Motie Breng het MER in stelling voor een echt goede omge­vings­visie


24 november 2021

De Nota Reikwijdte en Detailniveau is een kaderstellend document voor het MER. Het MER is een essentieel document in voor goede besluitvorming over de Omgevingsvisie Arnhem. Het brengt de consequenties van onze keuzen op systematische wijze in beeld. Een Meest Milieuvriendelijk Alternatief geeft daarbij de mogelijkheid om de urgente opgaven op het gebied van klimaatverandering en klimaatadaptatie, van biodiversiteit en natuur helder en voor Arnhemmers goed te volgen af te zetten tegen andere keuzen en belangen. Daarbij kunnen keuzen over de invulling van de verstedelijkingsopgave en de inzet op vergroening / wegnemen verharding een rol spelen,

We weten dat:

- De Nota Reikwijdte en Detailniveau kaderstellend is voor de uitvoering van het MER ivm de Omgevingsvisie.

- Het MER de consequenties van keuzen in het omgevingsbeleid op systematische wijze in beeld brengt door alternatieven naast elkaar te zetten

- Het mogelijk is om een zg. Meest Milieuvriendelijk Alternatief op te stellen waarin duurzaamheidskeuzen op het gebied van klimaat, natuur, circulaire samenleving en biodiversiteit optimaal zijn uitgewerkt


We vinden dat:

- Het instrument MER een belangrijk middel is om tot beter omgevingsbeleid te komen

- De raad zijn kaderstellende rol moet benutten om dit te bevorderen en nú het moment is om de uitvoerders van het MER te instrueren, aansluitend op de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD);

- Het toetskader zoals beschreven in de NRD meer scherpte nodig heeft wat betreft de wijze waarop met de verstedelijkingsopgave wordt omgegaan en met de vergroenings cq. Onthardingsopgave waar de stad voor staat;

Daarom dragen we het college op:

o Een Meest Milieuvriendelijk Alternatief op te stellen in het MER

o Het beoordelingskader aan te scherpen door het toevoegen van indicatoren over de hoeveelheid onverharde, groene ruimte binnen de bebouwde kom en over het areaal stedelijke versus het areaal groene woonmilieus.

En gaan over tot de orde van de dag.

Leo de Groot – Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Meest milieuvriendelijke alternatief

Lees verder

Amendement Raadsbesluit: puntjes op de i

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer