Motie Afdekken finan­cieel risico woningbouw Stads­blokken Meinerswijk


16 december 2020

Uit diverse documenten die onze raad heeft kunnen inzien, is gebleken dat in het verleden een behoorlijk geldbedrag aan Rijksgelden is aangeboden dat kon worden ingezet voor woningbouwontwikkeling in Malburgen, en als vergoeding van gemaakte plankosten voor de ontwikkeling van woningbouw op Stadsblokken Meinerswijk. Een ingezonden brief van de heer Rolf Müller die destijds nauw betrokken is geweest bij de processen rondom de beoogde bouwprogramma's en de afspraken en besluiten die betrekking hebben op het gebied geven een ander beeld van de strekking en de geest van de gemaakte afspraken dan uit de verklaringen van onze wethouder opgemaakt kan worden. Deze motie beoogt het college te bewegen een oplossing te zoeken voor de te verwachten schadeclaims, indien het gewijzigde bestemmingsplan wordt aangenomen en daarmee de bouw van woonwijken op Stadsblokken Meinerswijk wordt toegestaan.

We weten dat:

• Woningbouw op Stadsblokken Meinerswijk al decennia lang onderwerp van gesprek is.

• Diverse ontwikkelaars en grondeigenaren zijn afgeserveerd en grote verliezen hebben geleden omdat woningbouw in het gebied niet werd toegestaan.

• De feiten rondom de afkoop van de mogelijkheid tot woningbouw op Stadsblokken Meinerswijk minstens voor verschillende interpretaties vatbaar zijn.

• Het risico op juridische claims met onbekende afloop daarmee reëel is.

• De heer heer Müller bereid is onder Ede zijn ervaringen als interim-hoofd Ruimtelijke Ordening in een eventuele rechtszaak te delen met de rechter.

• Deze informatie uit eerste hand erop wijst dat het doel van de ontvangen Rijksgelden was om geen woningbouwprogramma op Stadsblokken Meinerswijk toe te staan.

• Schade door gemiste inkomsten en faillissement tientallen miljoenen kan beslaan.

We vinden dat:

• Juridische dwalingen en de risico's op schadeclaims tot het minimum beperkt moeten blijven.

• De burgers van Arnhem geen nadelige gevolgen zouden mogen ondervinden van onzorgvuldig bestuur en bewust genomen risico op schadeclaims.

• Er serieus rekening moet worden gehouden met grote schadeclaims en juridische procedures.

We roepen het college daarom op:

• Te onderzoeken op welke wijze tientallen miljoenen kunnen worden vrijgemaakt in toekomstige begrotingen.

• Daarbij vooral te kijken naar bezuinigingen die zo min mogelijk nadelige gevolgen voor de Arnhemse burger opleveren of positieve neveneffecten hebben.

En gaan over tot de orde van de dag.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PVV

Tegen

AC, Denk, CU, CDA, GroenLinks, VVD, D66, PvdA, SP

Lees onze andere moties

Motie Moratorium bomenkap zonder uitvoeringplan

Lees verder

Motie Amendeerbare besluiten geven de Regio legitimiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer