Motie opge­ruimde festivals en evene­menten


2 november 2015

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 02-11-2015, bij vaststellen ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2016-2019

De Raad,

Constaterende dat:

  • Er geregeld festivals en evenementen plaatsvinden in de openbare ruimte van Arnhem.
  • Tijdens festivals en evenementen afval op de grond word gegooid en festivalterreinen vaak rommelig worden achtergelaten.
  • Arnhem gebaat is bij een schone stad.
  • Gemeente Arnhem de schoonmaak aan vrijwilligers overlaat of zelf opdraait voor de kosten van de schoonmaak.

Is van mening dat:

  • De vervuiler zou moeten betalen.
  • Organisatoren van festivals en evenementen gestimuleerd worden het terrein netjes achter te laten, indien ze zelf voor de schoonmaakkosten op zouden moeten draaien.

Verzoekt het College:

  • Organisatoren van festivals en evenementen in Arnhem vooraf borg te laten betalen.
  • Deze borg terug te storten als het gebruikte terrein netjes wordt achtergelaten.
  • Als er rommel of afval is achtergelaten, de gestorte borg gebruiken om het terrein te laten schoonmaken, waarna de organisatoren van het festival of evenement de borg terugkrijgen minus de schoonmaakkosten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leo de Groot
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Liever één ballon in de hand, dan tien in de lucht

Lees verder

Amendement perspectief voor 2GetThere

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer