Motie Leefbare toekomst Nijmee­g­seweg


20 oktober 2021

‘Men denke niet gering over het verkeer, dat ons te wachten staat.’ Een uitspraak van Arnhems burgemeester (en naamgever van het plein) De Monchy in 1933.

We weten dat:

- Anno 2021 het autoverkeer een zwaar stempel drukt op onze stad.

- Op veel plaatsen waar herontwikkeling of nieuwbouw plaatsvindt automobiliteit centraal staat waar een leefbare woonomgeving het uitgangspunt zou moeten zijn.

- Als we werk willen maken van leefbaarheid en het groene imago van Arnhem willen onderstrepen we de nodige stappen moeten maken (en geen autometers).

We vinden dat:

- Bij de ontwikkeling van het Plan Nijmeegseweg de hoeveelheid verkeer, het verkeerslawaai en de luchtkwaliteit zeer bepalend zijn of het plan uiteindelijk winst inhoudt voor de omwonenden.

- Er naast de aandacht voor bebouwing, infrastructuur en openbare ruimte ook een forse inspanning moet worden gedaan de impact van autoverkeer structureel te verminderen.

- Genoemde factoren bepalend zijn voor het bereiken van het geformuleerde einddoel om ’Malburgen Oost en West ruimtelijk, functioneel en sociaal beter met elkaar te verbinden’.

Daarom vragen we het college:

Als voorbereiding op de versmalling van delen van het wegvlak (Fase 2 Plan Nijmeegseweg) onderzoek te doen naar de alternatieven die er voor het doorgaand autoverkeer beschikbaar zijn; alternatieve routes dan wel alternatief vervoer in kaart te brengen, waarbij duurzaam vervoer (voetgangers, fietsers en OV) worden betrokken.

en gaat over tot de orde van de dag

Leo de Groot - Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

AC, CDA, GroenLinks, VVD, D66, SP

Tegen

Denk, CU, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Kwaliteitscriteria voor seizoensstandplaatsen

Lees verder

Motie Bouwen inclusief natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer