Schrif­te­lijke vragen Ontwik­kelen beleid suïcide- preventie Arnhem


Indiendatum: 1 aug. 2018

Het kabinet trekt twee miljoen uit in een ultieme poging om het aantal zelfdodingen en pogingen daartoe terug te dringen.Het CBS meldde in 2017 dat het aantal suïcides met 23 was toegenomen. Arnhem telt van de 25 grootste gemeenten het hoogst aantal zelfdodingen, met 15 suïcides op 100.000 inwoners. Een inventarisatie langs instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, waartoe mensen in psychische nood zich melden biedt een somber beeld: wachttijden van 3 tot 6 maanden en zelfs totale cliëntenstops. Let wel, deze cijfers zijn afkomstig van de instellingen zelf. Individuele burgers, op zoek naar psychische of psychiatrische zorgen melden dikwijls wachttijden van 12 maanden of meer.Vooral mensen tussen 20 en 40, mannen, en lesbische, biseksuele, homoseksuele, transgenders en interseksuele jongeren lopen nog eens extra risico op suïcidaliteit. Deze groep dient extra aandacht en geld te krijgen.Met het extra geld dat jaarlijks wordt toegevoegd aan het budget van de Stichting 113 Zelfmoordpreventie, moeten mensen met suïcide neigingen beter worden begeleid. Er kunnen meer professionele en vrijwillige hulpverleners aangetrokken en extra trainingen worden gegeven aan huisartsen en scholen. 113 zelfmoordpreventie verleent anonieme hulp aan mensen die met zelfmoordgevoelens kampen. Blokhuis maakt ook 15 miljoen euro vrij voor onderzoek naar suïcide.

Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1: De Partij voor de Dieren is van mening dat er extra aandacht moet zijn voor Arnhemmers met een LHTB achtergrond bij het ontwikkelen van preventief beleid m.b.t. suïcide. Deelt het college onze zienswijze? Zo nee, waarom niet?

2: Op welke wijze gaat het college te werk om samen met burgers met LHBT-achtergrond staand beleid aan te passen of nieuw beleid te ontwikkelen?

3: Gezien de koers van het Kabinet wordt er geld vrijgemaakt voor onderzoek. De PvdD wil graag dat het college bij het kabinet pleit om in Arnhem geld te besteden aan een pilot waarbij nabestaanden van vrienden, familie, die door suïcide het leven hebben verloren op anonieme wijze groepsgewijs wekelijks bijeenkomen zodat zij hun verhaal, zonder belemmeringen, aan lotgenoten kwijt kunnen. De voordelen van zulk anoniem lotgenotencontact zijn tevens de kans op nieuwe inzichten m.b.t. suïcidepreventie.

4: Heeft het college evt. zelf ideeën voor onderzoek?

Indiendatum: 1 aug. 2018
Antwoorddatum: 25 sep. 2018

1: De Partij voor de Dieren is van mening dat er extra aandacht moet zijn voor Arnhemmers met een LHTB achtergrond bij het ontwikkelen van preventief beleid m.b.t. suïcide. Deelt het college onze zienswijze? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college deelt uw zienswijze.

2: Op welke wijze gaat het college te werk om samen met burgers met LHBT-achtergrond staand beleid aan te passen of nieuw beleid te ontwikkelen?

Het thema Seksuele diversiteit heeft prioriteit. De gemeente Arnhem is één van de Regenbooggemeenten. Het onderwerp maakt deel uit van de overkoepelende aanpak binnen het thema Inclusie. Bij het vormgeven van het inclusiebeleid wordt de stad actief betrokken, ook de burgers met een LHBTI-achtergrond. Om deze reden start er in oktober een lokale verkenning naar de leefsituatie van de Arnhemse LHBTI'ers.

3: Gezien de koers van het Kabinet wordt er geld vrijgemaakt voor onderzoek. De PvdD wil graag dat het college bij het kabinet pleit om in Arnhem geld te besteden aan een pilot waarbij nabestaanden van vrienden, familie, die door suïcide het leven hebben verloren op anonieme wijze groepsgewijs wekelijks bijeenkomen zodat zij hun verhaal, zonder belemmeringen, aan lotgenoten kwijt kunnen. De voordelen van zulk anoniem lotgenotencontact zijn tevens de kans op nieuwe inzichten m.b.t. suïcidepreventie.

In de verkenning die van start gaat zullen wij uw wens tot het organiseren van de door u voorgestelde bijeenkomsten betrekken. Indien dat zo blijkt dan zullen wij bij het ministerie een aanvraag om subsidie indienen.

4: Heeft het college evt. zelf ideeën voor onderzoek?

Zoals onder 2 aangegeven wordt er in oktober met een verkenning gestart. Op grond van de uitkomsten hiervan worden er aanbevelingen gedaan voor beleid en activiteiten. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over rattenoverlast

Lees verder

Schriftelijke vragen Offerfeest

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer