Plan B voor Arnhem


1 januari 2018

Plan B voor Arnhem

Download hier het verkiezingsprogramma als PDF

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Arnhem die de belangen van alle
levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Van-
uit een planeetbrede visie: verbeter de wereld, begin in Arnhem. Plan B. Omdat er geen
planeet B is.

De gemeente heeft als taak een aangename samenleving mogelijk te maken voor mens én
dier. Een veilige omgeving waarin mensen de moed en de invloed hebben om de verande-
ringen te bewerkstelligen die het leven voor iedereen prettiger maken.

In Arnhem zou je je thuis moeten kunnen voelen, en daar doet de gemeenteraad ook veel
aan. Toch zijn in de afgelopen jaren een hoop belangrijke zaken blijven liggen, waardoor
de kwaliteit van leven te vaak pas op de tweede plaats komt in het gemeentelijk beleid. De
soortenrijkdom van dieren en planten komt steeds meer in de verdrukking door oprukkende
bebouwing en de aanleg van wegen. Bomen worden gekapt, groen wordt opgeofferd voor
nieuwbouw. Het welzijn van mens en dier wordt aangetast door vee-industrie en verkeer
in de directe omgeving van onze stad. De versnelde overstap naar schone energie komt
nauwelijks van de grond, terwijl klimaatverandering onbeheersbaar dreigt te worden. De
publieke ruimte is de afgelopen jaren in toenemende mate uit handen gegeven aan com-
merciële partijen. Er is heel veel werk te doen in de zorg, in de aanleg van groen en in het
klimaatneutraal maken van Arnhem, maar ondanks dat staan mensen werkloos aan de kant.
Daar moet verandering in komen!


De gemeente Arnhem heeft directe en bepalende invloed op de leefomgeving en het geluk
en welzijn van de mensen en dieren die er wonen, maar gaat daar te vaak onverschillig mee
om. Het gemeentebestuur stelt veelal niet de belangen van bewoners voorop, maar kor-
te-termijn-economische-belangen. Dat moet anders. De gemeente behoort er te zijn voor
haar inwoners en niet andersom. Een leefbare stad is zeer kostbaar, ook om te kunnen door-
geven aan toekomstige generaties.

Plan B voor Arnhem. Van menscentraal naar ecocentraal.
Arnhem leefbaar houden vraagt om drastisch andere keuzes. Om een Plan B. Dicht bij huis.
Dat kan door het vergroenen van onze tuinen en straten, door te werken aan schone lucht en
schoon water, en bij te dragen aan oplossingen voor de wereldwijde klimaatontwrichting die
ook Arnhem direct raakt. Wanneer we onze gebouwen benutten om energie op te wekken
in plaats van energie te verspillen, maakt dat een wereld van verschil. Wanneer we het ge-
bruik van dieren voor vermaak, voedsel, kleding en experimenten terugdringen, krijgen we
een gemeente waarin niet louter de belangen van de mens centraal staan, maar die van álle
levende wezens. Ons leven zal betekenisvoller, meer ontspannen en solidair worden, met
meer zekerheden, mededogen en duurzaamheid. Arnhem wordt een toonbeeld van duurza-
me keuzes als jij dat wilt.

Je hebt Plan B voor Arnhem nu voor je. Een programma zonder vage beloftes die op de lange
baan worden geschoven. Geen ‘compromisme’ als doel in zichzelf. Wél idealen die haalbaar
zijn. Voor een gemeente waarin het prettig leven is voor mens en dier en die haar verant-
woordelijkheden niet doorschuift naar andere overheden of komende generaties. Wij zijn
ervan overtuigd dat het kan. En wij gaan daarvoor ons uiterste best doen.

Arnhem, hou vast aan je idealen!

Leo de Groot
Partij voor de Dieren Arnhem

Hier gaat Partij voor de Dieren Arnhem zich voor inzetten:

Natuurlijk: een leefbaar Arnhem

Diervriendelijk Arnhem

Arnhem: lang zullen we leven

Duurzame keuzes in Arnhem

Zorgzaam Arnhem

Emancipatie en privacy voorop in Arnhem

Gerelateerd nieuws

Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn

Tijdens de raadsvergadering van 26 september heeft de gemeenteraad van Arnhem ingestemd met de eerste uitvoeringsagenda diere...

Lees verder

Huisvesting Dierenasiel Arnhem en Omstreken

De huisvesting van Dierenasiel Arnhem en omstreken is al lange tijd sterk verouderd en voldoet niet meer aan hedendaagse eis...

Lees verder