Metro­pool­regio, Gele Rijders­plein, bomen en omge­vings­visie


Veel sucessen voor een groene omgeving

25 november 2021

Afgelopen woensdag stonden veel verschillende onderwerpen op het programma. Waaronder de groene metropoolregio, Gele Rijdersplein, het beschermen van bomen en het voorontwerp omgevingsvisie.

Groene metropoolregio

Na het afhameren van wat formaliteiten stond de ‘groene metropoolregio’ op de agenda. Daarin worden mooie ambities benoemd om regionaal op te pakken, meer wonen, meer bedrijvigheid, meer landschap, meer banen, meer infrastructuur, meer natuur. Vooral heel veel méér. De PvdD vraagt zich af of al die groei wel realistisch is en stemde tegen het voorstel.

Gele rijdersplein

De ontwikkeling rondom Gele rijdersplein en AKU-fontein krijgt langzaam maar zeker de vorm waar de PvdD vanaf het begin voor heeft gepleit: “Behoud en restauratie van het monument, meer groen en geen bebouwing of scheiding tussen de fontein en het plein.“ Ook de voorstellen om het mogelijk te maken de Jansbeek bij het plein naar boven te halen en een fietsparkeerplan te maken, hebben het gehaald.

Bomen

Daarna stond een plan op de agenda om bomen beter te schermen tegen kap, via aangescherpte criteria. Het was enorm spannend, want tegenstanders van het plan hadden een voorstel ingediend om juist de aanvullende criteria, zoals dikte, kroonomvang en factoren als biodiversiteit en hittestress uit het plan te halen. Dat voorstel haalde het, waardoor de groene partijen alsnog tegen het hele plan moesten stemmen. De uitslag was precies 18 voor en 18 tegen, waardoor later nog eens over het onderwerp gestemd moet worden.

Voorontwerp omgevingsvisie

Tot slot had de Partij voor de Dieren groot succes bij de behandeling van het voorontwerp omgevingsvisie. Bij de besluitvorming lag ook een notitie ter inzage, een belangrijk kaderstellend stuk voor het beoordelen van milieueffecten en invloed op natuurwaarden bij ruimtelijke ontwikkeling. Allereerst was het zaak om daar als raad iets over te zeggen te hebben, door het raadsvoorstel uit te breiden met een besluit daarover. We waren al heel verrast dat het overgrote deel van de raad daarmee in kon stemmen. Daarna konden we ook belangrijke wijzigingen in de notitie voorstellen. De eerste was een toevoeging om een ‘meest milieuvriendelijk alternatief’ deel uit te laten maken van de te toetsen alternatieven. Dat is een handig middel om de invloed van ontwikkelingen op de omgeving inzichtelijk te krijgen. Daarnaast hadden we een amendement om indicatoren voor de hoeveelheid groen en verharding op te nemen. Ook deze voorstellen werden in ruime meerderheid aangenomen. Uiteindelijk werd nog een motie aangenomen om ‘minder parkeren’ per bewoner bij hoogbouw in stationsgebied en in het stadscentrum mogelijk te maken, en ook een voorstel voor meer rookvrije plaatsen in de openbare ruimte kon op steun rekenen.

Voor de overige onderwerpen op de agenda was helaas geen tijd meer over. Daarover volgende keer meer.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren presenteert kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen Arnhem

De Partij voor de Dieren doet op 16 maart 2022 opnieuw mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem. Op 21 november hebben...

Lees verder

Vragen over de Grote Schijn en over Toezicht en Handhaving

De partij voor de Dieren heeft het college vragen gesteld over de vergunningverlening en het natuurbehoud rondom het evenemen...

Lees verder