het invoeren van een gedifferentieerd tarief voor afvalstoffenheffing (diftar).

Constaterende dat:

 • Het raadsvoorstel vraagt om in te stemmen met het invoeren van diftar, waarna voor de zomer nog een uitwerking volgt welke ook voorgelegd wordt aan de gemeenteraad;

Overwegende dat:

 • Er diverse onderwerpen in de stad en de gemeenteraad leven die in het nu voorliggende voorstel nog niet (volledig) zijn uitgewerkt:
  • Ouderen maken nu vaak gebruik van kleinere afvalzakken om restafval naar de containers te brengen. Dit zou in het huidige voorstel betekenen dat deze doelgroep meer afvalstoffenheffing gaat betalen. Echter, het dragen van grotere en dus zwaardere zakken is niet mogelijk voor deze doelgroep;
  • Mensen die afhankelijk zijn van medische hulpmiddelen (medicatie, incontinentiemateriaal, etc.) krijgen door het gebruik hiervan meer afval en moeten hierdoor meer betalen.
  • Ouders met kinderen hebben luiers. Er zijn voorbeelden waar er mogelijkheden zijn om bij scholen of wijkcentra luiers gratis aan te bieden.
  • Bij hoogbouw wordt gft-afval bij het restafval gedaan. Er is wel een mogelijkheid voor een citybin van 20 liter. Maar in veel appartementen is dit niet een wenselijke oplossing. Dit zou betekenen dat mensen in hoogbouw hoe dan ook meer betalen dan laagbouw.
 • Het college tijdens de informatieve fase heeft aangegeven blij te zijn met de input uit de stad en de raad, maar pas in juni met oplossingen te komen. Tot die tijd vraagt het college wel “in principe” in te stemmen met invoeren van Diftar.

Wijzigt het voorstel als volgt:

 1. De tekst in het dictum onder nummer 1 wordt geschrapt en vervangen door “in te stemmen met de start van de voorbereidingen voor het invoeren van een gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing op basis van aangeboden hoeveelheid restafval (diftar).”
 2. Een punt twee toe te voegen met de volgende tekst: “2. Voor de zomer een definitief besluit te nemen over de invoering van diftar, waarbij de volgende randvoorwaarden in acht worden genomen:
  1. Er komt een mogelijkheid om kleinere hoeveelheden afval in containers aan te bieden zonder dat daarvoor extra kosten worden betaald;
  2. Mensen met medisch afval kunnen dit gratis aanbieden
  3. Er worden mogelijkheden onderzocht hoe ouders van jonge kinderen luiers gratis kunnen aanbieden
  4. Er komt een mogelijkheid om Gft-afval gratis aan te bieden bij hoogbouw, ook als de citybin geen oplossing is;
 3. De punten 2 tot en met 7 ter hernummeren rekening houdend met de hiervoor genoemde toevoeging
 4. Bij punt 6 van het dictum de volgende zin aan het eind toevoegen: “in de periode tot het definitieve raadsbesluit over de invoering diftar worden zo min mogelijk voorbereidingskosten gemaakt”.

Eric Greving Lea Manders Cris Lenting Leo de Groot
PvdA Arnhem Centraal SP Arnhem Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie budget voor dierenwelzijn

Lees verder

Motie geen woorden, maar eindelijk daden!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer