Schrif­te­lijke vragen Bomenkap Leidenweg


Indiendatum: 9 dec. 2019

1. Hadden de kapwerkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens de boven vermelde vergunning?

Voor de kap van de bomen op het terrein was geen vergunning nodig, hier geldt de bestemming 'gemengd-1' (maatschappelijke functies, kantoren en bedrijven in de categorie 1), zie linker afbeelding. De hierboven vermelde vergunning heeft betrekking op de tijdelijke inrit vanaf de Leidenweg naar het perceel. Hier is een aanlegvergunning voor nodig omdat op deze plek de bestemming 'Groen' en de dubbelbestemming 'Waarde-landschap 1' (bestemmingsplan 'facetplan bomen en groen') geldt, zie rechter afbeelding. De definitieve inrit zit in de planologische procedure.

2. Was de verantwoordelijk wethouder ervan op de hoogte dat de kapwerkzaamheden in de week van 2-7 december zouden worden uitgevoerd?
De wethouder was ervan op de hoogte dat er kapwerkzaamheden nodig waren om deze
woningbouw te realiseren.

3. De vergunning is gedateerd 3 december. De werkzaamheden zijn [nog dezelfde dag/direct daarna gestart. Hoe is dit organisatorisch mogelijk?
Het kappen van de bomen op het perceel dat aan de ontwikkelaar wordt geleverd, was niet
vergunningsplichtig. De heesters die zijn verwijderd ter plaatse van de toegangsweg, zijn
weggehaald terwijl de vergunning daarvoor nog niet onherroepelijk was. Dat had niet mogen
gebeuren.

4. Door de bomenkap hebben onomkeerbare veranderingen plaatsgevonden. Waarom is de
bezwaarperiode niet afgewacht?
Zie de uitleg bij vraag 1 en 3.

5. In de Notitie Aanvullend Ecologisch Onderzoek plangebied Leidenweg-west te Arnhem wordt een globale opsomming gegeven van de boomsoorten. Er staan nog enkele bomen overeind. Welke soorten zijn gespaard gebleven?
Aan de zijde van de Burgemeester Matsersingel vijf bomen: twee eiken, een esdoorn, een es en een boswilg.

6. Het gebied waar gekapt is valt deels onder "landschappelijke waarden 1" van het Facetplan Groen. Zijn in dat gedeelte bomen gekapt of is daar nog een voornemen tot kap?
In dit deel wordt de inrit gerealiseerd. Op deze plek stonden geen bomen, alleen heesters. Er is
verder geen voornemen tot kap.

7. Hoeveel bomen zijn in totaal gekapt en hoeveel daarvan hadden een stamdiameter groter dan 25 cm op 1,30m boven de grond?
Voor het kappen van de bomen was geen vergunning nodig. Het aantal is niet exact bekend. Het
gaat om circa 40-45 bomen met een grotere stamdiameter. Deze bomen waren vergunningsvrij
binnen het vigerende bestemmingsplan. De heesters die zijn verwijderd ter plaatse van de
toegangsweg waren wel vergunningsplichtig binnen het vigerende bestemmingsplan (zie kaartjes bij vraag 1).

8. Waren in het gebied bomen aanwezig die op de beschermde bomen-lijst staan?
Nee.

9. In het Aanvullend ecologisch onderzoek Plangebied Leiden-west wordt ingegaan op de zorgplicht ex art. 1.11 Wnb ten aanzien van amfibieën, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen. Is bijvoorbeeld zorgvuldig gekeken naar de aanwezigheid van overwinterende dieren zoals egels en amfibieën? Wat is hiermee gebeurd? Hoe is in het algemeen gevolg gegeven aan deze zorgplicht?

Er is een flora- en faunascan uitgevoerd. De aanbevelingen hieruit zijn opgenomen in de opdracht aan de aannemer. De aannemer is wettelijk verplicht om zich ervan te verzekeren dat hij niets doet waarmee hij in overtreding is. Er is door de aannemer voor start van de werkzaamheden een ronde (quickscan) gedaan door het gebied. Daarnaast is er boom voor boom gewerkt. Door deze uitvoeringswijze hebben dieren de kans gehad te vluchten. Verder is er niet in de avond of nacht gewerkt en er is niet in het broedseizoen gewerkt. Hiermee hebben wij voldaan aan de zorgplicht uit de Wnb.

10. Het plan Leidenweg is nog niet besproken in de raad en zeker nog niet goedgekeurd. Waarom is besloten om nu al de kapwerkzaamheden te gaan uitvoeren?
Wij hebben in de koopovereenkomst afgesproken dat we de grond bouwrijp leveren. Van Wijnen wil zo snel mogelijk na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning, starten met de bouw. Voor het uitvoeren van sonderingen door Van Wijnen en om het perceel bouwrijp te kunnen maken zoals afgesproken, moet het terrein vrij zijn.

11. Is het College van B&W het met ons eens dat eerst de uitkomst van de procedure voor grote
planologische wijziging had moeten worden afgewacht voordat met de werkzaamheden werd
begonnen?
Als we pas kunnen starten met bouwrijp maken na de uitkomst van de planologische procedure,
kunnen we de afspraken uit het koopcontract met de ontwikkelaar niet nakomen. Daarin is
opgenomen dat de ontwikkelaar uiterlijk twee weken na onherroepelijk worden van de
omgevingsvergunning de grond moet afnemen. De gemeente heeft een inspanningsverplichting om tijdig bouwrijp te maken. Bovendien zouden de benodigde werkzaamheden dan niet uitgevoerd kunnen worden omdat het broedseizoen ingegaan is. Dat zou een aanzienlijke vertraging voor het bouwproces opleveren en mogelijke claims van de ontwikkelaar voor het niet nakomen van de afspraken uit de overeenkomst

12. Door de vergunningaanvraag voor de aanleg van de toegangsweg los te koppelen van de procedure voor de planologische wijziging en de daaropvolgende vergunningaanvraag wordt een integrale afweging onmogelijk gemaakt. Is het College van B&W het met ons eens dat de aanleg van de toegangsweg een onderdeel had moeten zijn van de procedure rond het perceel Leidenweg-West?

Aanleg van de definitieve toegangsweg zit in de procedure voor de planologische afwijking. Aparte aanlegvergunning is voor de tijdelijke (bouw)inrit. Deze komt op dezelfde plek als de definitieve inrit.

13. Is het College van B&W het met ons eens dat deze kap in strijd is met de aangenomen motie
19M15, waardoor in de gemeente Arnhem een moratorium op bomenkap geldt?
Nee. Op het besluit is een aantal uitzonderingen mogelijk, waaronder 'voor reeds geplande
werkzaamheden' en 'financiële consequenties'. Met dit project hebben we, gezien de gesloten
overeenkomst met de ontwikkelaar, van deze uitzondering gebruik gemaakt. Als de ontwikkeling
door het niet kappen van de bomen niet door zou gaan, loopt de gemeente een netto
grondopbrengst van circa €1,7 miljoen mis. Dit is nog exclusief eventuele claims van de
ontwikkelende partij.

14. Waar en wanneer wordt herplant?
Het groen op het terrein wordt aangeplant zoals omschreven in de ruimtelijke onderbouwing. Dit
gebeurt na de afronding van de bouwwerkzaamheden.

15. Wat is de bestemming van de houtsnippers?Van het takkenhout zijn houtsnippers gemaakt. Zoals overeengekomen in het contract tussen de gemeente en de aannemer, vervalt het vrijkomende materiaal aan de aannemer. Dit betekent dat de aannemer eigenaar wordt van het vrijkomende hout. De aannemer is verantwoordelijk voor het afvoeren en verwerken van het materiaal. Uit navraag bij de aannemer blijkt dat een deel van het hout naar de Groene Waarden in Doorwerth is gegaan, deels als biomassa. Ook is er hout gegaan naar de biomassacentrale in Cuijk. Het andere deel van de boomstammen wordt gebruikt in de openbare ruimte als natuurlijke geleiding of blokkade tegen auto's.


1. Hadden de kapwerkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens de boven vermelde vergunning?

Voor de kap van de bomen op het terrein was geen vergunning nodig, hier geldt de bestemming 'gemengd-1' (maatschappelijke functies, kantoren en bedrijven in de categorie 1), zie linker afbeelding. De hierboven vermelde vergunning heeft betrekking op de tijdelijke inrit vanaf de Leidenweg naar het perceel. Hier is een aanlegvergunning voor nodig omdat op deze plek de bestemming 'Groen' en de dubbelbestemming 'Waarde-landschap 1' (bestemmingsplan 'facetplan bomen en groen') geldt, zie rechter afbeelding. De definitieve inrit zit in de planologische procedure.

2. Was de verantwoordelijk wethouder ervan op de hoogte dat de kapwerkzaamheden in de week van 2-7 december zouden worden uitgevoerd?
De wethouder was ervan op de hoogte dat er kapwerkzaamheden nodig waren om deze
woningbouw te realiseren.

3. De vergunning is gedateerd 3 december. De werkzaamheden zijn [nog dezelfde dag/direct daarna gestart. Hoe is dit organisatorisch mogelijk?
Het kappen van de bomen op het perceel dat aan de ontwikkelaar wordt geleverd, was niet
vergunningsplichtig. De heesters die zijn verwijderd ter plaatse van de toegangsweg, zijn
weggehaald terwijl de vergunning daarvoor nog niet onherroepelijk was. Dat had niet mogen
gebeuren.

4. Door de bomenkap hebben onomkeerbare veranderingen plaatsgevonden. Waarom is de
bezwaarperiode niet afgewacht?
Zie de uitleg bij vraag 1 en 3.

5. In de Notitie Aanvullend Ecologisch Onderzoek plangebied Leidenweg-west te Arnhem wordt een globale opsomming gegeven van de boomsoorten. Er staan nog enkele bomen overeind. Welke soorten zijn gespaard gebleven?
Aan de zijde van de Burgemeester Matsersingel vijf bomen: twee eiken, een esdoorn, een es en een boswilg.

6. Het gebied waar gekapt is valt deels onder "landschappelijke waarden 1" van het Facetplan Groen. Zijn in dat gedeelte bomen gekapt of is daar nog een voornemen tot kap?
In dit deel wordt de inrit gerealiseerd. Op deze plek stonden geen bomen, alleen heesters. Er is
verder geen voornemen tot kap.

7. Hoeveel bomen zijn in totaal gekapt en hoeveel daarvan hadden een stamdiameter groter dan 25 cm op 1,30m boven de grond?
Voor het kappen van de bomen was geen vergunning nodig. Het aantal is niet exact bekend. Het
gaat om circa 40-45 bomen met een grotere stamdiameter. Deze bomen waren vergunningsvrij
binnen het vigerende bestemmingsplan. De heesters die zijn verwijderd ter plaatse van de
toegangsweg waren wel vergunningsplichtig binnen het vigerende bestemmingsplan (zie kaartjes bij vraag 1).

8. Waren in het gebied bomen aanwezig die op de beschermde bomen-lijst staan?
Nee.

9. In het Aanvullend ecologisch onderzoek Plangebied Leiden-west wordt ingegaan op de zorgplicht ex art. 1.11 Wnb ten aanzien van amfibieën, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen. Is bijvoorbeeld zorgvuldig gekeken naar de aanwezigheid van overwinterende dieren zoals egels en amfibieën? Wat is hiermee gebeurd? Hoe is in het algemeen gevolg gegeven aan deze zorgplicht?

Er is een flora- en faunascan uitgevoerd. De aanbevelingen hieruit zijn opgenomen in de opdracht aan de aannemer. De aannemer is wettelijk verplicht om zich ervan te verzekeren dat hij niets doet waarmee hij in overtreding is. Er is door de aannemer voor start van de werkzaamheden een ronde (quickscan) gedaan door het gebied. Daarnaast is er boom voor boom gewerkt. Door deze uitvoeringswijze hebben dieren de kans gehad te vluchten. Verder is er niet in de avond of nacht gewerkt en er is niet in het broedseizoen gewerkt. Hiermee hebben wij voldaan aan de zorgplicht uit de Wnb.

10. Het plan Leidenweg is nog niet besproken in de raad en zeker nog niet goedgekeurd. Waarom is besloten om nu al de kapwerkzaamheden te gaan uitvoeren?
Wij hebben in de koopovereenkomst afgesproken dat we de grond bouwrijp leveren. Van Wijnen wil zo snel mogelijk na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning, starten met de bouw. Voor het uitvoeren van sonderingen door Van Wijnen en om het perceel bouwrijp te kunnen maken zoals afgesproken, moet het terrein vrij zijn.

11. Is het College van B&W het met ons eens dat eerst de uitkomst van de procedure voor grote
planologische wijziging had moeten worden afgewacht voordat met de werkzaamheden werd
begonnen?
Als we pas kunnen starten met bouwrijp maken na de uitkomst van de planologische procedure,
kunnen we de afspraken uit het koopcontract met de ontwikkelaar niet nakomen. Daarin is
opgenomen dat de ontwikkelaar uiterlijk twee weken na onherroepelijk worden van de
omgevingsvergunning de grond moet afnemen. De gemeente heeft een inspanningsverplichting om tijdig bouwrijp te maken. Bovendien zouden de benodigde werkzaamheden dan niet uitgevoerd kunnen worden omdat het broedseizoen ingegaan is. Dat zou een aanzienlijke vertraging voor het bouwproces opleveren en mogelijke claims van de ontwikkelaar voor het niet nakomen van de afspraken uit de overeenkomst

12. Door de vergunningaanvraag voor de aanleg van de toegangsweg los te koppelen van de procedure voor de planologische wijziging en de daaropvolgende vergunningaanvraag wordt een integrale afweging onmogelijk gemaakt. Is het College van B&W het met ons eens dat de aanleg van de toegangsweg een onderdeel had moeten zijn van de procedure rond het perceel Leidenweg-West?

Aanleg van de definitieve toegangsweg zit in de procedure voor de planologische afwijking. Aparte aanlegvergunning is voor de tijdelijke (bouw)inrit. Deze komt op dezelfde plek als de definitieve inrit.

13. Is het College van B&W het met ons eens dat deze kap in strijd is met de aangenomen motie
19M15, waardoor in de gemeente Arnhem een moratorium op bomenkap geldt?
Nee. Op het besluit is een aantal uitzonderingen mogelijk, waaronder 'voor reeds geplande
werkzaamheden' en 'financiële consequenties'. Met dit project hebben we, gezien de gesloten
overeenkomst met de ontwikkelaar, van deze uitzondering gebruik gemaakt. Als de ontwikkeling
door het niet kappen van de bomen niet door zou gaan, loopt de gemeente een netto
grondopbrengst van circa €1,7 miljoen mis. Dit is nog exclusief eventuele claims van de
ontwikkelende partij.

14. Waar en wanneer wordt herplant?
Het groen op het terrein wordt aangeplant zoals omschreven in de ruimtelijke onderbouwing. Dit
gebeurt na de afronding van de bouwwerkzaamheden.

15. Wat is de bestemming van de houtsnippers?Van het takkenhout zijn houtsnippers gemaakt. Zoals overeengekomen in het contract tussen de gemeente en de aannemer, vervalt het vrijkomende materiaal aan de aannemer. Dit betekent dat de aannemer eigenaar wordt van het vrijkomende hout. De aannemer is verantwoordelijk voor het afvoeren en verwerken van het materiaal. Uit navraag bij de aannemer blijkt dat een deel van het hout naar de Groene Waarden in Doorwerth is gegaan, deels als biomassa. Ook is er hout gegaan naar de biomassacentrale in Cuijk. Het andere deel van de boomstammen wordt gebruikt in de openbare ruimte als natuurlijke geleiding of blokkade tegen auto's.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Conflicterende regelgeving en planvorming

Lees verder

Schriftelijke vragen Handhavingsverzoek MOB van biomassacentrale Veolia

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer