Motie Eerst demo­cra­tische waar­borgen, dan witte raven


17 juni 2020

De Raad,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

• De komst van zg. “witte raven” in de sector XXL-logistiek niet is mee-geraamd in de ruimtebehoefte voor bedrijven;

• Dat hier een apart toetsingskader voor wordt voorgesteld, gebruik makend van de provinciale omgevingsverordening waarbij Gedeputeerde Staten beslissingsbevoegd is;

• De verstedelijkingsdruk in de Regio Arnhem-Nijmegen zeer hoog is en er een veelheid aan ruimteclaims voorzienbaar is voor woningbouw, energie, voedselproductie en klimaatadaptatie;

• Het bewaren van open landschappen en groene ruimte en het ontwikkelen van natuur in en om de stad van levensbelang zijn;

Overwegende dat:

• De meerwaarde van grootschalige logistieke bedrijven in het licht hiervan als beperkt gezien moet worden en van minder belang dan de andere ruimtevragers

• De democratische controle op de komst van zeer grote, bovenregionaal opererende bedrijven niet goed is geregeld;

• Deze controle gezien de organisatie van de Regio, bij Provinciale Staten moet liggen;

Spreekt uit:

- Dat de uitbreiding van het areaal voor XXL-logistiek bovenop de raming ongewenst is;

Verzoekt het college:

- Er bij de regiopartners voor te pleiten voor om het toetsingskader voor “witte raven” te herzien, zodat vestiging van deze bedrijven alleen mag leiden tot extra ruimtebeslag als dat via een provinciaal inpassingsplan democratisch is vastgelegd.


en gaat over tot de orde van de dag.

Leo de Groot, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

D66, SP

Tegen

AOP, AC, Denk, CU, CDA, GroenLinks, VVD, PVV, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Meer bomen voor het zelfde geld

Lees verder

Motie Moratorium bomenkap zonder uitvoeringplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer