Motie Niet groeien maar gedijeen


16 juni 2021

We moeten ons richten op een samenleving die gedijt zonder de aarde verder uit te putten. Economische groei als maatstaf moet worden losgelaten.

We weten dat:

- Het bestuursakkoord Groene Metropoolregio hoge ambities bevat op het gebied van circulariteit, duurzaamheid, een internationale voorbeeldfunctie op dit gebied, enz enz;

- Er voorts wordt ingezet op het concept “groene groei”, zonder concrete aanduiding wat die groei zou kunnen begrenzen of waar die grens al bereikt is;

- Oneindige groei op een eindige planeet onmogelijk is;

- Economische groei als maatstaf voor hoe goed het met ons gaat, eenzijdig, incompleet en potentieel schadelijk is.

We spreken uit:

- Dat politiek, bestuur en samenleving zich moeten richten op een goed leven voor mens en dier en zich daarbij geen doelen moet stellen die de draagkracht van leefomgeving, regio en planeet te boven zullen gaan,

En gaat over tot de orde van de dag.

Leo de Groot - Partij voor de Dieren

Lea Manders - Arnhem Centraal


Status

Verworpen

Voor

AC, Denk, GroenLinks

Tegen

CU, CDA, VVD, D66, PVV, PvdA, SP

Lees onze andere moties

Motie Monitoren effecten afvalbeleid

Lees verder

Motie Intensief ruimtegebruik op werklocaties, een zaak van permanente aandacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer