Amen­dement Meest mili­eu­vrien­de­lijke alter­natief


24 oktober 2021

De ondergetekende(n) stel(t)(len) het volgende amendement voor:

Op pagina 14 van de Nota Reikwijdte en Detailniveau, aan het eind van par. 2.2.4 deze zin toe te voegen:
“Een zogenaamd “meest milieuvriendelijk alternatief” maakt in elk geval deel uit van de te toetsen alternatieven.”

Toelichting
- In paragraaf 2.1 van de Nota Reikwijdte en Detailniveau wordt opgesomd waar het MER inzicht in gaat geven. De eerste twee punten betreffen de effecten van het nieuwe beleid op de leefomgeving en te bezien in welke mate het nieuwe beleid bijdraagt aan de ambities van de gemeente.
- Door een expliciet Meest Milieuvriendelijk Alternatief op te stellen, dat geoptimaliseerd is naar de ambities op het gebied van natuur, milieu, biodiversiteit, klimaat en waterbeheer, wordt expliciet duidelijk wat de afweging met andere thema’s in het voorkeursalternatief cq het voorontwerp voor duurzaamheid behelst.
- Dit geeft zowel de raad als de Arnhemmers meer inzicht in de gevolgen van de voorliggende keuzen en daarmee wordt het MER versterkt als middel om een betere omgevingsvisie vast te stellen.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

AC, Denk, CU, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP

Tegen

VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Bouwen inclusief natuur

Lees verder

Motie Breng het MER in stelling voor een echt goede omgevingsvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer