Amen­dement geen jacht op gemeen­te­gronden


26 september 2016

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 26-09-2016, bij vaststellen van de uitvoeringsagenda Dierenwelzijn 2016-2020.

Constaterende dat:

  • Het woord plezierjacht geen juridische basis kent.
  • Schadebestrijding en beheer niet onder de noemer 'jacht' vallen.
  • De juridische tekst in Flora- en Faunawetgeving spreekt over 'belangrijke' schade.

Overwegende dat:

  • Het in beleidsstukken wenselijk is om zoveel mogelijk de juridische terminologie te hanteren.
  • Naast schade, ook volksgezondheid en openbare veiligheid redenen kunnen zijn om van een verbod af te wijken.

Besluit:

In paragraaf 3.3 van de uitvoeringsagenda de tekst:

"De regels voor de jacht en faunabeheer zijn als wettelijke tekst "beheer en schadebestrijding" opgenomen in de Flora- en faunawet. Er liggen hier geen bevoegdheden voor de gemeente tenzij de gemeente grondeigenaar is. Op grond in eigendom van Arnhem wordt geen plezierjacht toegestaan.

In gemeentelijk beleid is opgenomen dat de jacht alleen wordt toegepast wanneer dit helpt bij het versterken van de natuurlijke regulatieprocessen en bij het tegengaan van schade, wanneer andere middelen minder doelmatig zijn."

Te wijzigen in:

"De regels voor de jacht en faunabeheer zijn als wettelijke tekst "beheer en schadebestrijding" opgenomen in de Flora- en faunawet. Er liggen hier geen bevoegdheden voor de gemeente tenzij de gemeente grondeigenaar is. Op grond in eigendom van Arnhem wordt geen jacht toegestaan.

In gemeentelijk beleid is opgenomen dat het doden van beschermde dieren alleen wordt toegepast wanneer dit helpt bij het versterken van de natuurlijke regulatieprocessen en bij het tegengaan van belangrijke schade of vanwege een gevaar voor de openbare veiligheid of volksgezondheid, wanneer andere middelen minder doelmatig zijn."

Leo de Groot
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement geen meerdaagse diertentoonstellingen

Lees verder

Motie budget voor dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer