Motie behoud functie popcentrum


14 december 2015

De gemeenteraad bijeen op 14 december 2015 ter bespreking van het agendapunt 'Moties vreemd aan de orde van de agenda'.

Constaterende dat:

  • Het bestuur van popcentrum de Jacobiberg bij de gemeente Arnhem een verzoek heeft ingediend voor een lening van 150.000 euro om financiële problemen voor de korte en lange termijn op te vangen;
  • Het college dit verzoek heeft afgewezen omdat uit de aanpak van de problematiek door het bestuur van de Stichting de Jacobiberg onvoldoende toekomstperspectief blijkt;
  • Het bestuur in een brief aan de gemeenteraad heeft laten weten zich terug te trekken om een oplossing niet in de weg te staan.

Overwegende dat:

  • De functies die de Jacobiberg vervult zoals de popschool, de begeleiding van muzikanten, het bieden van oefenruimtes en het organiseren en ondersteunen van evenementen, belangrijk zijn voor het (behoud van) het culturele klimaat in Arnhem.

Verzoekt het college:

  • Een bedrag van de subsidie 2016 groot € 30.000 reeds in 2015 uit te betalen aan de Jacobiberg om de acute financiële problemen op te lossen;
  • Samen met het (al dan niet tijdelijke) nieuwe bestuur van de Jacobiberg en andere betrokkenen bij de (pop)cultuur een verkenning te doen naar de toekomst van de functie van de Jacobiberg met als doel te komen tot een keuze waarbinnen de functie in al haar facetten het beste tot zijn recht komt met een solide begroting uitgaande van de subsidie zoals deze nu geldt;
  • De resultaten van deze verkenning voor 5 april 2016 aan te bieden aan de Raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

M. Louwers R. Peters L. Combée L. Manders Leo de Groot
PvdA GroenLinks VVD Zuid Centraal Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement perspectief voor 2GetThere

Lees verder

Motie protocollen inzichtelijk maken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer