Vragen over overlast voor hore­ca­on­der­nemers door werk­zaam­heden


Indiendatum: aug. 2016

-> de vragen en antwoorden als pdf

Artikel 44 vragen over overlast voor horecaondernemers aan de markt ten tijde van grootschalige werkzaamheden.

Onlangs ontving de raad een e-mail van de ondernemers van 'Dames & Heren' aan de Markt. Ook de Gelderlander heeft bericht over de problemen en overlast die ondernemers ervaren. De bedrijfsvoering van Dames & Heren is gezond en heeft een goede functie voor het gebied. Er komt een nieuw plein en horecaondernemers kunnen daar een bijzondere plek van maken. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het behoud van de belangrijke functie die deze ondernemers nu en vooral in de toekomst hebben en over de ondernemersvriendelijkheid van de stad.

De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen:

 1. Wanneer de Markt heringericht is en het een 'geslaagd plein' moet worden dan lijkt het wenselijk om aan dit plein ook stabiele en goedlopende horeca te vinden.
  Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het in het belang van de stad is om als gemeente te faciliteren bij een goede bedrijfsvoering voor bestaande bedrijven?
 2. Uit het artikel in de Gelderlander krant vernam ik dat een ambtenaar had vermeld dat er mogelijkheden zijn om bij de gemeente planschade te verhalen. De ondernemers zelf hebben van diverse advocaten en adviseur te kennen gekregen dat het geen haalbare zaak is.
  Bent u van mening dat er kans is op verhalen van planschade voor ondernemers aan de markt?
 3. Bij de informatieavonden en een bijeenkomst met de architect en ontwerper van de Markt werd aangegeven dat alles gefaseerd uitgevoerd zou worden. Dat het parkeerterrein stukje bij beetje zou verdwijnen, zodat er vanaf 10 mei nog steeds geparkeerd kon worden.
  Waarom zijn de werkzaamheden toch massaal aangevangen waardoor inmiddels het hele plein onbegaanbaar is?
 4. Door de werkzaamheden aan de achterzijde van het Provinciehuis waardoor de Sabelspoort 8 weken dicht zat, de werkzaamheden aan het Provinciehuis, de werkzaamheden aan de Beekstraat, de werkzaamheden aan de trappen aan de achterzijde van het Provinciehuis waardoor de boten nu niet meer vlakbij af kunnen meren, zijn alle toevoerwegen/looproutes van de Markt afgesloten.
  Waarom heeft de gemeente geen rekening gehouden met het in stand houden van in ieder geval een paar looproutes, zodat er in ieder geval iets aan doorloop mogelijk blijft?
 5. Bent u bereid om op korte termijn met de ondernemers aan de markt om tafel te gaan om te bespreken of er mogelijkheden zijn hen te ondersteunen?

Met vriendelijke groet,

Leo de Groot
Partij voor de Dieren

Indiendatum: aug. 2016
Antwoorddatum: 13 sep. 2016

Ter beantwoording van deze vragen delen wij u het volgende mee.

Vraag 1
Wanneer de Markt heringericht is en het een 'geslaagd plein' moet worden dan lijkt het wenselijk om aan dit plein ook stabiele en goedlopende horeca te vinden.
Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het in het belang van de stad is om als gemeente te faciliteren bij een goede bedrijfsvoering voor bestaande bedrijven?

Antwoord
Uiteraard vind de gemeente het ook van belang dat het plein en de ondernemers aan dit plein na herinrichting van de markt goed functioneren. De gemeente heeft om die reden bijvoorbeeld op 28 juni en 19 juli 2016 gesprekken gevoerd met de horeca-ondernemers over hun wensen ten aanzien van de terrassen in de nieuwe situatie en de mogelijkheid om gezamenlijke initiatieven te ontplooien op het plein. Een vervolgoverleg is gepland voor 20 september 2016.

Vraag 2
Uit het artikel in de Gelderlander krant vernam ik dat een ambtenaar had vermeld dat er mogelijkheden zijn om bij de gemeente planschade te verhalen. De ondernemers zelf hebben van diverse advocaten en adviseur te kennen gekregen dat het geen haalbare zaak is.
Bent u van mening dat er kans is op verhalen van planschade voor ondernemers aan de markt?

Antwoord
Het bestemmingsplan voor de Markt is niet gewijzigd, dus planschade is niet aan de orde. Wij nemen aan dat u nadeelcompensatie bedoelt. In de Verordening nadeelcompensatie Arnhem 2011 zijn de procedurele regels vastgelegd die gelden voor het indienen en behandelen van een aanvraag voor nadeelcompensatie. Bij een beoordeling van een aanvraag voor compensatie wordt onder andere gekeken naar voorzienbaarheid, normaal maatschappelijk risico en schadebeperkende maatregelen. Eventuele aanvragen worden op individuele basis bekeken, het is niet zinvol daar algemene uitspraken over te doen.

Vraag 3
Bij de informatieavonden en een bijeenkomst met de architect en ontwerper van de Markt werd aangegeven dat alles gefaseerd uitgevoerd zou worden. Dat het parkeerterrein stukje bij beetje zou verdwijnen, zodat er vanaf 10 mei nog steeds geparkeerd kon worden.
Waarom zijn de werkzaamheden toch massaal aangevangen waardoor inmiddels het hele plein onbegaanbaar is?

Antwoord
Op de inloopavond van 8 december 2015 was er nog geen aannemer bekend en daarmee ook nog geen planning. De aannemer is in juni 2016 begonnen met de eerste werkzaamheden aan de Markt. In de eerste periode is de markt nog deels beschikbaar geweest om te parkeren. Gebra, de geselecteerde aannemer voor de Markt, Turfstraat e.o., heeft op 28 juni 2016 met de horeca ondernemers van de Markt om tafel gezeten en ook individuele gesprekken met alle ondernemers gevoerd. Op 28 juni hebben de ondernemers de wens geuit om de rijbaan en stoep voor hun pand in de voor de horeca rustige maand augustus aan te pakken in plaats van in september. Aan dit verzoek is door Gebra in overleg met de gemeente gehoor gegeven. Gevolg hiervan was dat in de laatste week van juli een groot aantal fases tegelijk in uitvoering was. De werkzaamheden aan de Walburgstraat zijn inmiddels grotendeels afgerond. Dit betekent dat van september tot en met november nog de werkzaamheden op het plein van de Markt en in de Turfstraat resteren.

Vraag 4
Door de werkzaamheden aan de achterzijde van het Provinciehuis waardoor de Sabelspoort 8 weken dicht zat, de werkzaamheden aan het Provinciehuis, de werkzaamheden aan de Beekstraat, de werkzaamheden aan de trappen aan de achterzijde van het Provinciehuis waardoor de boten nu niet meer vlakbij af kunnen meren, zijn alle toevoerwegen/looproutes van de Markt afgesloten.
Waarom heeft de gemeente geen rekening gehouden met het in stand houden van in ieder geval een paar looproutes, zodat er in ieder geval iets aan doorloop mogelijk blijft?

Antwoord
Waar gewerkt wordt is hinder natuurlijk niet te voorkomen. Er zijn echter vrijwel continu looproutes beschikbaar geweest naar en door de Sabelspoort, langs de Markt en Walburgstraat/Beekstraat. Daar is, gezien de vele projecten die momenteel in de zuidelijke binnenstad in uitvoering zijn, zoveel als mogelijk rekening mee gehouden. Er is geen relatie tussen de werkzaamheden in de zuidelijke binnenstad (waaronder ook de trappen) en het al dan niet afmeren van boten aan de Rijnkade.

Vraag 5
Bent u bereid om op korte termijn met de ondernemers aan de markt om tafel te gaan om te bespreken of er mogelijkheden zijn hen te ondersteunen?

Antwoord
Begin augustus hebben wij aan de ondernemers die een brief hadden gestuurd een schriftelijk antwoord op hun vragen gezonden. In deze brief hebben wij een aantal tips voor ondersteuning opgenomen. Indien zij naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, kunnen zij natuurlijk met ons contact opnemen en zijn wij uiteraard bereid tot een gesprek.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris, de burgemeester,

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over sluiting coffeeshop De Pinguïn

Lees verder

Mondelinge vragen over grootschalige werkzaamheden op de Stadsblokken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer