Motie Dieren­welzijn in het evene­men­ten­beleid


26 mei 2015

-> Een pdf van de motie vindt je hier

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 26-05-2015, bij vaststellen van de Evenementenvisie Arnhem 2015

Onderwerp: Gebruik van dieren bij evenementen


De Raad,

Constaterende dat:

De 5 vrijheden van Brambell zoals in landelijke wetgeving is vastgelegd luiden.
Dieren zijn vrij:
1. van dorst, honger en onjuiste voeding
2. van fysiek en fysiologisch ongerief
3. van pijn, verwondingen en ziektes
4. van angst en chronische stress
5. om hun natuurlijk (soorteigen) gedrag te vertonen


Overwegende dat:

  • Gemeenten dierenwelzijn (nog) niet als weigeringsgrond mogen opnemen in het vergunningsbeleid van evenementen.
  • Er wel voor kan worden gekozen voorwaarden te stellen ten behoeve van het welzijn van dieren bij evenementen.
  • Deze voorwaarden kunnen luiden dat de veiligheid en het welzijn van de dieren gegarandeerd dienen te zijn.
  • Het vanzelfsprekend is om bij evenementen waar dieren worden gebruikt voorwaarden te stellen om het welzijn van deze dieren te beschermen.
  • De gemeente een voorbeeldfunctie heeft, ook waar het de inzet van dieren puur en alleen tot vermaak van mensen betreft.


Verzoekt het College:

  • Als voorschrift bij evenementenvergunningen op te nemen dat indien dieren worden gebruikt ter vermaak van mensen, aan nader te benoemen welzijnseisen voldaan moet worden.
  • De vijf vrijheden van Brambell als uitgangspunt te nemen voor het bepalen van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
  • Bij het (mede) financieren of organiseren van evenementen door de gemeente terughoudendheid te betrachten met betrekking tot het inzetten van dieren ter vermaak van mensen.


En gaat over tot de orde van de dag

Partij voor de Dieren
Leo de Groot


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Biologisch voedsel bij evenementen stimuleren

Lees verder

Motie Liever één ballon in de hand, dan tien in de lucht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer