Schrif­te­lijke vragen leegstand Paas­bergflat


Indiendatum: 13 sep. 2022

Gemeente Arnhem wil graag woningen ontwikkelen aan de Kloosterstraat/Bronbeeklaan. De Paasbergflat aan Bronbeeklaan 66 is onderdeel van het onderzoeksgebied.

Al enige tijd is een voorbereidingsbesluit van kracht op de Paasbergflat aan de Bronbeeklaan, met als doel dat de gemeente zelf volledig de regie kan houden op de ontwikkelingen. Gevolg daarvan is dat de flat nu niet bewoond mag worden. Het maken van nieuwe plannen en de uitvoering zullen zeker enkele jaren duren. Al die tijd zal goede bruikbare woonruimte op een prachtige locatie leeg staan. Tijdens bewonersavonden geven de meeste omwonenden aan dat zij graag zien dat de Paasbergflat behouden blijft en ingezet zal worden voor bewoning. Ook de speciaal opgerichte stichting BBRB (Belangen Bewoners Rondom Bronbeeklaan 66) maakt zich hard voor behoud van de flat.

Wij hebben over dit onderwerp de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het gezien de woningnood en het type
woningen wenselijk is om maximaal gebruik te maken van de reeds bestaande woonruimte?

2. Waarom verzet de gemeente zich tegen behoud van en gebruik voor bewoning van de
Paasbergflat, terwijl tijdens bewonersavonden en gesprekken met omwonenden duidelijk is
geworden dat de voorkeur in de wijk is om het pand te behouden voor bewoning?

3. Er is ingestemd met een voorbereidingsbesluit met als doel integrale planvorming. Daarbij is
het in onze ogen allerminst zo dat besloten is om de Paasbergflat niet behouden blijft en geen
onderdeel wordt van de ontwikkelingen. Bent u het met ons eens dat de voorkeur van de Raad
nooit is uitgevraagd?

4. We hebben gehoord dat ambtenaren van de gemeente tijdens een bewonersavond aangaven
dat het slopen van de flat en nieuw ontwikkelen de voorkeur van de gemeenteraad heeft. Is dat
bij het college bekend? Zo ja, is daar door het college opdracht voor gegeven?

5. Eigenaar Stichting Zorgwonen Bronbeek heeft destijds verzocht om een bestemmingswijziging
naar wonen. De Raad is altijd voorgehouden dat er geen mogelijkheid was deze stichting
tegemoet te komen, omdat deze eigenaar een Bibob weigert. Waarom wil de gemeente niet
meewerken aan einde voorbereidingsbesluit en bestemmingswijziging na het ondertekenen
van een voorlopig verkoopcontract door een geïnteresseerde die geen probleem met een Bibob
zou hebben?

6. Inmiddels is de geïnteresseerde kandidaat Veldboom Vastgoed afgehaakt na van de gemeente
gehoord te hebben dat het voorkeursrecht de verkoop onmogelijk maakt. Waarom is het
college niet naar de Raad gekomen om voor te leggen of het voorbereidingsbesluit in dit geval
beëindigd kan worden?

7. Op welke termijn kan het college met een voorstel naar de raad komen om een keuze te maken
uit de verschillende opties voor ontwikkeling van woningen in het plangebied?

8. Is het college bereid om zich in te zetten om te zorgen dat de beschikbare woonruimte op korte
termijn wel gebruikt kan worden, desnoods totdat de integrale planvorming is afgerond en er
alsnog tot sloop van de flat besloten wordt?

9. In het coalitieakkoord lezen we: “Een crisisaanpak waarbij we tijdelijke of ongebruikelijke
maatregelen om snel grote slagen te slaan, niet uit de weg gaan. Wat Arnhem nodig heeft, is
daadkracht en lef”. Arnhem zoekt nog een locatie voor de opvang van vluchtelingen. Zou het plaatsen van vluchtelingen uit Oekraïne in de Paasbergflat kunnen vallen onder die tijdelijke en
ongebruikelijke maatregelen waar daadkracht en lef voor nodig is?

Leo de Groot, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 13 sep. 2022
Antwoorddatum: 25 nov. 2022

 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het gezien de woningnood en het type woningen wenselijk is om maximaal gebruik te maken van de reeds bestaande woonruimte?

  Ja, daar is het college het mee eens.

 2. Waarom verzet de gemeente zich tegen behoud van en gebruik voor bewoning van de Paasbergflat, terwijl tijdens bewonersavonden en gesprekken met omwonenden duidelijk is geworden dat de voorkeur in de wijk is om het pand te behouden voor bewoning?

  Op de locatie Bronbeeklaan 66 staat het voormalig verzorgingshuis de Paasberg, bekend als de Paasbergflat (met 74 zorgwoningen). Het perceel heeft een maatschappelijke bestemming. De gemeente heeft het perceel van de Paasbergflat in erfpacht uitgegeven. De huidige erfpachter is Stichting Zorgwonen Bronbeek. In de erfpachtakte staat dat het erfpachtperceel alleen mag worden gebruikt ten behoeve van een 'bejaardentehuis'. Om transformatie mogelijk te maken, moet niet alleen het bestemmingsplan gewijzigd worden, maar zal ook een nieuwe erfpachtovereenkomst gesloten moeten worden. Hierover hebben diverse overleggen plaatsgevonden met (een vertegenwoordiger van) de erfpachter. De erfpachter weigert te voldoen aan het verzoek om het voorgeschreven Bibob- formulier in te vullen. De gemeente wenst alleen een overeenkomst aan te gaan of aan te passen als de Bibob-toets wordt doorlopen. Zie verder ook de raadsbrief ‘gebiedsontwikkeling Kloosterstraat/ Paasbergflat’ d.d. 22 november 2022.

 3. Er is ingestemd met een voorbereidingsbesluit met als doel integrale planvorming. Daarbij is het in onze ogen allerminst zo dat besloten is om de Paasbergflat niet behouden blijft en geen onderdeel wordt van de ontwikkelingen. Bent u het met ons eens dat de voorkeur van de Raad nooit is uitgevraagd?

  Het kader waarbinnen het college de verdere planvorming heeft opgestart is het genomen voorbereidingsbesluit en de vestiging van de Wvg door de raad. Daarin staat het slopen van de Paasbergflat inderdaad niet expliciet genoemd.

 4. We hebben gehoord dat ambtenaren van de gemeente tijdens een bewonersavond aangaven dat het slopen van de flat en nieuw ontwikkelen de voorkeur van de gemeenteraad heeft. Is dat bij het college bekend? Zo ja, is daar door het college opdracht voor gegeven?

  Terugkijkend op de bewonersavonden kunnen wij begrijpen dat dit beeld zo is ontstaan. Dat is achteraf gezien niet handig geweest. Achtergrond is dat in het kader van de stedenbouwkundige studie is gekeken hoe gekomen kan worden tot een optimale en integrale invulling van deze locatie met woningbouw. Door een eventuele sloop van de flat zijn de mogelijkheden hiervoor ruimer. Het college heeft geen opdracht gegeven tot het slopen van de flat.

 5. Eigenaar Stichting Zorgwonen Bronbeek heeft destijds verzocht om een bestemmingswijziging naar wonen. De Raad is altijd voorgehouden dat er geen mogelijkheid was deze stichting tegemoet te komen, omdat deze eigenaar een Bibob weigert. Waarom wil de gemeente niet meewerken aan einde voorbereidingsbesluit en bestemmingswijziging na het ondertekenen van een voorlopig verkoopcontract door een geïnteresseerde die geen probleem met een Bibob zou hebben?

  Als college vonden wij het belangrijk dat eerst de raad de uitkomsten van de stedenbouwkundige studie kon vernemen en wilden wij dat eerst gekomen werd tot een keuze ten aanzien van de ruimtelijke invulling van de locatie. In dit kader verwijzen wij u verder naar de raadsbrief ‘gebiedsontwikkeling Kloosterstraat/ Paasbergflat’ d.d. 22 november 2022.

 6. Inmiddels is de geïnteresseerde kandidaat Veldboom Vastgoed afgehaakt na van de gemeente gehoord te hebben dat het voorkeursrecht de verkoop onmogelijk maakt. Waarom is het college niet naar de Raad gekomen om voor te leggen of het voorbereidingsbesluit in dit geval beëindigd kan worden?

  Zie de beantwoording onder 5.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Een betere positie voor sekswerkers

Lees verder

Schriftelijke vragen Vergroenen buitenruimte scholen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer