Motie Zorg­vuldig Vervolg­proces Schaaps­drift


1 juni 2022

Door dit voorstel aan te nemen, wordt het college gevraagd met uiterste zorgvuldigheid raad en buurt optimaal te betrekken bij alle fases in de plannen en –waar mogelijk- eventuele onteigeningen te voorkomen.

Omdat we weten dat:

- Er een grote woningnood is in onze stad en er een bouwopgave ligt voor 16.000 woningen in 20 jaar;

- De Wvg voorkomt dat gronden en panden die door de gemeente ontwikkeld of herontwikkeld kunnen worden, door derden kunnen worden opgekocht;

- Na vestiging van voorkeursrecht een stedenbouwkundig plan uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023 wordt voorgelegd en daarna een bestemmingsplan wordt opgesteld;

- Het opleggen van de WVG zodoende niet per definitie onteigening betekent, omdat de raad daar later een besluit over moet nemen en aan zet blijft.

Omdat we vinden dat:

- De Wvg veel terechte zorgen en onzekerheden met zich mee brengt, waardoor deze fase zo kort mogelijk moet zijn tot uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023.

- Het stedenbouwkundig plan wat er dan ligt duidelijkheid geeft welke nieuwe plannen en welke impact hebben;

- Het unieke en eigen karakter van de wijk waar mogelijk beschermd en behouden dient te worden;

- Dat onteigening waar mogelijk vermeden wordt, een allerlaatste stap moet zijn en alleen wordt voorgesteld als de kwaliteit van het plan en de hoeveelheid woningen opweegt tegen het zware middel van onteigening

Daarom vraagt de gemeenteraad aan het college om:

- In de uitwerking van de planvarianten het belang van het behoud van bestaande woningbouw zwaar mee te wegen;,

- Mocht het toch tot onteigening van woningen in het gebied komen, dan met die bewoners die dat wensen eerst het gesprek te voeren over mogelijkheden om binnen het plan terug te keren en te onderzoeken of hen een terugkeergarantie gegeven kan worden;

- In de uitwerking van planvarianten te zoeken naar een optimale balans tussen het aantal te slopen woningen en het aantal toe te voegen woningen;

- Bestaand groen, de loop van de beek en de ontstaansgeschiedenis van het gebied als onderliggende lagen in de planvorming te betrekken.

En spreekt de gemeenteraad uit:

- Terughoudend te zijn bij toekomstige besluiten tot onteigening, waarbij zeer kritisch zal worden gekeken of de kwaliteit van het plan en de te realiseren hoeveelheid woningen opweegt tegen het middel van onteigening.

- Dat er een zorgvuldige afweging nodig is en dat het inzichtelijk gemaakt moet worden voor de gemeenteraad welke consequenties het heeft om meer woningen te bouwen ten opzichte van bestaande woningen die daarvoor eventueel moeten worden gesloopt..

- Het voorkeursrecht voor delen van het gebied op te heffen, zodra over de planvorming voldoende duidelijkheid is om dit mogelijk te maken.

Lea Manders - Arnhem Centraal

Hans Eliens - Partij voor de Dieren

Giovanni Visser - PvdA

Wimer Heemskerk - D66

Cyriel Prinsen - GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Volt, AC, GroenLinks, D66, PVV, PvdA

Tegen

AOP, Denk, CU, FvD, VVD, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Klimaatnoodtoestand

Lees verder

Amendement Lagere maximum bouwhoogte Mooieweg 31A

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer