Schrif­te­lijke vragen over de Grote Schijn en over Toezicht en Hand­having


PvdD ziet dat afspraken niet worden nageleefd

Indiendatum: 6 dec. 2021

Mondelinge vragen

De Partij voor de Dieren heeft over De Grote Schijn mondelinge vragen gesteld tijdens de Politieke Avond van 29 september. In de bijlage vindt u deze vragen en onze weergave van de beantwoording door de portefeuillehouder, wethouder Roelofs.

1. Hebben wij de beantwoording door de wethouder goed samengevat?

2. Wanneer komt de evaluatie naar de Raad?

3. Kunt u toezeggen deze schriftelijke vragen in hun geheel bij de evaluatie te betrekken dan wel voorafgaand aan de evaluatie te beantwoorden?

4. Kunt u toezeggen het bezwaarschrift van De Arnhemse Bomenbond van 1 nov 2021 bij de evaluatie te betrekken?

5. Bent u bereid om de Nacht van de Nacht in het vervolg wél te respecteren als het gaat om het verstrekken van vergunningen voor evenementen die ’s avonds en ’s nachts plaatsvinden?

6. Gaat de Gemeente Arnhem zelf initiatief nemen om de Nacht van de Nacht te promoten? Zo nee, waarom niet?

Dit evenement leidde tot veel overlast bij bewoners.

7. Hoe beoordeelt u de overlast, met name van de geluidsinstallaties?

8. Hoeveel meldingen zijn er totaal binnengekomen?

9. Hoe zijn de klachten bij de gemeente afgehandeld? Hebben er geluidsmetingen plaatsgevonden tijdens het evenement? Zo ja, wat waren dan de bevindingen? Zo nee, waarom niet?

Omgevingsvergunning

Omdat geconstateerd werd dat het evenement strijdig gebruik met een bestemmingsplan, beheerverordening, exploitatieplan, rijks- of provinciale regels of een voorbereidingsbesluit betrof, is een omgevingsvergunning aangevraagd. De strijdigheid behelsde, zoals gesteld in het Besluit op de aanvraag, in essentie het gebruik voor een evenement dat in Zijpendaal volgens het bestemmingsplan niet mogelijk is. Er zijn voorts nadere regels aan het Evenementenbesluit toegevoegd over het gebruik van het gazon bij het kasteel om kleinschalige activiteiten mogelijk te maken, en die ook niet gerespecteerd zouden worden door het evenement. In het besluit wordt gewag gemaakt van een toezegging op grond van onder andere een positief advies vanuit “Evenementen en Citymarketing” en “Stedenbouw” die al in een eerder stadium gedaan is. Dit advies heeft geleid tot een aantal voorwaarden bij de vergunningverlening om het park dat zowel Rijksmonument als natuurkerngebied is te beschermen. We gaan ervan uit dat deze adviezen ambtelijk zijn. Het strijdige gebruik betreft een kwetsbare locatie die niet zomaar opengesteld mag worden vanwege het enkele feit dat het een “beeldbepalend evenement” zou kunnen zijn voor Arnhem.

10. Zijn deze adviezen voorgelegd aan de portefeuillehouder of het college? Zo nee, waarom niet, zo ja, hoe is het college dan tot een afweging van belangen gekomen?

11. Hoe past het houden van evenementen op plaatsen waar dat strijdig gebruik oplevert in het vigerende Evenementenbeleid? En in de zojuist (3 november) gepubliceerde Nota locatiegebonden Evenementenbeleid?

12. Zijn er voor het evenement ook alternatieve lokaties onderzocht of besproken met de organisator die minder kwetsbaar zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke dan en waarom vielen deze af?

Stikstof

Het evenement vond plaats op korte afstand van een voor verzuring gevoelig Natura 2000-gebied (de Veluwe) en op enige afstand van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Met het oog daarop is een natuurtoets uitgevoerd. Conclusie van deze toets, op blz. 14, par. 4.1.1.: Het evenement en het daarbij behorende machinegebruik en verkeer resulteert in een stikstofdepositie die de Kritische Depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebieden Veluwe en Rijntakken overschrijdt. Dit betekent dat er een vergunningplicht is voor het evenement en de daarbij komende stikstofdepositie. In de parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem vinden regelmatig evenementen plaats. Er wordt geadviseerd om met het bevoegd gezag in overleg te gaan of voor dit evenement wel een extra vergunning voor stikstofdepositie nodig is of dat dit onder de reguliere evenementen kan vallen.

13. Klopt het dat het bevoegd gezag in dit geval de Provincie is, en de bedoelde vergunning een Nbwetvergunning betreft?

14. Heeft dit overleg plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is er dan geen verslag van dit overleg bij de stukken gevoegd?

15. Waarom is er in het Besluit op de omgevingsvergunningaanvraag en op de evenementenvergunningaanvraag niet verwezen naar de schadelijke effecten van de stikstofuitstoot van De Grote Schijn?

16. Bij de beantwoording zien we graag in bijlage een geanonimiseerd verslag van het overleg indien dit heeft plaatsgevonden, en geanonimiseerde kopieën van brieven, e-mails e.d. in dit verband.

17. Welke afspraken of vergunning in welk wettelijk kader heeft de gemeente Arnhem over stikstofuitstoot door evenementen met het bevoegd gezag/de Provincie? Ook hiervan zien we graag kopieën als bijlage bij de beantwoording.

18. Zo er al sprake is van “reguliere evenementen”, bent u het dan met ons eens dat een evenement dat plaatsvindt in een gebied waar dit strijdig gebruik oplevert, in elk geval géén regulier evenement kan zijn? Graag een motivatie.

19. Er was een dieselaggregaat opgesteld voor het evenement. Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat dit aggregaat niet stationair zou draaien. Wij hebben op 23 oktober geconstateerd dat het aggregaat ook overdag draaide, dus voor het begin van het programma. Waarom draaide het aggregaat overdag? Is er toegezien op de draaitijden van het aggregaat? Hoeveel uur heeft het aggregaat buiten de programmatijden gedraaid? Wat betekent dit voor de geldigheid van de aanname die voor de Aeriusberekening is gedaan?

20. Is er op toegezien dat de overige aannames ook klopten gedurende de looptijd van het evenement? Zo nee, waarom niet, zo ja, wat waren de bevindingen?

Subsidie en toezegging

Er is subsidie toegekend aan het evenement.

21. Waarom wordt er subsidie verleend aan evenementenorganisaties die een winstoogmerk hebben en/of die een toegangsprijs vragen? Kan de subsidie worden teruggevorderd bij een sluitende exploitatie?

22. Is bij de beoordeling van de subsidieaanvraag betrokken, dat evenementen ook natuurschade en overlast kunnen veroorzaken? Bent u bereid dit voortaan wel te gaan doen?


23. Bent u bereid subsidies voor evenementen niet toe te kennen als deze in een gebied moeten plaatsvinden waar dit evenement in strijd is met bestemmingsplan of andere regels? Graag een motivatie.


24. Graag zien wij een berekening van de bij de subsidietoekenning gehanteerde puntentelling als bijlage bij de beantwoording.


25. Hangt de toezegging waarover gesproken wordt in de Omgevingsvergunning samen met de toegekende subsidie? Hoe kan een toezegging gedaan worden als een evenement nog beoordeeld moet worden op locatie- en milieueffecten?


De toezegging waarover wordt gesproken in de Omgevingsvergunning hangt dus niet samen met de toegekende subsidie.

26. Graag zien wij geanonimiseerde kopieën van correspondentie waarin de toezegging wordt besproken, gemotiveerd en uiteindelijk gedaan, al dan niet voorzien van voorwaarden, als bijlage bij de beantwoording van deze vragen.

Schade aan het park

Wij hebben geconstateerd dat er in het pad over de cultuurhistorisch zeer waardevolle 18e eeuwse in het park een kabel is ingegraven en afgedekt met een specie-achtige substantie. Park Zijpendaal heeft de status van Rijksmonument.

27. De terrassen zijn erg vervallen en daarom extra kwetsbaar. Heeft het evenement de toestand van de terrassen verergerd? Zijn er bomen en of hun wortels beschadigd geraakt op de terrassen?


28. Is er op meer plaatsen gegraven voor het evenement? Zo ja, waar dan? Is de schade hersteld? Is er ook gegraven buiten de paden? Hoe is deze schade dan hersteld?


29. Is er overleg geweest met bijvoorbeeld het Gelders Genootschap over deze en eventuele andere ingrepen? Zo nee waarom niet? Zo ja wat was dan de strekking en uitkomst van dit overleg?


30. Wat zijn de bevindingen van de schouwen geweest die de portefeuillehouder heeft aangekondigd bij zijn beantwoording van de mondelinge vragen?

31. Op wiens kosten wordt de schade hersteld? Wie voert het herstel uit? Wie ziet toe op juiste uitvoering van het herstel?


32. Op welke wijze heeft de status als rijksmonument een rol gespeeld bij de beoordeling van de vergunningaanvraag?

Betaalde, afgesloten evenementen in de publieke ruimte

De Grote Schijn was een betaald evenement dat de vrije toegang van openbaar gebied beperkte. Wij stellen dat de openbare, publieke ruimte waaronder onze stadsparken vallen, van iedereen is en tegelijk van niemand. Dit grondbeginsel mag volgens de Partij voor de Dieren niet zomaar worden aangetast, bijvoorbeeld door commerciële evenementen die een toegangsprijs vragen en hekken of afscheidingen plaatsen.

33. Onderschrijft u dit grondbeginsel?

34. Bent u het met ons eens dat betaalde evenementen, die de toegang voor eenieder in de openbare ruimte beperken, het genoemde grondbeginsel van de publieke ruimte ondergraaft?

35. Hoeveel evenementen hebben er de afgelopen tien jaar plaatsgevonden in onze grote stadsparken (Sonsbeek, Zijpendaal, Angerenstein, Immerloo, Stadsblokken, Lauwerspark,…).? Hoeveel daarvan waren betaald en/of maakten gebruik van hekken of andere afscheidingen om de toegang te reguleren?

Hoeveel maakten gebruik van festivalmuntjes? Is er sprake van een trend naar meer van dit soort evenementen? Graag een uitgebreide uiteenzetting en onderbouwing.


Nota locatiegebonden evenementenbeleid 2021

Op de valreep voor het indienen van deze vragen hebben we kennis kunnen nemen van de door uw college vastgestelde Nota locatiegebonden evenementenbeleid 2021 (publicatie 3 november 2021).

36. Hoe verhoudt zich de verschijningsdatum van deze nota tot de toezegging van de portefeuillehouder, dat het evenement geëvalueerd zou worden (zie beantwoording mondelinge vragen 2 en 3, bijlage)? Waarom wordt er in deze nota en raadsbrief niet verwezen naar deze evaluatie?

37. Wat betekent de status “nieuw” in de voorgestelde lijst locaties? Hier werden toch ook al evenementen georganiseerd (bijv Hoogte 80)? Kunnen we hieruit opmaken dat deze locaties vaker voor evenementen zullen worden gebruikt? Of waren deze voorheen eigenlijk oneigenlijk gebruikt als evenementenlocatie?

38. Kunt u toezeggen dat er in de op te stellen locatieprofielen onvoorwaardelijke regels en criteria worden opgenomen t.a.v. kwetsbaarheid van locaties zodat missers als het organiseren van De Grote Schijn Zijpendaal tot het verleden gaan behoren? Kunnen we ervan uitgaan dat kwetsbare gebieden beter beschermd gaan worden door de locatieprofielen en te wijzigen APV? Kunnen de regels die in de APV komen te staan over de evenementenlocaties, in bestemmingsplannen of het toekomstige omgevingsplan worden aangehaald als grondslag voor een bepaling over strijdig gebruik? Bent u bereid dit te doen?

39. Wordt De Grote Schijn nogmaals in Arnhem gehouden? Zo ja waar?

40. Kunt u een voorstel doen voor een limitatieve en korte lijst van evenementenlocaties (“daar en slechts daar”) die geschikt zijn voor het houden van betaalde evenementen waarbij de toegang beperkt wordt door hekken, afscheidingen of anderszins? Graag een toelichting.

41. Als onderdeel van het nieuwe beleid wordt genoemd: “Invoering van een afwegingskader bij samenlopende en concurrerende aanvragen op de kalender, zodat transparant is voor organisatoren welke stappen gezet worden bij het wel of niet vergunnen van aanvragen.” (raadsbrief, pag. 2) Gaat u een dergelijk afwegingskader ook maken bij toetsing van subsidievoorwaarden waar evenementen aan moeten voldoen? Kunt u toezeggen dit zo te maken, dat een voortoets mogelijk is op grond waarvan initiatiefnemers weten of ze kans maken op een evenementenvergunning op een specifieke locatie, en waardoor er geen subsidies worden verstrekt voor evenementen die niet kunnen plaatsvinden?

42. Waarom maakt de nota nog steeds het gebruik van dieselaggregaten mogelijk voor energieopwekking? Waarom wordt niet als eis voor evenementen gehanteerd, dat de energiebehoefte duurzaam wordt opgewekt?

Indiendatum: 6 dec. 2021
Antwoorddatum: 25 jan. 2022

Mondelinge vragen

De Partij voor de Dieren heeft over De Grote Schijn mondelinge vragen gesteld tijdens de Politieke Avond van 29 september. In de bijlage vindt u deze vragen en onze weergave van de beantwoording door de portefeuillehouder, wethouder Roelofs.

1. Hebben wij de beantwoording door de wethouder goed samengevat?

Ja

2. Wanneer komt de evaluatie naar de Raad?

De verwachting is dat de raad eind februari 2022 over de evaluatie geïnformeerd wordt.

3. Kunt u toezeggen deze schriftelijke vragen in hun geheel bij de evaluatie te betrekken dan wel voorafgaand aan de evaluatie te beantwoorden?

Deze vragen worden hierbij voorafgaand aan de evaluatie beantwoord.

4. Kunt u toezeggen het bezwaarschrift van De Arnhemse Bomenbond van 1 nov 2021 bij de evaluatie te betrekken?

Ja, dat kunnen wij toezeggen.

5. Bent u bereid om de Nacht van de Nacht in het vervolg wél te respecteren als het gaat om het verstrekken van vergunningen voor evenementen die ’s avonds en ’s nachts plaatsvinden?

Aandacht vragen voor lichtvervuiling vinden we belangrijk. We onderzoeken hoe we rekening kunnen houden met dit gegeven bij evenementen die tijdens de Nacht van de Nacht plaatsvinden.

6. Gaat de Gemeente Arnhem zelf initiatief nemen om de Nacht van de Nacht te promoten? Zo nee, waarom niet?

Jaarlijks worden er in Arnhem tijdens Nacht van de Nacht activiteiten georganiseerd door Natuur en Milieufederatie in samenwerking met onder andere IVN Natuureducatie. Er zijn excursies geweest in Sonsbeek en Meinerswijk. Informatie is dan onder andere te vinden via Bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek.

Dit evenement leidde tot veel overlast bij bewoners.

7. Hoe beoordeelt u de overlast, met name van de geluidsinstallaties?

Op basis van de klachten kan worden geconcludeerd dat er overlast is ervaren gedurende de opbouwfase van het evenement. Dit waren met name klachten over de geluidseffecten tijdens de soundcheck. Naar aanleiding van deze meldingen is er contact geweest met de organisatie. Hierna is het geluidsniveau aangepast en zijn er geen klachten meer binnengekomen van geluidsoverlast.

8. Hoeveel meldingen zijn er totaal binnengekomen?

In totaal hebben we twaalf meldingen ontvangen, waarvan twee meldingen via het Provincieloket (ontvangen door Omgevingsdienst Regio Arnhem) en tien meldingen openbare ruimte (fixi-meldingen).

9. Hoe zijn de klachten bij de gemeente afgehandeld? Hebben er geluidsmetingen plaatsgevonden tijdens het evenement? Zo ja, wat waren dan de bevindingen? Zo nee, waarom niet?

Alle meldingen zijn door de gemeente afgehandeld. Er hebben geen geluidsmetingen plaatsgevonden. Naar aanleiding van de meldingen is er contact geweest met de organisatie om het geluidsniveau bij te stellen naar achtergrond geluid. Hierna is het geluidsniveau aangepast en zijn er geen klachten meer binnengekomen van waarneembare geluidsoverlast van omwonenden. Er was daarom geen aanleiding meer om geluidsmetingen te doen.

Omgevingsvergunning

Omdat geconstateerd werd dat het evenement strijdig gebruik met een bestemmingsplan, beheerverordening, exploitatieplan, rijks- of provinciale regels of een voorbereidingsbesluit betrof, is een omgevingsvergunning aangevraagd. De strijdigheid behelsde, zoals gesteld in het Besluit op de aanvraag, in essentie het gebruik voor een evenement dat in Zijpendaal volgens het bestemmingsplan niet mogelijk is. Er zijn voorts nadere regels aan het Evenementenbesluit toegevoegd over het gebruik van het gazon bij het kasteel om kleinschalige activiteiten mogelijk te maken, en die ook niet gerespecteerd zouden worden door het evenement. In het besluit wordt gewag gemaakt van een toezegging op grond van onder andere een positief advies vanuit “Evenementen en Citymarketing” en “Stedenbouw” die al in een eerder stadium gedaan is. Dit advies heeft geleid tot een aantal voorwaarden bij de vergunningverlening om het park dat zowel Rijksmonument als natuurkerngebied is te beschermen. We gaan ervan uit dat deze adviezen ambtelijk zijn. Het strijdige gebruik betreft een kwetsbare locatie die niet zomaar opengesteld mag worden vanwege het enkele feit dat het een “beeldbepalend evenement” zou kunnen zijn voor Arnhem.

10. Zijn deze adviezen voorgelegd aan de portefeuillehouder of het college? Zo nee, waarom niet, zo ja, hoe is het college dan tot een afweging van belangen gekomen?

Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd bij en afgegeven door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Zij vragen de gemeente Arnhem om advies, hetgeen ambtelijk is ingeregeld in het Initiatieven Beraad. In het Initiatieven Beraad is een brede doorsnede van de gemeente Arnhem vertegenwoordigd. Zoals adviseurs Mobiliteit, Monumenten & Erfgoed, Groen, Economie, Vergunningen etc. Het advies vanuit het Initiatieven Beraad was positief, zowel in 2020 als in 2021. De ODRA heeft vervolgens de omgevingsvergunning afgegeven. De ODRA heeft vervolgens de omgevingsvergunning afgegeven, in mandaat en onder verantwoordelijkheid van het college.

11. Hoe past het houden van evenementen op plaatsen waar dat strijdig gebruik oplevert in het vigerende Evenementenbeleid? En in de zojuist (3 november) gepubliceerde Nota locatiegebonden Evenementenbeleid?

Er kan afgeweken worden van het huidige Evenementenbeleid, maar dat moet dan wel goed beargumenteerd worden. In de nieuwe Nota locatiegebonden evenementenbeleid is het als volgt geformuleerd: Bij evenementen met een bijzonder karakter, die nadrukkelijk bijdragen aan de (landelijke) profilering van Arnhem, kan de burgemeester afwijken van de bepalingen van dit evenementenbeleid. Er zullen voor wat betreft de randvoorwaarden per geval maatwerkvoorschriften worden opgenomen in de vergunning. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van omwonenden. In de locatieprofielen die het komende jaar worden opgesteld, wordt het belang van ecologie, flora en fauna uitgewerkt.

12. Zijn er voor het evenement ook alternatieve lokaties onderzocht of besproken met de organisator die minder kwetsbaar zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke dan en waarom vielen deze af?

Ja, er zijn alternatieve locaties onderzocht, bezocht en besproken met de organisator en gemeente Arnhem (met de adviseur groen, adviseur economie, parkbeheer en vergunningverlening). Park Sonsbeek werd uitgesloten door een samenloop met het Sprookjesfestival, park Klarenbeek viel af omdat het slecht toegankelijk is. Park Immerloo, park Klarenbeek, park Angerenstein en park Presikhaaf vielen om productietechnische redenen af.

Stikstof

Het evenement vond plaats op korte afstand van een voor verzuring gevoelig Natura 2000-gebied (de Veluwe) en op enige afstand van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Met het oog daarop is een natuurtoets uitgevoerd. Conclusie van deze toets, op blz. 14, par. 4.1.1.: Het evenement en het daarbij behorende machinegebruik en verkeer resulteert in een stikstofdepositie die de Kritische Depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebieden Veluwe en Rijntakken overschrijdt. Dit betekent dat er een vergunningplicht is voor het evenement en de daarbij komende stikstofdepositie. In de parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem vinden regelmatig evenementen plaats. Er wordt geadviseerd om met het bevoegd gezag in overleg te gaan of voor dit evenement wel een extra vergunning voor stikstofdepositie nodig is of dat dit onder de reguliere evenementen kan vallen.

13. Klopt het dat het bevoegd gezag in dit geval de Provincie is, en de bedoelde vergunning een Nbwetvergunning betreft?

De provincie is bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. Indien tevens sprake is van een omgevingsvergunning, kan de Wet natuurbescherming aanhaken bij de aanvraag omgevingsvergunning.

14. Heeft dit overleg plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is er dan geen verslag van dit overleg bij de stukken gevoegd?

In de beantwoording gaan we ervan uit dat u met uw vraag erop doelt of met betrekking tot de Wet natuurbescherming overleg heeft plaatsgevonden tussen de provincie en de gemeente Arnhem. De initiatiefnemer heeft bij de ODRA een aanvraag omgevingsvergunning ingediend, inclusief de benodigde onderzoeken in het kader van de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming haakt in dit geval dus aan bij de aanvraag omgevingsvergunning. De gemeente moet in dat geval aan de provincie een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) vragen als uit de onderzoeken van een ter zake kundig ecologisch bureau (in opdracht van de initiatiefnemer) blijkt dat er sprake is van een vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Het ter zake kundig ecologisch bureau Ekoza heeft geconstateerd dat er geen significante effecten op de te beschermen waarden waren te verwachten. Dit blijkt uit een aanvullende rapportage van het bureau, zie vraag 15. Er was daarom geen sprake van een aanhaakplicht van de Wet natuurbescherming bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Er is dus geen VVGB aangevraagd bij de provincie.

15. Waarom is er in het Besluit op de omgevingsvergunningaanvraag en op de evenementenvergunningaanvraag niet verwezen naar de schadelijke effecten van de stikstofuitstoot van De Grote Schijn?

Er wordt wel naar verwezen en het is als bijlage benoemd bij de vergunning. Stikstofuitstoot is onderdeel van het advies van de gemeente Arnhem aan de ODRA. Dit is meegenomen in het besluit op de omgevingsvergunningaanvraag via het rapport van het ecologisch bureau. De initiële berekening die is meegestuurd klopte niet. Hier is een herberekening op gemaakt en deze is toegevoegd aan het dossier.

16. Bij de beantwoording zien we graag in bijlage een geanonimiseerd verslag van het overleg indien dit heeft plaatsgevonden, en geanonimiseerde kopieën van brieven, e-mails e.d. in dit verband.

Uit de stikstofberekeningen bleek dat er geen extra voorwaarden nodig bleken op dit vlak. Er is daarom geen overleg over stikstofuitstoot geweest.

17. Welke afspraken of vergunning in welk wettelijk kader heeft de gemeente Arnhem over stikstofuitstoot door evenementen met het bevoegd gezag/de Provincie? Ook hiervan zien we graag kopieën als bijlage bij de beantwoording.

We toetsen in het algemeen bij vergunningen op de Wet natuurbescherming. Zoals we ook aan andere wet- en regelgeving toetsen. Er is geen overleg over stikstofuitstoot geweest.

18. Zo er al sprake is van “reguliere evenementen”, bent u het dan met ons eens dat een evenement dat plaatsvindt in een gebied waar dit strijdig gebruik oplevert, in elk geval géén regulier evenement kan zijn? Graag een motivatie.

Dit jaar vond voor het eerst het evenement De Grote Schijn in park Zijpendaal plaats. Dit evenement betreft thans dan ook geen regulier (regelmatig voorkomend) evenement. Wanneer het evenement in de toekomst vaker plaats gaat vinden, dan kan dit evenement logischerwijs wel gezien worden als regulier evenement, ongeacht of sprake is van strijd met het bestemmingsplan.

19. Er was een dieselaggregaat opgesteld voor het evenement. Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat dit aggregaat niet stationair zou draaien. Wij hebben op 23 oktober geconstateerd dat het aggregaat ook overdag draaide, dus voor het begin van het programma. Waarom draaide het aggregaat overdag? Is er toegezien op de draaitijden van het aggregaat? Hoeveel uur heeft het aggregaat buiten de programmatijden gedraaid? Wat betekent dit voor de geldigheid van de aanname die voor de Aeriusberekening is gedaan?

Het aggregaat heeft niet stationair gedraaid. Het kan voorkomen dat het aggregaat incidenteel kort heeft gedraaid als test. Er is niet toegezien op de draaitijden van het aggregaat. Voor de Aeriusberekening heeft dit geen invloed; de draaitijden buiten openingsuren zijn hier al in meegenomen.

20. Is er op toegezien dat de overige aannames ook klopten gedurende de looptijd van het evenement? Zo nee, waarom niet, zo ja, wat waren de bevindingen?

Uit uw vraag wordt niet duidelijk wat u bedoelt met overige aannames. Daar waar het gaat om schade in het park, openingstijden, inzet van geluid en licht is hier in algemene zin op toegezien. Zo heeft er vanuit de gemeente Arnhem handhaving plaatsgevonden en is er contact geweest met de toezichthouder van de provincie. Daarnaast is er contact geweest met verschillende partijen binnen de gemeente Arnhem, zoals de parkbeheerder.

Subsidie en toezegging

Er is subsidie toegekend aan het evenement.

21. Waarom wordt er subsidie verleend aan evenementenorganisaties die een winstoogmerk hebben en/of die een toegangsprijs vragen? Kan de subsidie worden teruggevorderd bij een sluitende exploitatie?

Commerciële organisaties worden volgens de regeling niet uitgesloten van subsidies voor publieksevenementen. Een van de voorwaarden voor publieksevenementen is dat de gemeente Arnhem maximaal 25% van de subsidiabele kosten bijdraagt. Organisatoren moeten dus zelf voor 75% van de kosten andere oplossingen vinden. Kaartverkoop kan er daar één van zijn. Subsidies worden alleen toegekend als uit de aanvraag en begroting blijkt dat de subsidie nodig is om de begroting sluitend te krijgen. Als in de verantwoording achteraf blijkt dat de subsidie niet nodig was omdat er winst is gemaakt, dan vorderen we de verstrekte subsidie terug.

22. Is bij de beoordeling van de subsidieaanvraag betrokken, dat evenementen ook natuurschade en overlast kunnen veroorzaken? Bent u bereid dit voortaan wel te gaan doen?

In de subsidieaanvraag werd beschreven dat de organisator zorgvuldig en in overleg met ecologen en parkbeheerders met het park om zou gaan. Voorwaarden om bijvoorbeeld natuurschade of overlast te voorkomen horen overigens thuis in een evenementenvergunning.

23. Bent u bereid subsidies voor evenementen niet toe te kennen als deze in een gebied moeten plaatsvinden waar dit evenement in strijd is met bestemmingsplan of andere regels? Graag een motivatie.

Daar is het college niet op voorhand toe bereid. De subsidieverlening is gebaseerd op een inhoudelijk plan en gebeurt in een zeer vroegtijdig stadium: soms wel anderhalf jaar van tevoren.

24. Graag zien wij een berekening van de bij de subsidietoekenning gehanteerde puntentelling als bijlage bij de beantwoording.

De puntentelling vindt u in de bijlage.

25. Hangt de toezegging waarover gesproken wordt in de Omgevingsvergunning samen met de toegekende subsidie? Hoe kan een toezegging gedaan worden als een evenement nog beoordeeld moet worden op locatie- en milieueffecten?

Het woord toezegging in de Omgevingsvergunning moet als volgt worden gelezen: in 2020 is ook een omgevingsvergunning voor De Grote Schijn aangevraagd en verstrekt. Erfgoed heeft in 2021 opnieuw naar de aanvraag gekeken en heeft bedoeld dat zij (net als in 2020) positief adviseren op het huisvesten van De Grote Schijn in park Zijpendaal.

De toezegging waarover wordt gesproken in de Omgevingsvergunning hangt dus niet samen met de toegekende subsidie.

26. Graag zien wij geanonimiseerde kopieën van correspondentie waarin de toezegging wordt besproken, gemotiveerd en uiteindelijk gedaan, al dan niet voorzien van voorwaarden, als bijlage bij de beantwoording van deze vragen.

Het volledige advies van Erfgoed vindt u op pagina 7 van de verstrekte vergunning. Er is verder geen correspondentie over geweest.

Schade aan het park

Wij hebben geconstateerd dat er in het pad over de cultuurhistorisch zeer waardevolle 18e eeuwse in het park een kabel is ingegraven en afgedekt met een specie-achtige substantie. Park Zijpendaal heeft de status van Rijksmonument.

27. De terrassen zijn erg vervallen en daarom extra kwetsbaar. Heeft het evenement de toestand van de terrassen verergerd? Zijn er bomen en of hun wortels beschadigd geraakt op de terrassen?

Na afloop van het evenement hebben we niet kunnen vaststellen dat de toestand van de terrassen verergerd is, noch dat de wortels beschadigd zijn.

28. Is er op meer plaatsen gegraven voor het evenement? Zo ja, waar dan? Is de schade hersteld? Is er ook gegraven buiten de paden? Hoe is deze schade dan hersteld?

Er is op meer plaatsen iets geplaatst of gegraven voor het evenement. Bijvoorbeeld door palen te plaatsen om te voorkomen dat mensen naast het pad zouden lopen of om loopborden te plaatsen. In de naschouw, een aantal dagen na het evenement, is vastgesteld waar schade is opgetreden: voornamelijk aan en rond onverharde paden. Deze plekken zijn bekend bij parkbeheer en organisator. De schade wordt in de loop van komende maanden hersteld, op kosten van de evenementenorganisator maar wordt uitgevoerd door de gemeente Arnhem/parkbeheer. Zij kent haar parken immers het best. Op aangeven van parkbeheer is dit niet direct hersteld, vanwege het seizoen (regenval).

29. Is er overleg geweest met bijvoorbeeld het Gelders Genootschap over deze en eventuele andere ingrepen? Zo nee waarom niet? Zo ja wat was dan de strekking en uitkomst van dit overleg?

Het Gelders Genootschap was betrokken bij de voorbereiding van het evenement, omdat de organisatie gebruik wilde maken van hun parkeerplaats. De contactpersoon van het Gelders Genootschap heeft aangegeven dat de communicatie en informatie voldoende en prettig was.

30. Wat zijn de bevindingen van de schouwen geweest die de portefeuillehouder heeft aangekondigd bij zijn beantwoording van de mondelinge vragen?

Tijdens de voorschouw is de route aangepast door de meest kwetsbare delen van het park (zoals het bronbos) te vermijden. Bij de naschouw bleek dat er schade is ontstaan aan en rond onverharde paden.

31. Op wiens kosten wordt de schade hersteld? Wie voert het herstel uit? Wie ziet toe op juiste uitvoering van het herstel?

Parkbeheer ziet toe op uitvoering van het herstel van de paden. Herstel wordt uitgevoerd in opdracht van parkbeheer, door de reguliere aannemers van de gemeente Arnhem, zoals Scalabor. Zoals eerder aangegeven worden de kosten voor herstel betaald door de organisator.

32. Op welke wijze heeft de status als rijksmonument een rol gespeeld bij de beoordeling van de vergunningaanvraag?

Dit is meegenomen in en onderdeel van het advies ten behoeve van de omgevingsvergunning.

Betaalde, afgesloten evenementen in de publieke ruimte

De Grote Schijn was een betaald evenement dat de vrije toegang van openbaar gebied beperkte. Wij stellen dat de openbare, publieke ruimte waaronder onze stadsparken vallen, van iedereen is en tegelijk van niemand. Dit grondbeginsel mag volgens de Partij voor de Dieren niet zomaar worden aangetast, bijvoorbeeld door commerciële evenementen die een toegangsprijs vragen en hekken of afscheidingen plaatsen.

33. Onderschrijft u dit grondbeginsel?

Het college onderschrijft het grondbeginsel dat openbare, publieke ruimte in de basis vrij toegankelijk moet zijn. Het kan echter gewenst en/of noodzakelijk zijn om hiervan af te wijken. In dit geval heeft het college meegewogen dat het evenement van grote meerwaarde voor Arnhem is, dat de organisatie het vertrouwen geeft zorgvuldig met het park om te gaan en dat het gebied slechts gedeeltelijk is afgesloten.

34. Bent u het met ons eens dat betaalde evenementen, die de toegang voor eenieder in de openbare ruimte beperken, het genoemde grondbeginsel van de publieke ruimte ondergraaft?

Daar is het college het niet mee eens. Zolang iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om een toegangskaart te kopen, beschouwt het college de ruimte als toegankelijk. Uiteraard weegt daarbij mee dat er voldoende ruimte moet zijn voor andere mensen dan bezoekers van een evenement om gebruik te maken van de openbare ruimte. Zeker als dit parken betreft.

35. Hoeveel evenementen hebben er de afgelopen tien jaar plaatsgevonden in onze grote stadsparken (Sonsbeek, Zijpendaal, Angerenstein, Immerloo, Stadsblokken, Lauwerspark,…).? Hoeveel daarvan waren betaald en/of maakten gebruik van hekken of andere afscheidingen om de toegang te reguleren?

Hoeveel maakten gebruik van festivalmuntjes? Is er sprake van een trend naar meer van dit soort evenementen? Graag een uitgebreide uiteenzetting en onderbouwing.

Gemiddeld zijn er 65 evenementen per jaar in de Arnhemse parken, waarvan 35 van een grote(re) omvang. De overige evenementen waren kleinschalig van aard en voldoen aan de voorwaarden van een melding, zoals een sportdag, buurtfeest of kleinschalige hardloopwedstrijd in het park. Voor de periode van 2010 tot en met 2019 zijn de volgende aantallen evenementenvergunningen aangevraagd (voor heel Arnhem):

2010: 467

2011: 478

2012: 479

2013: 468

2014: 413

2015: 399

2016: 420

2017: 477

2018: 429

2019: 410

Het aantal meldingen klein evenement is gemiddeld 200 per jaar. De meeste evenementen in Arnhem zijn vrij toegankelijk, maar zoals al eerder aangegeven in vraag 33 en 34 kan daarvan worden afgeweken. Zo is De Klank van Rood Mos van Theaterwerkplaats De Plaats een voorbeeld van een betaald evenement in park Zijpendaal. Sommige evenementen zijn gratis toegankelijk, maar daar moet voor verschillende onderdelen betaald worden. Sonsbeek Theater Avenue en Hoogte80 zijn daar voorbeelden van. De evenementen op Stadsblokken zijn meestal betaalde evenementen. Voorbeelden zijn Free Your Mind, ASM festival en Cirque de la Liberté. Dat evenementen(terreinen) in parken worden afgehekt, komt wel voor. Bijvoorbeeld tijdens Koningsdag en ArnhemProeft! in het Lauwersgrachtpark of FLOW festival op de Ronde Weide in park Sonsbeek. Hierbij wordt de locatie (deels) omhekt in verband met de openbare orde en veiligheid, om bijvoorbeeld
toegangscontrole mogelijk te maken en daarmee de bezoekersaantallen te reguleren of ter beveiliging van objecten gedurende de nachtelijke uren bij een meerdaags evenement.

Over het gebruik van festivalmuntjes bij evenementen zijn geen gegevens beschikbaar. Wat we wel merken is dat er steeds vaker direct contactloos kan worden betaald en dat hierdoor het gebruik van festivalmuntjes minder wordt.

Er is op bovenstaande vlakken in algemene zin geen duidelijke trend aan te geven. Uiteraard zijn 2021 en 2020 wel uitzonderlijk geweest in verband met de coronapandemie. In verband met de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB), regulering van bezoekers en restricties vanuit de Rijksoverheid, zijn er in de afgelopen 2 jaar meer evenementen omhekt dan in de jaren daarvoor. Zoals eerder aangegeven, heeft het gebruik van hekken niet altijd te maken met het heffen van entreegeld. Ook de bescherming van de productiematerialen en de controleerbaarheid van het publiek (zoals het afgelopen jaar in verband met covid-19) kunnen redenen zijn om een evenemententerrein te omhekken.

Nota locatiegebonden evenementenbeleid 2021

Op de valreep voor het indienen van deze vragen hebben we kennis kunnen nemen van de door uw college vastgestelde Nota locatiegebonden evenementenbeleid 2021 (publicatie 3 november 2021).

36. Hoe verhoudt zich de verschijningsdatum van deze nota tot de toezegging van de portefeuillehouder, dat het evenement geëvalueerd zou worden (zie beantwoording mondelinge vragen 2 en 3, bijlage)? Waarom wordt er in deze nota en raadsbrief niet verwezen naar deze evaluatie?

De in november 2021 vastgestelde Nota locatiegebonden evenementenbeleid legt generieke voorschriften vast voor het organiseren van evenementen in Arnhem en zegt daarmee nu nog niets over de specifieke evenementenlocaties. Dit beleid wordt in 2021 en 2022 verder uitgewerkt. Voor de locaties in de stad worden dan zogenaamde locatieprofielen opgesteld. Een locatieprofiel heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden van het gebruik van de betreffende locatie voor evenementen en de condities waaronder. In de profielen worden zaken vastgelegd zoals het maximaal aantal evenementen, de omvang, de maximale geluidsbelasting, aandachtspunten en voorwaarden op het gebied van groen en ecologie, erfgoed, programmatische afstemming, mobiliteit etc. Bij het opstellen van de locatieprofielen worden belanghebbenden (zoals organisatoren, bewoners en belangengroepen zoals de Vrienden van Sonsbeek) betrokken. Uiteraard wordt bij het opstellen van het locatieprofiel voor park Zijpendaal de evaluatie van dit evenement betrokken.

37. Wat betekent de status “nieuw” in de voorgestelde lijst locaties? Hier werden toch ook al evenementen georganiseerd (bijv Hoogte 80)? Kunnen we hieruit opmaken dat deze locaties vaker voor evenementen zullen worden gebruikt? Of waren deze voorheen eigenlijk oneigenlijk gebruikt als evenementenlocatie?

Hoogte 80 wordt al vele jaren gebruikt als evenementenlocatie, maar was nooit opgenomen in het evenementenbeleid. Dat gaan we herstellen. Het betekent niet per definitie dat de locatie straks meer gebruikt gaat worden. Het aantal evenementen op bijvoorbeeld Hoogte 80 wordt met belanghebbenden (zoals omwonenden) uitgewerkt.

38. Kunt u toezeggen dat er in de op te stellen locatieprofielen onvoorwaardelijke regels en criteria worden opgenomen t.a.v. kwetsbaarheid van locaties zodat missers als het organiseren van De Grote Schijn Zijpendaal tot het verleden gaan behoren? Kunnen we ervan uitgaan dat kwetsbare gebieden beter beschermd gaan worden door de locatieprofielen en te wijzigen APV? Kunnen de regels die in de APV komen te staan over de evenementenlocaties, in bestemmingsplannen of het toekomstige omgevingsplan worden aangehaald als grondslag voor een bepaling over strijdig gebruik? Bent u bereid dit te doen?

Een van de redenen om te gaan werken met locatieprofielen is dat we op deze manier onze parken en bossen beter kunnen beschermen, omdat voorwaarden voor bijvoorbeeld ecologie in zo’n profiel opgenomen worden. Een locatieprofiel heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden van het gebruik van de betreffende locatie voor evenementen en de condities waaronder. Een evenement mag nooit onherstelbare schade aan de openbare ruimte veroorzaken. Niet in de bebouwde omgeving en niet in onze bossen en parken. Of dat het geval is bij De Grote Schijn moet uit de evaluatie blijken, dus het is voorbarig om het evenement een misser te noemen.

39. Wordt De Grote Schijn nogmaals in Arnhem gehouden? Zo ja waar?

Het college wil graag opnieuw De Grote Schijn in Arnhem verwelkomen. Veel mensen uit Arnhem en wijde omgeving hebben van de magische wandeling genoten. Over de locatie kunnen we op dit moment niets zeggen. Uit de evaluatie moet blijken of park Zijpendaal geschikt is of dat we op zoek moeten naar een andere locatie.

40. Kunt u een voorstel doen voor een limitatieve en korte lijst van evenementenlocaties (“daar en slechts daar”) die geschikt zijn voor het houden van betaalde evenementen waarbij de toegang beperkt wordt door hekken, afscheidingen of anderszins? Graag een toelichting.

In Arnhem worden betaalde evenementen niet bij voorbaat uitgesloten. Als gemeente laten we het aan een organisator over om de exploitatie van het evenement gezond te maken. Dit kan door sponsoring, verkoop van producten, horecaomzet, subsidies of bijvoorbeeld kaartverkoop. Het gebruik van hekken heeft overigens niet altijd te maken met kaartverkoop. Ook de bescherming van de productiematerialen en de controleerbaarheid van het publiek (zoals het afgelopen jaar in verband met covid-19) kunnen redenen zijn om een evenementenplek te omhekken.

Uitgangspunt blijft daarbij wel dat onze pleinen, parken en bossen in principe vrij toegankelijk zijn, tenzij er belangrijke redenen zijn om daarvan af te wijken.

41. Als onderdeel van het nieuwe beleid wordt genoemd: “Invoering van een afwegingskader bij samenlopende en concurrerende aanvragen op de kalender, zodat transparant is voor organisatoren welke stappen gezet worden bij het wel of niet vergunnen van aanvragen.” (raadsbrief, pag. 2) Gaat u een dergelijk afwegingskader ook maken bij toetsing van subsidievoorwaarden waar evenementen aan moeten voldoen? Kunt u toezeggen dit zo te maken, dat een voortoets mogelijk is op grond waarvan initiatiefnemers weten of ze kans maken op een evenementenvergunning op een specifieke locatie, en waardoor er geen subsidies worden verstrekt voor evenementen die niet kunnen plaatsvinden?

Nee, we gaan de beoordeling van subsidie niet vermengen met het aanvragen van een evenementenvergunning.

42. Waarom maakt de nota nog steeds het gebruik van dieselaggregaten mogelijk voor energieopwekking? Waarom wordt niet als eis voor evenementen gehanteerd, dat de energiebehoefte duurzaam wordt opgewekt?

In de nota is aangegeven dat we de CO2-uitstoot bij evenementen willen verminderen. Voor energie wordt uitgegaan van de trias energetica: zoveel mogelijk energie besparen, zoveel mogelijk hernieuwbare energie gebruiken en de overige energie zo efficiënt mogelijk gebruiken. Het gebruik van groene stroom wordt gestimuleerd. Evenementenorganisatoren worden geïnformeerd over (lokale) schone alternatieven. Inmiddels zien we dat meerdere evenementen niet of nauwelijks gebruik maken van dieselaggregaten en dat er meer lokale partijen met alternatieven op de markt komen.

Het voornemen is om in de toekomst een verbod op dieselaggregaten bij evenementen op te nemen. Daarover willen we de evenementenorganisatoren tijdig informeren, zodat zij zich hierop kunnen voorbereiden. Zeker in deze onzekere en moeilijke tijden voor evenementenorganisatoren.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plannen voor terrein Nicolaaskerk in Presikhaaf

Lees verder

Schriftelijke vragen Investico-onderzoek omgevingsdiensten en onderzoek Om de Leefomgeving (rapport Commissie Aartsen)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer