Motie proto­collen inzich­telijk maken


26 september 2016

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 26-09-2016, bij vaststellen van de Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn 2016-2020.

Constaterende dat:

  • De handelwijze bij calamiteiten en gegevens over dieren niet altijd bij alle burgers en instanties bekend zijn.

Overwegende dat:

  • Door protocollen en verantwoordelijkheden duidelijk vast te leggen, sneller en effectiever opgetreden kan worden bij calamiteiten en gebeurtenissen waarbij dieren betrokken zijn.
  • De juridische status van dieren in sommige gevallen dusdanig is dat ze niet automatisch de bescherming krijgen die ze verdienen.

Verzoekt het college:

  • Om protocollen vast te leggen en te communiceren, hoe te handelen in geval van calamiteiten waarbij dieren betrokken zijn, zodat voor iedereen ook burgers en ambtenaren direct duidelijk is welke acties genomen moeten worden en waar de verantwoordelijkheden liggen.
  • Deze protocollen duidelijk vindbaar op de gemeentelijke website te plaatsen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leo de Groot
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie behoud functie popcentrum

Lees verder

Motie certificering KAD

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer