Motie groen­com­pen­satie met nieuwe ambities


3 november 2014

-> Een pdf van de motie vindt u hier

n.a.v. Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 03-11-2014


De Raad,

Overwegende dat:

  • er signalen uit de maatschappij en gemeenteraad komen dat men zich zorgen maakt over het verdwijnen van groene ruimte in de stad.
  • bij diverse bestemmingsplanwijzigingen en bouwplannen geen groencompensatie op areaal heeft kunnen plaatsvinden, ondanks dat gelijk blijven dan wel uitbreiden van het totaal areaal groen in Arnhem in het coalitieakkoord is overeengekomen.
  • de groene ruimte een belangrijke bijdrage levert aan het veiligheidsgevoel, recreatiedoeleinden, bescherming van de luchtkwaliteit en het behoud van de fauna in en om de stad.
  • Arnhem zich naar buiten toe wil profileren als 'groene stad' en dit ook in de toekomst wil blijven doen.
  • het eerlijk is om degene die baat heeft bij het ontwikkelen van bebouwing in Arnhems groen of open ruimte, te laten betalen voor de daardoor benodigde groencompensatie.

Verzoekt het College:

  • bij de actualisering van het groenplan 2015 op te nemen dat bij elke bestemmingswijziging waarbij bestemming groen of natuur verdwijnt, naast eventuele kwalitatieve groenontwikkeling ter plaatse, altijd een bijdrage wordt gevraagd waarmee ten minste 100% op areaal (binnen de gemeentegrenzen) kan worden gecompenseerd.
  • tot een regeling te komen om in geval van nieuwe bebouwing in groene of open ruimte, de projectontwikkelaar, bouwgrondeigenaar en/of opdrachtgever een bedrag te laten storten in het groenfonds, voldoende om volledige groencompensatie op areaal te kunnen realiseren.
  • daarbij de termijnen vast te leggen waarin de uitvoering van het ontwikkelen van nieuwe natuur of groene ruimte moet plaatsvinden om te voldoen aan het in stand te houden en zo mogelijk uitbreiden van het areaal aan groen in Arnhem.


En gaat over tot de orde van de dag

Partij voor de Dieren
Leo de Groot


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie van afkeuring

Lees verder

Motie meer groen in Arnhem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer