Motie Mora­torium kan (nog) niet worden opgeheven


19 februari 2020

De Raad,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

De raad een moratorium op het kappen van gezonde bomen heeft aangenomen, dat geldt totdat het nieuwe bomenbeleid door de raad is vastgesteld.

Overwegende dat:

- Het Bomenplan een kader biedt aan hoe wij in Arnhem bomen beter willen beschermen.

-Dat de concrete uitwerkingen nog in een uitvoeringsplan met diverse onderdelen uitgewerkt moet worden, zoals een communicatieplan en de kapvergunning nieuwe stijl, de uitwerking van subsidievoorschriften, enz.

-Dat burgers en andere betrokken partijen over de nieuwe uitgangspunten en werkwijze geïnformeerd moeten worden.

-Het bomenplan nog onvoldoende concreet is en daarmee nog onvoldoende bescherming voor bomen biedt.

-De particulieren, bedrijven en gemeente zelf nog niet geïnformeerd zijn over de nieuwe werkwijze en de kapvergunning nieuwe stijl en tot dat heeft plaats gevonden er onvoldoende helderheid is over de nieuwe regels en werkwijze.

De raad draagt het college op om het moratorium op kappen van gezonde bomen te handhaven totdat de raad besluit dat aan de voorwaarden voor opheffing voldaan is, te weten: een vastgesteld en voldoende concreet uitvoeringsplan, een communicatieplan en afdoende informatievoorziening aan burgers, bedrijven en de eigen uitvoeringsorganisatie.

en gaat over tot de orde van de dag

Mieke Hegge - Partij voor de Dieren

Nico Wiggers - Arnhemse Ouderen Partij


Status

Verworpen

Voor

SP, AOP

Tegen

AC, CU, CDA, GroenLinks, VVD, D66, PVV, PvdA

Lees onze andere moties

Subamendement op amendement 'Baas in eigen tuin'

Lees verder

Motie Goede communicatie ODRA vanaf de start - Bomenplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer