Amen­dement perspectief voor 2GetThere


30 november 2015

-> een pdf van het amenement vindt je hier

De Raad van de gemeente Arnhem in vergadering bijeen op maandag 30 november 2015 en kennisgenomen hebbend van: het voorstel van burgemeester en wethouders over de toekomst van 2GetThere.

Constaterende dat:

  • In 2013, met een een breed gedragen motie in deze raad, besloten is dat de financiering van 2GetThere tot 2019 geborgd zou zijn;
  • Het strategisch advies positionering 2GetThere spreekt over het afbouwen van subsidie in 5 jaar;
  • De werkwijze van 2GetThere een belangrijke rol speelt in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en daarmee ook in het voorkomen van jeugdwerkloosheid.

Overwegende dat:

  • 2GetThere aangeeft achter het voorstel te staan, maar meer tijd nodig heeft om de gevraagde omslag te maken;
  • De meldingen via de wijkteams nog minimaal zijn en het tijd nodig heeft alvorens dit goed op gang komt;
  • Wanneer het proces te snel verloopt we de kans lopen te veel jongeren te gaan missen;
  • Wanneer wij deze overgang niet zorgvuldig laten verlopen, de cijfers voor voortijdig schooluitval in Arnhem nog verder zullen stijgen in plaats van dalen;
  • Er in de zomernota € 800.000 extra is gereserveerd ten behoeve van voorkomen voortijdig schoolverlaten;
  • Andere partijen bij het aanbesteden in het sociale domein gebruik hebben kunnen maken van een overgangsperiode;

Besluit het raadsbesluit als volgt te wijzigen: (vetgedrukt de wijzigingen)
1. 2GetThere vanaf 2017 mee te laten lopen in de contractering sociaal domein;
2. Ter overbrugging 2GetThere in 2016 als zelfstandige organisatie een incidentele subsidie te verstrekken van maximaal € 350.000,-;
3. De subsidie in 2016 voor 2GetThere deels te dekken uit de regionale middelen aanpak jeugdwerkloosheid 2015 ad € 62.000,-;
4. Ter overbrugging 2GetThere in 2017 gebruik te laten maken van een overgangsperiode, waardoor zij een overgangsjaar gegund krijgen met een verzekerde omzet in Arnhem van 65%;
5. Het op basis van beslispunt 3 ongedekte deel van de subsidie in 2016 aan 2GetThere voor € 288.000,- te dekken vanuit het beschikbaar gestelde budget voor de bestrijding van schoolverzuim/voortijdig schoolverlaten in 2017. Hiervoor een kasschuif toe te passen van 2017 naar 2016;
6. De dekking van beslispunt 4 te halen uit de € 800.000,- die is toegevoegd aan de wijkteams ter bestrijding van schoolverzuim/voortijdig schoolverlaten;
7. Voor beslispunt 3 deze middelen van 2015 over te hevelen naar 2016 en dit te verwerken in het raadsvoorstel niet-bestede middelen 2015;
8. Voor beslispunt 5 en 6 de MJPB 2016-2019 te wijzigen en dit te verwerken in verzamelbesluit 1-2016.

VVD PvdA GroenLinks
K. Kalthoff M.A-Kum R. Peters

Partij voor de Dieren Zuid Centraal Arnhemse Ouderen Partij
L. de Groot L. Manders A. van Beers


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie opgeruimde festivals en evenementen

Lees verder

Motie behoud functie popcentrum

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer