Motie Mora­torium bomenkap zonder uitvoe­ringplan


16 december 2020

De Raad,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

• het college toegezegd heeft om met een uitvoeringsplan te komen n.a.v. het onlangs vastgestelde bomenplan.

• onze parkbomen geen bijzondere bescherming genieten en hun toekomst uitsluitend ter beoordeling van de beheerders is.

• bij groot onderhoud en dunning in parken honderden gezonden bomen worden omgezaagd.

Overwegende dat:

• bomen van groot belang zijn voor het welbevinden van de burgers.

• diverse conflicterende doelen onderliggend zijn aan het beheer en onderhoud van parken.

• het kappen van bomen blijvend onderwerp van zorg is en maatschappelijke onrust veroorzaakt.

Verzoekt het college:

Per direct een moratorium af te kondigen voor het kappen van gezonde parkbomen, waarbij nadrukkelijk, alleen dan, een uitzondering gemaakt kan worden als de veiligheid in het geding is.

Deze maatregel te handhaven totdat tot een uitvoeringsplan gecommuniceerd en gepubliceerd is.

Een periode van 2 weken in acht te nemen om ruimte te bieden aan bezwaren alvorens tot de kap over te gaan.

en gaat over tot de orde van de dag

Leo de Groot - Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

AC, Denk, CU, CDA, GroenLinks, VVD, D66, PVV, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Eerst democratische waarborgen, dan witte raven

Lees verder

Motie Afdekken financieel risico woningbouw Stadsblokken Meinerswijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer