Schrif­te­lijke vragen Plannen voor terrein Nico­laaskerk in Presikhaaf


Indiendatum: 9 sep. 2021

1. Zijn er meer terreinen in Arnhem die de bestemming groen/park e.d. hebben maar die nog steeds grotendeels bebouwd en verhard zijn? Welke zijn dit?

2. Waarom zijn de plannen uit 2008 nog niet uitgevoerd? Hoe staat het met de plannen voor een ecologische functie van het gebied? Hoe gaat de gemeente deze alsnog realiseren?

3. Welke rol gaat inclusie spelen bij eventuele ontwikkelingen?

4. Klopt het dat er nieuwe plannen zijn voor ontwikkelingen in het gebied? Zo ja, om wat voor bestemming en functie gaat het dan? Wie zijn betrokken?

5. Is er sprake van burgerparticipatie, of komt er een burgerparticipatietraject vanaf het eerste moment van planvorming?

6. Indien er bebouwing blijft of komt in het gebied, waar vindt dan groencompensatie plaats, naar oppervlakte?

7. De kerk heeft geen status als gemeentelijk of rijksmonument maar kan wel gezien worden als karakteristiek voorbeeld van de bouwstijl van de vroege jaren 60. Hoe beoordeelt u de architectonische waarde van het pand, dat door een Arnhems architectenduo is ontworpen? Wordt er gekeken naar mogelijkheden de kerk te behouden en geschikt te maken voor hergebruik?

8. Wordt er gekeken naar de optie maatschappelijk te bestemmen en het gebouw (mede) beschikbaar te stellen voor ‘maatschappelijke functies in Gemeentelijk vastgoed’, bijvoorbeeld voor Arnhemse maatschappelijke organisaties die ruimte zoeken?

9. Wat is de planning voor de ontwikkeling van het gebied. Wanneer worden diverse stakeholders en mogelijke participanten betrokken?

10. Kunt u garanderen dat er voor het gebied geen onomkeerbare besluiten worden genomen, geen afspraken met of toezeggingen en beloftes aan mogelijk geïnteresseerden, ontwikkelaars etc. voordat de raad volledig is geïnformeerd over de stand van zaken en de visie van het college met betrekking tot de Nicolaaskerk?

Indiendatum: 9 sep. 2021
Antwoorddatum: 12 okt. 2021

1. Zijn er meer terreinen in Arnhem die de bestemming groen/park e.d. hebben maar die nog steeds grotendeels bebouwd en verhard zijn? Welke zijn dit?

Wij houden dit niet bij in een standaard overzicht. Dit komt ook niet vaak voor. In het geval van de Nicolaaskerk en aangrenzende percelen is inderdaad sprake van een groenbestemming, terwijl de huidige bebouwing er nog staat. Verder zijn op het terrein van Groot Klimmendaal een tweetal gebouwen wegbestemd. Dit was ter compensatie van de nieuwbouw. Ook op het terrein van Het Dorp zijn gebouwen wegbestemd die in het kader van de herontwikkeling gesloopt zullen worden. Deze hebben ook een parkbestemming (groen-landschap en park). Bij ons zijn geen overige groenbestemmingen bekend waar nog bebouwing staat.

2. Waarom zijn de plannen uit 2008 nog niet uitgevoerd? Hoe staat het met de plannen voor een ecologische functie van het gebied? Hoe gaat de gemeente deze alsnog realiseren?

Het terrein Nicolaaskerk en aangrenzende percelen is in 2008 opgenomen in de plannen voor de natte ecologische zone. In deze plannen is destijds samen met het Waterschap Rijn IJssel opgetrokken. Vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water van 2003 is in Arnhem voor het waterschap de locatie Nicolaaskerk en aangrenzende percelen in beeld gekomen als waterbergingslocatie in de ecologische zone. In augustus 2010 heeft zich in Arnhem een extreme neerslagsituatie voorgedaan. Opvallend was dat deze extreme bui niet tot (extreme) peilstijgingen in het watersysteem heeft geleid op o.a. deze locatie. Dit is voor het waterschap en de gemeente aanleiding geweest om de waterbergingsopgave opnieuw te bekijken. In 2012 is het model uit 2005 aangepast met de meest actuele riolerings- en watersysteemgegevens. Op basis van deze berekening is gebleken dat er beperktere waterbergingsopgaven zijn in Presikhaaf. De locatie Nicolaaskerk is niet per se noodzakelijk meer om waterberging te realiseren. De inpassing voor de nog te realiseren waterbergingsopgave in Presikhaaf 3 tezamen met het invulling geven aan de ecologische functie wordt verder uitgewerkt in het op te stellen Ontwikkelperspectief (zie verder beantwoording vraag 4).

3. Welke rol gaat inclusie spelen bij eventuele ontwikkelingen?

Voor wat betreft inclusie is de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid uitgangspunt.

4. Klopt het dat er nieuwe plannen zijn voor ontwikkelingen in het gebied? Zo ja, om wat voor bestemming en functie gaat het dan? Wie zijn betrokken?

Er zijn nog geen concrete plannen voor het gebied. De Nicolaaskerk is wel onderdeel van het gebied Presikhaaf 3 waar in een participatief proces een Ontwikkelperspectief voor wordt opgesteld. Graag verwijzen wij naar de raadsbrief d.d. 7 september jl. met bijbehorende startnotitie voor dit komende proces iBabs Online.

5. Is er sprake van burgerparticipatie, of komt er een burgerparticipatietraject vanaf het eerste moment van planvorming?

Ja. Zie ook de beantwoording onder 4.

6. Indien er bebouwing blijft of komt in het gebied, waar vindt dan groencompensatie plaats, naar oppervlakte?

De regels groencompensatie uit de Groenvisie 2017 zijn van toepassing.

7. De kerk heeft geen status als gemeentelijk of rijksmonument maar kan wel gezien worden als karakteristiek voorbeeld van de bouwstijl van de vroege jaren 60. Hoe beoordeelt u de architectonische waarde van het pand, dat door een Arnhems architectenduo is ontworpen? Wordt er gekeken naar mogelijkheden de kerk te behouden en geschikt te maken voor hergebruik?

De kerk is inderdaad een karakteristiek voorbeeld van de bouwstijl uit de vroege jaren '60, ontworpen door het Arnhems bureau Wiegerinck. Het al dan niet behouden/ hergebruiken dan wel slopen van het kerkgebouw wordt afgewogen in het op te stellen Ontwikkelperspectief.

8. Wordt er gekeken naar de optie maatschappelijk te bestemmen en het gebouw (mede) beschikbaar te stellen voor ‘maatschappelijke functies in Gemeentelijk vastgoed’, bijvoorbeeld voor Arnhemse maatschappelijke organisaties die ruimte zoeken?

Ook dit zal worden afgewogen in het op te stellen Ontwikkelperspectief.

9. Wat is de planning voor de ontwikkeling van het gebied. Wanneer worden diverse stakeholders en mogelijke participanten betrokken?

Zie de beantwoording onder 4. De komende periode wordt in een participatief proces het Ontwikkelperspectief opgesteld.

10. Kunt u garanderen dat er voor het gebied geen onomkeerbare besluiten worden genomen, geen afspraken met of toezeggingen en beloftes aan mogelijk geïnteresseerden, ontwikkelaars etc. voordat de raad volledig is geïnformeerd over de stand van zaken en de visie van het college met betrekking tot de Nicolaaskerk?

Ja. Eerst wordt het Ontwikkelperspectief opgesteld en aangeboden ter vaststelling aan de gemeenteraad.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Alcoholverbod en Nachtsluiting Sonsbeek

Lees verder

Schriftelijke vragen over de Grote Schijn en over Toezicht en Hand­having

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer