Motie Klimaat­nood­toe­stand


19 mei 2022

Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 18 mei 2022 een besluit te nemen over het uitroepen van de klimaatnoodtoestand door de gemeente Arnhem.

De klimaatcrisis bedreigt het leven op aarde. Door dit voorstel aan te nemen geven we – naast de acties die we inzetten tegen klimaatverandering – duidelijk aan dat we niet kunnen wachten om klimaatverandering aan te pakken. En dat overheden elkaar daarbij nodig hebben.

We weten dat:
- De klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op aarde;
- De klimaatcrisis een wereldwijde crisis is en actie vergt van alle overheden, lokaal, regionaal en nationaal,
- De Europese Unie en steeds meer landen en steden de klimaatcrisis hebben uitgeroepen;
- In Nederland onder andere Groningen, Utrecht en Amsterdam ons zijn voorgegaan;
- De Klimaatcoalitie met een petitie oproept tot het uitroepen van de klimaatnoodtoestand in Arnhem.

We vinden dat:
- Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand een sterke erkenning is van de gezamenlijke
opdracht om een maximale inspanning te leveren op de opwarming van de aarde zo veel als
mogelijk te beperken;
- Europese en nationale overheden, provincies en gemeenten er voor moeten zorgen dat economische activiteiten zich afspelen binnen de draagkracht van de planeet
- De gemeente Arnhem ambitieuze plannen heeft op het gebied van de aanpak van
klimaatverandering en klimaatadaptatie, en daar voortvarend uitvoering aan geeft;
- De nationale overheid gemeenten in staat moet stellen, zowel financieel als qua wetgeving, om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen in het behalen van de klimaatdoelen.

Roept de klimaatnoodtoestand uit voor de gemeente Arnhem,

en vraagt het college:
- Dit standpunt van Arnhem actief uit te dragen richting de regering, de Tweede Kamer, de Europese Commissie, de Raad van Ministers van de EU en Europees Parlement;
- Er bij de Rijksoverheid op aan te dringen de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk terug te brengen en lokale overheden de benodigde middelen - financieel en op het gebied van regelgeving - te geven om dit voor elkaar te krijgen;
- In haar internationale netwerken, zoals de Euregio, samenwerking te zoeken om de aanpak van klimaatverandering topprioriteit te maken.
- Jaarlijks bij het presenteren van de jaarrekening ook een ‘klimaatrekening’ te presenteren waarin duidelijk wordt gemaakt wat het jaar ervoor de broeikassenuitstoot was en hoe ons dat positioneert op de route naar het halen van de doelen uit New Energy Made in Arnhem en wat daarbij eventueel van Rijkswege nodig is om de klimaatdoelen bereikbaar te maken.

Raadsleden

Leo de Groot, Partij voor de Dieren
Mark Coenders, GroenLinks
Muriël Simonis, GroenLinks
Lea Manders, Arnhem Centraal
Vincent Bouma, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Volt, Denk, AC, D66, GroenLinks, PvdA

Tegen

AOP, CU, CDA, PVV, SP, FvD, VVD

Lees onze andere moties

Motie In de bres voor buslijn 1

Lees verder

Motie Zorgvuldig Vervolgproces Schaapsdrift

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer