Amen­dement Geen erf, geen verharding in Stads­blokken


16 december 2020

De ondergetekende(n) stel(t)(len) het volgende amendement voor:

Toevoegen aan: 12.1 Bestemmingsomschrijving

e. verhardingen ten behoeve van het wonen, zoals terrassen en toegangspaden

12.3.1.algemeen punt c

was:

Onder gebruik van de gronden en opstallen in strijd met de bestemming wordt begrepen het gebruik van gebouwen ten behoeve van het wonen indien niet minimaal het ter plaatse van de aanduiding 'maatvoering' aangegeven percentage van het bestemmingsvlak ingericht en in stand wordt gehouden als bos of groenvoorziening;

wijzigen in

Onder gebruik van de gronden en opstallen in strijd met de bestemming wordt begrepen het gebruik van gebouwen en verhardingen ten behoeve van het wonen indien niet minimaal het ter plaatse van de aanduiding 'maatvoering' aangegeven percentage van het bestemmingsvlak ingericht en in stand wordt gehouden als bos of groenvoorziening;.

(onderstreping ten behoeve van de leesbaarheid van dit amendement)

Toelichting

Openbare ruimte in Meinerswijk dient niet verhard te worden. Bepaling 12.3.1.c ziet er voorts op toe dat het minimum oppervlak bos en groenvoorziening in stand blijft. In de huidige versie worden verhardingen ten behoeve van het wonen (zoals terrassen en toegangspaden) hier niet toe gerekend, terwijl deze wel afbreuk doen aan het areaal groen en bos. Met dit amendement wordt dit gerepareerd en ontstaat er helderheid over de interpretatie van het begrip “ensemble”: namelijk alle verhardingen en gebouwen die ten behoeve van het wonen worden gerealiseerd.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren

Nico Wiggers - Arnhemse Ouderen Partij


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Amendeerbare besluiten geven de Regio legitimiteit

Lees verder

Motie Minder auto's, frissere stad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer