Motie Bouwen inclusief natuur


20 oktober 2021

Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 20 oktober 2021 het college op te roepen om in de plannen rondom de Nijmeegseweg de uitgangspunten van Natuurinclusief Bouwen toe te passen.

We weten dat:

De Nijmeegseweg de zuidelijke entree, het visitekaartje vormt voor bezoekers aan onze groene stad.

De Klankbordgroep in het Stedenbouwkundig Schetsontwerp te kennen geeft aan te willen sluiten bij het gemeentelijk beleid van natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen.

Tachtig procent van de respondenten die via de Koerswijzer input leverden voor de Omgevingsvisie natuur, groen en recreatie de belangrijkste thema’s voor de toekomst vinden.

De principes van Natuurinclusief Bouwen leiden tot een woonomgeving die uitnodigt om er op uit te gaan, te ontmoeten en te spelen, bijvoorbeeld op natuurspeelplaatsen.

We vinden dat:

We door Natuurinclusief Bouwen concreet invulling geven aan de ambitie uit het Plan Nijmeegseweg om van een stuk snelweg een ‘tuinstedelijke allee te maken’.

Natuurinclusief Bouwen geen trend is maar een nieuwe standaard in bouwen waarin we als stad verder ervaring moeten opbouwen.

Het toepassen van Natuurinclusief Bouwen zorgt dat natuur een volwaardige plaats krijgt bij de ontwikkeling van nieuwbouw en leidt tot meer biodiversiteit in de bebouwde en onbebouwde ruimte (soortenrijkdom).

Ook bij de ontwikkeling van het Plan Nijmeegseweg al zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden met de focus op ‘een aantrekkelijke, gezonde, groene woon- en leefomgeving passend bij het veranderde klimaat’, zoals beschreven in het Voorontwerp Omgevingsvisie (2021).

Daarom vragen we het college:

Om in samenspraak met de Klankbordgroep het puntensysteem van Natuurinclusief Bouwen toe te passen op het Plan Nijmeegseweg en een minimumscore voor Natuurinclusief Bouwen in de verdere ontwikkeling van het plan op te nemen.

en gaat over tot de orde van de dag

Leo de Groot - Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

AOP, AC, Denk, CU, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP

Tegen

VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Leefbare toekomst Nijmeegseweg

Lees verder

Amendement Meest milieuvriendelijke alternatief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer