Schrif­te­lijke vragen over motie groene tuinen voor nieuwe huurders


Indiendatum: 28 sep. 2020

1. Is de prestatieafspraak zoals omschreven bij motie 19M76 inmiddels met de corporaties gemaakt?

Bij het formuleren van de prestatieafspraken vormt klimaatadaptatie een belangrijk thema. Bij de lopende onderhandelingen over de prestatieafspraken voor 2021 worden de eerder gemaakte afspraken op het gebied van klimaatadaptatie verder aangescherpt.

In de prestatieafspraken van 2020 is opgenomen dat de corporaties hun huurders actief stimuleren en waar mogelijk faciliteren hun tuin te onttegelen en te vergroenen. Ook is afgesproken dat bomen die zich in de tuin bevinden niet mogen worden verwijderd zonder toestemming van de corporatie, die erop toeziet dat de bomen niet zonder zwaarwegende redenen worden gekapt. Deze afspraken blijven ook in 2021 van kracht.
Op dit moment zijn wij met de woningbouwcorporaties en huurderorganisaties in overleg over de
prestatieafspraken van 2021. De bovengenoemde afspraken uit 2020 worden daarbij gehandhaafd. Voor 2021 zijn we in overleg met de corporaties om de afspraak toe te voegen dat het bij het opzeggen van de huur niet meer verplicht is om de tuin in de oorspronkelijke staat terug te brengen en dus het groen te verwijderen. Voorwaarde daarbij is dat het aanwezige groen geen schade toebrengt aan het gebouw of een risico vormt voor de bewoners. Ook stellen wij voor af te spreken dat bij nieuwbouw de tuinen niet volledig verhard worden opgeleverd. Wij gaan ervan uit dat de corporaties in zullen stemmen met deze afspraak.

2. Zo nee, waarom niet, zo ja, wat is precies de prestatieafspraak geworden?
Zie hierboven

3. Heeft de afstemming, zoals in het tweede punt beschreven, plaatsgevonden?
(zie ook antwoord vraag 1) Momenteel vindt in het kader van de prestatieafspraken voor 2021
afstemming met de corporaties plaats over de intentie om huurders niet meer te verzoeken
begroeiing te verwijderen om zodoende de tuin in oorspronkelijke staat terug te brengen. De
corporaties staan positief tegenover deze intentie. De uitkomst van het overleg hierover zal
onderdeel vormen voor de prestatieafspraken voor 2021.

4. Heeft aansluiting bij Operatie Steenbreek plaatsgevonden en zo ja, op welke wijze, en zo nee,
waarom niet?
De gemeente is sinds medio 2020 aangesloten bij de operatie Steenbreek.

5. Hoe wordt een en ander gemonitord? Is hier al een resultaat van beschikbaar?
In het kader van het voornemen om de verharding in Arnhem met 10% te verminderen, zal dit najaar gestart worden met het opzetten van een monitoringssysteem.

6. Uit eigen waarneming weten we dat zorgwoongroepen er soms voor kiezen om de tuin geheel te verharden, waardoor ook hier achteruitgang plaatsvindt. Bent u bereid om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zorgwoongroepen e.a. te ondersteunen bij het groen houden van hun tuinen?
Wij ondersteunen particulieren bij het groen houden en maken van de eigen tuin: Samen met onze partners informeren wij bewoners, ondernemers en organisaties in de stad over nut en noodzaak om het eigen terrein zo groen mogelijk in te richten. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling klimaatadaptatie en de beschikbare kennis bij de gemeente.

7. Komt de mate van verstening in Arnhemse tuinen globaal overeen met het landelijk beeld zoals in het aangehaalde onderzoek is weergegeven, of is de situatie ernstiger of minder ernstig? Graag een motivatie.
Wij beschikken niet over betrouwbare gegevens waaruit zou blijken dat de Arnhemse tuinen meer of minder verhard zijn dan elders in Nederland. In het kader van het monitoringssysteem minder
verharding (zie punt 5) zullen we onderzoeken of dergelijke gegevens beschikbaar zijn.

8. Klopt het dat de Subsidieregeling Klimaatadaptatie geen aanvragen zal honoreren van individuele bewoners?
Nee, dat klopt niet. De regeling staat open voor iedere Arnhemmer. Hij of zij kan individueel of in
groepsverband een aanvraag doen.

9. De kaart Klimaatadaptatie vormt een wegingscriterium voor subsidieaanvragen. Worden er
subsidieaanvragen gehonoreerd in het “geel” gemarkeerde gebied, waar de situatie gelijk moet
blijven?Ja, iedere Arnhemmer heeft onder voorwaarden recht op ten minste 30% subsidie. Afhankelijk van de plek waar de aanvrager woont, kan het percentage subsidie oplopen naar 50% en zelfs 65%.

10. Klopt het dat de Subsidieregeling Klimaatadaptatie geen aanvragen zal honoreren die zich louter of overwegend richten op biodiversiteitsmaatregelen? Zo ja, is er een subsidieregeling voor biodiversiteitsmaatregelen in particuliere (woon)kavels die wij over het hoofd hebben gezien?
De subsidie klimaatadaptatie richt zich op maatregelen tegen wateroverlast, hitte en droogte. Wordt "rood" omgevormd naar groen, dan is dat subsidiabel. Wanneer uitsluitend bestaand groen wordt omgevormd naar biodivers groen, komt dat niet in aanmerking voor de subsidie klimaatadaptatie.

11. Bent u het met onze fractie eens dat, gegeven de aanzienlijke oppervlakte onbebouwd en
(potentieel) onverhard oppervlak in privé-tuinen, deze tuinen niet alleen wat betreft klimaatadaptatie, maar ook wat betreft biodiversiteit een belangrijke rol spelen?
Ja, dat zijn wij met u eens. Particuliere tuinen spelen een belangrijke rol wat betreft biodiversiteit.

12. Bent u het met ons eens dat voortgaande, sluipende verharding van privétuinen het effect van de maatregelen die in het openbaar gebied genomen worden op het gebied van klimaatadaptatie teniet kunnen doen, ook als dit buiten de aandachtsgebieden van de Klimaatadaptatiekaart valt?
Indien zich een voortgaande verharding van privétuinen zou voordoen zou dat een negatief effect
hebben op de klimaatbestendigheid van Arnhem. Juist daarom stellen we een breed pakket aan
maatregelen voor om de stad klimaatbestendig te maken. Bij die maatregelen is ook aandacht en
ondersteuning voor het vergroenen van versteende tuinen en privéterreinen.

13. Bent u bereid om beleid tegen deze trend te gaan ontwikkelen en aan de raad voor te leggen, al dan niet in het kader van de Strategie Klimaatadaptatie?
In het kader van de Strategie Klimaatadaptatie hebben we de subsidieregeling klimaatadaptatie zeer fors uitgebreid. Op dit moment blijkt gelukkig dat daarvoor ook grote belangstelling is bij het
Arnhemse publiek. Wij verwachten dat de verstening van tuinen hiermee minimaal tot staan gebracht kan worden.

14. Bent u bereid om particulieren te gaan ondersteunen bij het ontstenen van hun tuinen, bijvoorbeeld in natura zoals de “tegeltaxi” waartoe de Gemeenteraad van Rotterdam recent heeft besloten? (https://rotterdam.raadsinforma... )
Wij zijn van mening dat de uitgebreide subsidieregeling klimaatadaptatie het beste middel is om het vergroenen van tuinen te stimuleren. We kunnen met deze regeling maatwerk leveren waarbij er ook ruimte is om kosten die voortvloeien uit het vergroenen te subsidiëren.

Indiendatum: 28 sep. 2020
Antwoorddatum: 3 nov. 2020

1. Is de prestatieafspraak zoals omschreven bij motie 19M76 inmiddels met de corporaties gemaakt?

Bij het formuleren van de prestatieafspraken vormt klimaatadaptatie een belangrijk thema. Bij de lopende onderhandelingen over de prestatieafspraken voor 2021 worden de eerder gemaakte afspraken op het gebied van klimaatadaptatie verder aangescherpt.

In de prestatieafspraken van 2020 is opgenomen dat de corporaties hun huurders actief stimuleren en waar mogelijk faciliteren hun tuin te onttegelen en te vergroenen. Ook is afgesproken dat bomen die zich in de tuin bevinden niet mogen worden verwijderd zonder toestemming van de corporatie, die erop toeziet dat de bomen niet zonder zwaarwegende redenen worden gekapt. Deze afspraken blijven ook in 2021 van kracht.
Op dit moment zijn wij met de woningbouwcorporaties en huurderorganisaties in overleg over de
prestatieafspraken van 2021. De bovengenoemde afspraken uit 2020 worden daarbij gehandhaafd. Voor 2021 zijn we in overleg met de corporaties om de afspraak toe te voegen dat het bij het opzeggen van de huur niet meer verplicht is om de tuin in de oorspronkelijke staat terug te brengen en dus het groen te verwijderen. Voorwaarde daarbij is dat het aanwezige groen geen schade toebrengt aan het gebouw of een risico vormt voor de bewoners. Ook stellen wij voor af te spreken dat bij nieuwbouw de tuinen niet volledig verhard worden opgeleverd. Wij gaan ervan uit dat de corporaties in zullen stemmen met deze afspraak.

2. Zo nee, waarom niet, zo ja, wat is precies de prestatieafspraak geworden?
Zie hierboven

3. Heeft de afstemming, zoals in het tweede punt beschreven, plaatsgevonden?
(zie ook antwoord vraag 1) Momenteel vindt in het kader van de prestatieafspraken voor 2021
afstemming met de corporaties plaats over de intentie om huurders niet meer te verzoeken
begroeiing te verwijderen om zodoende de tuin in oorspronkelijke staat terug te brengen. De
corporaties staan positief tegenover deze intentie. De uitkomst van het overleg hierover zal
onderdeel vormen voor de prestatieafspraken voor 2021.

4. Heeft aansluiting bij Operatie Steenbreek plaatsgevonden en zo ja, op welke wijze, en zo nee,
waarom niet?
De gemeente is sinds medio 2020 aangesloten bij de operatie Steenbreek.

5. Hoe wordt een en ander gemonitord? Is hier al een resultaat van beschikbaar?
In het kader van het voornemen om de verharding in Arnhem met 10% te verminderen, zal dit najaar gestart worden met het opzetten van een monitoringssysteem.

6. Uit eigen waarneming weten we dat zorgwoongroepen er soms voor kiezen om de tuin geheel te verharden, waardoor ook hier achteruitgang plaatsvindt. Bent u bereid om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zorgwoongroepen e.a. te ondersteunen bij het groen houden van hun tuinen?
Wij ondersteunen particulieren bij het groen houden en maken van de eigen tuin: Samen met onze partners informeren wij bewoners, ondernemers en organisaties in de stad over nut en noodzaak om het eigen terrein zo groen mogelijk in te richten. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling klimaatadaptatie en de beschikbare kennis bij de gemeente.

7. Komt de mate van verstening in Arnhemse tuinen globaal overeen met het landelijk beeld zoals in het aangehaalde onderzoek is weergegeven, of is de situatie ernstiger of minder ernstig? Graag een motivatie.
Wij beschikken niet over betrouwbare gegevens waaruit zou blijken dat de Arnhemse tuinen meer of minder verhard zijn dan elders in Nederland. In het kader van het monitoringssysteem minder
verharding (zie punt 5) zullen we onderzoeken of dergelijke gegevens beschikbaar zijn.

8. Klopt het dat de Subsidieregeling Klimaatadaptatie geen aanvragen zal honoreren van individuele bewoners?
Nee, dat klopt niet. De regeling staat open voor iedere Arnhemmer. Hij of zij kan individueel of in
groepsverband een aanvraag doen.

9. De kaart Klimaatadaptatie vormt een wegingscriterium voor subsidieaanvragen. Worden er
subsidieaanvragen gehonoreerd in het “geel” gemarkeerde gebied, waar de situatie gelijk moet
blijven?Ja, iedere Arnhemmer heeft onder voorwaarden recht op ten minste 30% subsidie. Afhankelijk van de plek waar de aanvrager woont, kan het percentage subsidie oplopen naar 50% en zelfs 65%.

10. Klopt het dat de Subsidieregeling Klimaatadaptatie geen aanvragen zal honoreren die zich louter of overwegend richten op biodiversiteitsmaatregelen? Zo ja, is er een subsidieregeling voor biodiversiteitsmaatregelen in particuliere (woon)kavels die wij over het hoofd hebben gezien?
De subsidie klimaatadaptatie richt zich op maatregelen tegen wateroverlast, hitte en droogte. Wordt "rood" omgevormd naar groen, dan is dat subsidiabel. Wanneer uitsluitend bestaand groen wordt omgevormd naar biodivers groen, komt dat niet in aanmerking voor de subsidie klimaatadaptatie.

11. Bent u het met onze fractie eens dat, gegeven de aanzienlijke oppervlakte onbebouwd en
(potentieel) onverhard oppervlak in privé-tuinen, deze tuinen niet alleen wat betreft klimaatadaptatie, maar ook wat betreft biodiversiteit een belangrijke rol spelen?
Ja, dat zijn wij met u eens. Particuliere tuinen spelen een belangrijke rol wat betreft biodiversiteit.

12. Bent u het met ons eens dat voortgaande, sluipende verharding van privétuinen het effect van de maatregelen die in het openbaar gebied genomen worden op het gebied van klimaatadaptatie teniet kunnen doen, ook als dit buiten de aandachtsgebieden van de Klimaatadaptatiekaart valt?
Indien zich een voortgaande verharding van privétuinen zou voordoen zou dat een negatief effect
hebben op de klimaatbestendigheid van Arnhem. Juist daarom stellen we een breed pakket aan
maatregelen voor om de stad klimaatbestendig te maken. Bij die maatregelen is ook aandacht en
ondersteuning voor het vergroenen van versteende tuinen en privéterreinen.

13. Bent u bereid om beleid tegen deze trend te gaan ontwikkelen en aan de raad voor te leggen, al dan niet in het kader van de Strategie Klimaatadaptatie?
In het kader van de Strategie Klimaatadaptatie hebben we de subsidieregeling klimaatadaptatie zeer fors uitgebreid. Op dit moment blijkt gelukkig dat daarvoor ook grote belangstelling is bij het
Arnhemse publiek. Wij verwachten dat de verstening van tuinen hiermee minimaal tot staan gebracht kan worden.

14. Bent u bereid om particulieren te gaan ondersteunen bij het ontstenen van hun tuinen, bijvoorbeeld in natura zoals de “tegeltaxi” waartoe de Gemeenteraad van Rotterdam recent heeft besloten? (https://rotterdam.raadsinforma... )
Wij zijn van mening dat de uitgebreide subsidieregeling klimaatadaptatie het beste middel is om het vergroenen van tuinen te stimuleren. We kunnen met deze regeling maatwerk leveren waarbij er ook ruimte is om kosten die voortvloeien uit het vergroenen te subsidiëren.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen watertappunten opnemen in overige planvorming

Lees verder

Schriftelijke vragen Invoering opt-in systeem voor ongeadresseerde brievenbusreclame

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer