Schrif­te­lijke vragen Dieren­mis­han­deling bij de Sunflowers Ranch


Indiendatum: 20 sep. 2018

Afgelopen periode hebben ons meerdere berichten bereikt over vernielingen en dierenmishandeling bij de Sunflowers Ranch in Elden. Naar zeggen zijn deze praktijken al enige jaren aan de gang. Onlangs heeft de eigenaresse van de Ranch aangifte gedaan. Er zijn foto’s, getuigenverklaringen en ander bewijsmateriaal aanwezig. Volgens verklaringen zijn enkele jongens van het AZC diverse malen betrapt op het mishandelen van dieren. Daarnaast is ook melding van dierenmishandeling door autochtone kinderen gedaan. De Partij voor de Dieren heeft daarover de volgende vragen:

1: Is het college bekend met de volgende rapporten waarinhet verband tussen dierenmishandeling en geweld jegens mensen, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling en diverse vormen van criminaliteit wordt beschreven? “De cirkel van geweld” “Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland” “Dierenwelzijn in het vizier” “Meldcode dierenmishandeling voor dierenartsen”

2: Is het college bekend met de de statistische gegevens waaruit blijkt dat kinderen die dieren mishandelen, vaker zelf slachtoffer zijn (geweest) van mishandeling?

3: Is het dit college bekend dat kinderen die zich op jonge leeftijd schuldig maken aan dierenmishandeling, vaker op latere leeftijd in aanraking komen met justitie.

4: Kan het college aangeven welke acties ondernomen worden om de daders van de mishandelingen en dierenmoord op te sporen?

5: Heeft de dierenpolitie nog een rol in deze kwestie? En zo ja, hoeveel tijd heeft hebben deze politieambtenaren ter beschikking om deze zaak te onderzoeken?

6: Is het college voornemens actief in te zetten op programma’s en voorlichting bij kinderen om hen respect voor dieren bij te brengen?

7: Indien de daders bekend zijn, komen er dan vervolgstappen om de (thuis)situatie van de daders in beeld te brengen en te onderzoeken of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 20 sep. 2018
Antwoorddatum: 6 nov. 2018

1: Is het college bekend met de volgende rapporten waarinhet verband tussen dierenmishandeling en geweld jegens mensen, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling en diverse vormen van criminaliteit wordt beschreven? “De cirkel van geweld” “Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland” “Dierenwelzijn in het vizier” “Meldcode dierenmishandeling voor dierenartsen”

2: Is het college bekend met de de statistische gegevens waaruit blijkt dat kinderen die dieren mishandelen, vaker zelf slachtoffer zijn (geweest) van mishandeling?

3: Is het dit college bekend dat kinderen die zich op jonge leeftijd schuldig maken aan dierenmishandeling, vaker op latere leeftijd in aanraking komen met justitie.

Wij zijn bekend met de bovengenoemde rapporten waarin het verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld en kindermishandeling wordt beschreven. Ook de gegevens die aanduiden dat kinderen die dieren mishandelen zelf vaker slachtoffer zijn (geweest) van mishandeling en vaker op latere leeftijd in aanraking komen met justitie, zijn bij ons bekend.

4: Kan het college aangeven welke acties ondernomen worden om de daders van de mishandelingen en dierenmoord op te sporen?

5: Heeft de dierenpolitie nog een rol in deze kwestie? En zo ja, hoeveel tijd heeft hebben deze politieambtenaren ter beschikking om deze zaak te onderzoeken?

Wat betreft de aanpak van dierenmishandeling en dierenmoord is de werkwijze als volgt. Bij het aantreffen van dode dieren en bij plaatsen waar mishandelde dieren worden aangetroffen en/of er aangifte van dierenmishandeling of dierenkwelling wordt gedaan, stelt de politie een onderzoek in. Afhankelijk van de aard en de omvang van feiten kan dit onderzoek groter of kleiner zijn. Hierbijstelt de dierenpolitie, al dan niet in samenwerking met het basisteam, de districtsrecherche en/of de forensische opsporing het onderzoek in.Specifiek ten aanzien van het aantreffen van dode dieren wordt opgemerkt dat een dierenarts wordt geconsulteerd om de doodsoorzaak te achterhalen. Als daarbij blijkt dat de doodsoorzaak niet natuurlijk is ende dood het gevolg is van menselijk handelen, wordt sectie verricht, mits de Officier van Justitie daar toestemming toe verleend. De voorwaarde hiervoor is wel dat het dode dier naar een eigenaar is te herleiden. In de zaak rond de Sunflowers Ranch is in één geval aangifte gedaan. Daarnaast zijn er diverse meldingen bij de politie bekend. De Dierenpolitie verricht in samenwerking met het politieteam van Arnhem-Zuid onderzoek in deze zaak, ook de wijkagent participeert in dit onderzoek. De capaciteit die momenteel met het onderzoek gemoeid is betreft 3 tot 9 uur per week, verdeeld overdrie personen.

6: Is het college voornemens actief in te zetten op programma’s en voorlichting bij kinderen om hen respect voor dieren bij te brengen?

Wij zetten ook nu al actief in op programma's en voorlichting bij kinderen op het gebied van dieren(welzijn), namelijk via het Natuurcentrum Arnhem. Het Natuurcentrum biedt buitenlessen aan op de boerderij-Kijken op de boerderij en Boerderijschool-en verzorgt lessen op het Natuurcentrum over het houden van huisdieren en over dieren in het wild. Daarnaast kunnen basisscholen dieren lenen van de dierotheek van het Natuurcentrum om in de klas te verzorgen.


7: Indien de daders bekend zijn, komen er dan vervolgstappen om de (thuis)situatie van de daders in beeld te brengen en te onderzoeken of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling? Zo nee, waarom niet?

Indien daders van dierenmishandeling bekend zijn, komt de dierenpolitie in nagenoeg alle gevallen bij de mensen thuis. Verder is het zogenaamde sociaal verhoor onderdeel van een politieverhoor. Zodra uit het huisbezoek en/of het sociale verhoor signalen naar voren komen dat er meer aan de hand kan zijn, wordt passend geïntervenieerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inschakelen van hulpverleningof het maken van een melding voor Veilig Thuis. Hierbij wordt in alle gevallen de wijkagent betrokken.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Offerfeest

Lees verder

Schriftelijke vragen Conflicterende regelgeving en planvorming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer